Situatie 1995 – 1996

Zie > Google Maps
Zie > huidige kadastrale situatie (BAG)

Huisnummering
1925: 411
1931: 430
1953: Miedleane 13

Kadaster
1832: Minnertsga, sectie B, 583
1887: Minnertsga, sectie B, 583
2021: Minnertsga, sectie G, 956

Op de kadastrale kaart van 1832 staat het pand ingetekend.

Dit is stemplaats nummer 7, “De Kostery” genaamd. In 1543 was deze stemplaats “ses pondematen in Rollinga weer, die Oude Meer ten oesten,┬á . . . . selven bruykende, die iiij, dore weylandt, die twee halff saedinge”. Na het wegvallen van het priester-kosterambt zal deze zes pondemaat een stem hebben gekregen en is er een boerderij opgezet. (bron: Minnertsgea, bydrage ta syn skiednis fan P.B. Winsemius)

Hylk Buues (eigenaar), 1640
Epe Johannes (gebruiker), 1640
Rinske Haitsma (eigenaar), 1700
Johannes Ipes (gebruiker), 1700
Jan Holwerda
Pieter Zuidema
Johannes Boersma en Janke Zijlstra
Hessel Miedema en Jacoba Boersma (dochter van vorige bewoners)
Herke P. Meersma en Nieskje Jensma, na januari 1926
Herke Boomsma en Jantje Miedema
Gerrit (Gert) Boomsma

Situatie omstreeks 1950

Situatie 1995 – 1996

Situatie 2008

Situatie 1992

Situatie 1992