Situatie omstreeks jaren ’60

Zie > Google Maps

Zie > huidige kadastrale situatie (BAG)

Huisnummering
1925: 355
1931: 378
1953: Tjessingawei 1

Kadaster
1832: Minnertsga, sectie B nummer 75 en 76
1887: Minnertsga, sectie B nummer 1657
2021: Minnertsga, sectie G nummer 254

Deze boerderij draagt de naam: Groot Orxsma. In 1700 was dit een zogenaamde stemdragende boerderij met 118 pondemaat land. In de volksmond werd dit vroeger Jacob Haima’s-spul genoemd. Na deze Jacob is Simon Dijkstra er boer geweest en daarna zal Johannes Kramer op de boerderij gekomen zijn. De boerderij is later door de familie Jan Nagel (1909-1988) bewoond geweest die er een loonbedrijf exploiteerde.

Over het bedrijf van Nagel kijk op https://minnertsgavroeger.nl/loon-en-kraanbedrijf-c-nagel/ en ook op https://minnertsgavroeger.nl/loon-en-kraanbedrijf-c-nagel-vervolg/

Simon Dijkstra

Johannes Kramer en Janke Holwerda

Jan Kramer (zoon vorige bewoner) en Elisabeth Jager

Cornelis Nagel en Wietske Miedema

Jan Nagel (zoon van vorige bewoner) en Aaltje Elsinga

Familie Hoekstra

Situatie 1995-1996

Situatie 2005