Inventarislijst van documenten die worden bewaard. Er moeten nog heel veel worden ingevoerd, dus de lijst zal langzamerhand groter worden. Zoeken in de inventaris kan met het zoekveld rechtsboven de lijst. De originele stukken zijn op te vragen en te raadplegen in de bibliotheek in St. Annaparochie. Op woensdagen zijn er vrijwilligers van de Stichting Bildts Aigene aanwezig die u graag helpen.

Laatst gemuteerd: 19 november 2020

Documenten geïnventariseerd: 912

DoosOmslagSoort documentDatum stukNaamInhoudNotitie
010.0304Boek1909R. Tuinhof (11 jaar)Alamanak voor de jeurgd 1909 (Neerbosch Boekhandel, Neerbosch)Boekje met wetenswaardigehden gestoeld op christelijke grondslag. Vol met namen en geboortedata van personen uit de familie- en vriendenkring. Personen hebben vermoedelijk zelf hun gegevens in het boekje geschreven. Voorkomen namen: R. Tuinhof, Trijntje joostema (1893), ds. H. Guittart (1873), Trijntje Zoodsma (1898), Fentje Miedema (1935), Abraham R. Tuinhof (1989), Andries Miedema (1896), Jan Miedema (1946), J. (Jikke) Joostema (1870), Bauke R. Tuinhof (1869), Minke A. Joostema (1860), Rika Prikken (1919), Tine Tuinhof (1935), Jantje Miedema (1940), Jeltje Tuinhof (1895), Jikke Tuinhof (1946), Jan Joostema (1867), G. Joostema (1858), rients Tuinhof (1869), P. Bartlema (1884), Jacob Wassenaar (1856)
010.0301Voorwerp1910-1912Antje Steensma (1900-1991)Handwerkjes gemaakt op de lagere school en kinderkleding van haar moederHaak- en breiwerkjes voor poppen, kruikzak etc. en enkele stuks kinderkleding die door haar moeder is gedragen. Foto van de doos met inhoud staat in de beeldcollectie op de website van Minnertsga Vroeger
010.0303Voorwerp2002It Nifelrûndsje 1982-2002Initialen JJ
010.0302Voorwerp1911Antje Steensma (1900-1991)Letterlap gemaakt in 1911Foto van de letterlap staat in de beeldcollectie op de website van Minnertsga Vroeger
005.0204Akte15-04-1817Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Akte openbare aanbesteding restauratie toren 1817-1818Kopie van de akte en een uitgetypte versie van de akte.
005.0204Circulaire03-09-1948Hervormde Gemeente Minnertsga (Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum ev.)Kerkewerk, nummer 1, eerste jaargangVoorkomende namen Minnertsga: ds. Wumkes, ds. Traverne. Ds. Wumkes schenkt ook aandacht aan het uitkomen van zijn boekwerkje: Om toer en tsjerke fan Minnertsgea.
005.0204Circulaire20-01-1967Hervormde Gemeente Minnertsga (Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum ev.)Kerkewerk nummer 2, jaargang 20Voorkomende namen Minnertsga: ds. Lekkerkerker (bevestiging en intrede), A. De Groot, Tettje van der Veen, S. Bouma, Lieuwe Kloostras, O. Weima.
005.0204Circulaire30-04-1954Hervormde Gemeente Minnertsga (Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum ev.)Kerkewerk nummer 9, jaargang 18Voorkomende namen Minnertsga: ds. W. Oost (afscheid), Lieuwkje Osinga-Post, Sije Boomsma, T. Jensma, wed. J. Jensma,
005.0204Circulaire01-02-1974Hervormde gemeenten BarradeelKerkewerk nummer 3, jaargang 27Voorkomende namen Minnertsga: Freerk Groeneveld en Sijmontje Zoodsma, Dina Bleeker, K. Vogel, B. Osinga, H. Faber, A. Terpstra, ouderlingen J. van der Veen, G. Jensma, Tj. Hibma, mevr. Bierma, C. Regnerus. Ds. Lekkerkerker.
005.0204Circulaire18-12-1998Hervormde Gemeente Minnertsga (Sexbierum, Oosterbierum/Pietersbierum, Tzummarum/Firdgum, Wijnaldum)Kerkewerk nummer 25, jaargang 51 (slotnummer)Historisch overzicht van 51 jaar Kerkewerk per kerkelijke gemeente.
005.0204Krant24-12-1951Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Friesch Dagblad: Geboorte-uur van een klok (met foto's)Over het ontdoen van mallen van de bronzen klok in de klokgieterij in Midwolda (Groningen).
001.0331Overig1901-1960Vereeniging Nut en Genoegen (opgericht 1901)Diverse uitnodigingen voor vergaderingen, brieven, agenda's feestprogramma'sPresentielijst met handtekening van de vergadering op 7 februari 1946 staat in de beeldcollectie op de website van Minnertsga Vroeger
001.0323OverigJanuari 1938Overzicht tekening publieke verkoping percelen
001.0327CirculaireJuni 1969Notarissen S.T. Kooi en G. ElzerPublieke verkoping zathe en landen St. Annaparochie (met overzichtstekening)Voorkomende namen: J.J. Beimers. Zathe en landen Langhuisterweg.
001.0328CirculaireJuli 1856Notaris WiltholtOpenbare verkoop zathe en landen onder FirdgumZathe en landen in huur bij Sjoerd Rommerts Tuinhof.
001.0329CirculaireDecember 1923Notaris BerghuisPublieke verkooping vruchtbare wei- en bouwlanden en boerenhuizinge onmiddellijk bij Berlikum (mei overzichtstekening)
001.0330CirculaireMaart 1933Notaris J. de BoerPublieke verkooping van eene uitmuntende state en landen te Engelum (met situatietekening)Voorkomende namen: T.J. Hoogland, Kerk van Engelum
001.0326CirculaireMaart 1890Notaris OttemaPublieke verkooping Zathe en Landen te BoerVoorkomende namen: Sijtze Jelles Nammensma, Claerkamsterweeshuis Franeker, Nammen Jelles Nammensma,
001.0325Circulaire27-03-1940Notaris R. JollemaBoerenboelgoed veebeslag ten huize van J.D. Oosterbaan, Klooster Lidlum
001.0324CirculaireFebruari 1902Notaris AlmaVerkoping chicoreifabriek Berlikum, Burgerwoonhuis c.a. St. Annaparochie, gardenierswoning en bouwlanden MinnertsgaVoorkomende namen: Th. J. van der Leij, R.J> Lont, D.G. Wassenaar, A.H. Born, H.W. van der Ploeg - Born, IJ. Tichelaar, G.F. Walsma, Rein Post, dirk Jacobs MeijerJan C. hoekstra,
001.0322CirculaireApril 1934Notaris G. LammeréePublieke verkoping vruchtbaar bouwland behorende toto Sixma van Andla State (met overzichtstekening)Voorkomende namen: Jan P. Heeringa, A.J. Vogel, A.P. Versluys, B.S. Tuinhof, D.J. Koopmans, L.W. de Vries, Binne J. Binnema, Sijbe J. Wetterauw, L.F. Schaaf, Heerke A. Hoekstra
001.0321CirculaireNotarissen R. de Groot en T. SeinstraOpenbare verkoping landerijen te Minnertsga (met overzichtstekeningen)Genoemde namen: B. de Swart - de Valk, Sake Jans holwerdas, Johannes en Sipke Jensma, Jan Jacobs zoodsma, Johannes Heins Joostema, Sjouke van der Leij, Telting.
001.0320CirculaireMaart 1950Notaris RoemelingPublieke veroop percelen wei- en bouwland voor mej. Willemke van der Vegt (met overzichtstekening)
001.0319CirculaireFebruari 1930Notarissen G. Lammerée en S. MolenaarPublieke verkping bouwterreinen, vruchtbare bouw- en weilanden onder Minnertsga
001.0318CirculaireApril 1936Notaris P. van der MaënPublieke verkoping vastigheden burgerhuizinge ca. Gareniershuizinge en bouwland (met overzichtstekening)Genoemde namen: Gerrit Adams Elsinga, Maartje Tjerks Elsinga, Martinus Elsinga, Bauke Terpstra, Marten Gerrits elsinga, Sietze Gerrits Elsinga, IJnte Gerrits Elsinga, R.S. Faber, Adam G. Elsinga
001.0305Boek1933 - 1941Gereformeerde Vrouwenvereniging Wees een ZegenNotulenboek (8 schriften) periode 1933 - 1941Periodes: 1933-1934, 1934-1935, 1935-1936, 1937-1938, 1938, 1939-1941.
001.0309Boek1976 - 1980Gereformeerde Vrouwenvereniging Wees een ZegenNotulenboek 1976 - 1980
001.0301Boek1928 - 1952Vereniging Nut en Genoegen (opgericht 1901)Notulenboek 1928 - 1952De vereniging is in 1960 opgeheven. De inhoud is overgenomen in een uitgetypte versie door Dooitze Zwart, 7 januari 2003 en staan in de documentenbilbliotheek op de website Minnertsga Vroeger.
001.0301Boek1959 - 1960Vereniging Nut en Genoegen (opgericht 1901)Notulenboek 1959 - 1960De vereniging is in 1960 opgeheven. De inhoud is overgenomen in een uitgetypte versie door Dooitze Zwart, 7 januari 2003 en staan in de documentenbilbliotheek op de website Minnertsga Vroeger.
001.0303Boek1979 - 1982Kreatief MinnertsgaNotulenboek 1979 - 1982Eerste vergadering was op 23 januari 1979.
001.0304Boek1982 - 1992Kreatief MinnertsgaNotulenboek 1982 - 1992Eerste vergadering was op 23 januari 1979.
001.0308Boek1966 - 1976Gereformeerde Vrouwenvereniging Wees een ZegenNotulenboek 1966 - 1976
001.0310Overigjaren '40 - '50Christelijke Vrouwenvereniging Dorcas te MinnertsgaSchrift met overzicht: Lief en leed in 20 jaarMet enkele verslagen van bijeenkomsten/vergaderingen.
001.0314CirculaireDecember 1936Notaris P. van der MaënPublieke verkoping van vastigheden te Minnertsga en St. Jacobiparochie met overzichtstekeningVoorkomende namen: Tiemen Miedema, Johs. Joostema, A.F. Schaaf, A.T. Wiersma, L.P. Bijlsma, P.O. Koopmans, P.J. Tuinhof, D.T. Wiersma, L.F. Schaaf, mej. G. Andree c.s. C.G. Elsinga, D.R. de Valk, L.D. Bekius, Jan Sijstes Zoodsma.
001.0315CirculaireJanuari 1940Notaris J. de BoerOpenbare verkoping van bouwlanden en weilanden te Minnertsga met overzichtstekeningVoorkomende namen: Ate de Vries, Leendert Bekius, Jan Bekius, Sipke en Sijtze Zoodsma, Jilles Groeneveld, Sikke Jacobs Groeneveld, Hillebrand Dijkstra, Ruurd Stellingwerf, Adam P. Elsinga, Sjoerd de Vries,
001.0316CirculaireJanuari 1940Notaris P. MaënPublieke verkoping vastigheden Minnertsga en St. Jacobiparochie met overzichtstekeningVoorkomdne namen: Job Chr. Wassenaar.
001.0317CirculaireJanuari 1938Notarissen P. van der Maën en mr. K. BijlsmaPublieke verkoping huizen en bouwlandenVoorkomende namen: erven wed. D.A. Groeneveld, S.G. Hilarides, Age Knol, Gerrit Smidts, Jelle Foekes de Jong, Cornelis Jacobs Vis, Jochem Binnema, C.G Elsinga, D.R. de Valk, Wiebe bij de Leij, Hedzer van Mourik, H.M. Hofstra.
001.0313CirculaireOktober 1938Notarissen mr. D.F. van Giffen en P. van der MaënOpenbare verkoping bouw- en weilanden voor erven L.W. de Vries, met overzichtstekeningGronden gelegen nabij de Langedijk, Middelweg, Bosdijk en aan Berlikumer Wijd. Voorkomende namen: Sijtze Klases Hibma, Dirk G. Boomsma, J.J. Zoodsma, Hein Sikkes Groeneveld, Hendrik Jans de Roos, D.M. Koopmans, Albert sj. De Vries, Rintje H. de Vries, Bauke S. Tuinhof, Jochum Binnema, Jan Doekes Bekius, Meinte S. Tuinhof. L.W. de Vries is burgemeester van de gemeente Barradeel geweest.
001.0312CirculaireDecember 1932Notaris R. Jollema te SexbierumOpenbare verkoping bouwlanden en weilanden met overichtstekeningVoorkomende namen: Ate de Vries, Anne J. Boersma, Tjeerd- en Dirk Boomsma, Jan en Leendert Bekius, Hendrik Dusselaar, Gerrit Smitdts, Teade de Vries, Jilles en Pieter Groeneveld, R.D. de Valk, G.R. de Valk, Gerrit Westerhuis, Lieuwe Fortuin, Adam P. Elsinga, Jelmer Stapert, Klaas Reins Faber, Jan Jippes Miedema, Ruurd Stellingwerf, Rienik K. Post, Sijbe WetterauwHendrik Teijema, Sjoerd de Valk, Sjoerd de Vries, Job Wassenaar, Johannes en Jan Kramer, Sipke en Sijtse Zoodsma, Jacob Heins Groeneveld.
006.0104Persoonlijk01-04-1964Klaas de Haan (1921-1994)Vrijwilliger verbintenis Bescherming Bevolking (BB)Foto van document staat in beeldcollectie website Minnertsga Vroeger
006.0104PersoonlijkKlaas de Haan (1921-1994)Herinnering 25 jaar lidmaatschap CNV met 'gouden' speldjeFoto van document staat in beeldcollectie website Minnertsga Vroeger
006.0104Persoonlijkmei 1985Klaas de Haan (1921-1994)Oorkonde 40 jaar lidmaatschap CNVFoto van document staat in beeldcollectie website Minnertsga Vroeger
006.0104Persoonlijk1945Familie T.J. Boersma en M v/d Schaek - SpitsKopie herinneringsraam gemaakt door Henk van de Burgt 1945Heinnering evacuatie 26 januari - 19 maart 1945. Fot van het document staat in de beeldcollectie op de website Minnertsga Vroeger
005.0201Overigoktober 1953Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Tekening indeling zitplaatsen, door architect A. BaartStoelen 98, banken 260, galerij 56 en banken kerkvoogdij 18 zitplaatsen
010.0201Voorwerp1977Hilda de Haan-van DijkHerinneringspenning Provinciale Friese Kruisvereniging 15 okotber 1902 - 1977Foto van dit object staat in beeldcollectie website Minnertsga Vroeger
010.0201VoorwerpFa. SchotanusDasspelen (2x) en Kraagspelden (2x)Foto van dit object staat in beeldcollectie website Minnertsga Vroeger
010.0106Voorwerpjaren '80Bakkerij N. PlatBonboniere met opdruk oud dorpsgezicht: Minnertsga, dorpsstraat met havenAfmetingen doorsnee 100 mm hoogte 40 mm. Foto van bject staat in beeldcollectie webstie Minnertsga Vroeger
010.0110Voorwerp1976WandtegeltjeOpdruk 1951-1976 Kristlike Beukerskoalle "De earste trym' MinnertsgeaFoto van wandtegeltje staat in beeldcollectie website Minnertsga Vroeger
010.0108Voorwerpjaren '70WandtegeltjeGezicht op Ned. Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Achterzijde: Hand Painted Delft. Foto van wandtegeltje staat in beeldcollectie website Minnertsga Vroeger
010.0107VoorwerpK. (Klaas) de Haan (1921-1994)Medaille branweer voor 12 1/2 jaar vrijwilliger met 2 lintjesFoto van object staat in beeldcollectie website Minnertsga Vroeger
006.0104Persoonlijk16-09-1949Jacob Wassenaar (1897-1975)Besluit/oorkonde eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in bronsJocob Wassenaar was kleermaker bij de firma D. Schotanus & zn, Damer- en Herenkleermakers in Minnertsga. Document staat in de beeldcollectie op deze website.
005.0201Beeldmateriaal04-06-1947Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Foto's (12x) gemaakt dag na de brand van kerk en toren met tekening plattegrondFoto's en tekening zijn gemaakt door architect A. Baart uit Leeuwarden. Op de tekening staat aangegeven vanuit welke positie de foto's zjn gemaakt. Bijbehorende envelop van architectenbureau A. Baart en Ir. J.E. Wiermsa, Emmakade 96 en Zuideplein 29 in Leeuwarden.
006.0104Persoonlijk12-04-1935Antje Miedema (1898-1956)Gedachtenis geloofsbelijdenis Nederlands Hervormde KerkOndertekening ds. L. Moolhuizen. Afbeelding opgenomen in beeldcollectie website Minnertsga Vroeger.
006.0104Persoonlijk01-05-1923Pieter Joostema (1899-1970)Gedachtenis geloofsbelijdenis Nederlands Hervormde KerkOndertekening ds. L. Moolhuizen. Afbeelding opgenomen in beeldcollectie website Minnertsga Vroeger.
006.0104Persoonlijk01-05-1923Metje Meerstra (1898-1988)Gedachtenis afgelegde geloofsbelijdenis Nederlands Hervormde KerkOndertekening ds. L. Moolhuizen. Afbeelding opgenomen in beeldcollectie website Minnertsga Vroeger.
005.0201Overig17-09-1953Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Tekening opmeting ligging grafzerken in de kerkOP de tekening aangegeven welke grafzerken zijn herplaatst (in het koor) en welke grafzerken onherstelbaar waren. De onherstelbare grafzerken zijn opgenomen en in voormalige grafkelders opgeborgen (bron: Bouwverslag 1951-1955). Tekening is gemaakt door A. Baart jr. Leeuwarden.
005.0201Overig08-07-1948Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Ontwerptekening gevel kerkgebouw, architectenbureau A. Baart & ir. J.E. WiersmaBlad 4.
005.0201Overig25-06-1948Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Ontwerptekening restauratie kerk van architectenbureau A. Baart & ir. J.E. WiersmaPlattegrond en doorsnee, blad 3. Aantal zitplaatsen: schip 336, balcon 84 en diaken en ouderlingenbanken 20.
005.0203Boek1951-1953Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Bouwverslag met foto's herbouw toren en kerk 1951-1955Bouwverslag per werkdag met uitgevoerde werkzaamheden voorzien van foto's.
Enkele krantenknipsels over de brand en herbouw.
Brief Fries Museum: over in bruikleen geven van tinnen kannen (avondmaal) d.d. 22 november 1944.
Brief schenking: schilderij voorstellend interieur kerk vóór de brand, door familie ds. Veenhuijsen d.d. augustus 1947.
005.0202Beeldmateriaal1939, 1951-1955Nederlands Hervormde Kerk (later Meinardskerk)Foto's restauratie 1939, herbouw 1951-1955, klokken,Foto's: 12x kleine klok (67x150), 16x grote klok (67x150). Datering foto's 1939-1945. 204x herbouw toren en kerk 1951-1955 (klein formaat). 19x idem A5 formaat. 13x klokgieterij in Midwolda (1951-1955). 6x interieur/exterieur april 1955 (A5 formaat).
010.0105Voorwerpjaren '60SierdoosjeBewerkt deksel met gemeentewapen Barradeel met onderschrift : Minnertsga"Afmetingen 125 x 80 x 35 mm. Foto van voorwerp staat in beeldcollectie op de website MV.
010.0104Voorwerpjaren '50 en '60Curiosa MinnertsgaTwee briefopeners, flesopener, drie sleutelhangers, twee speldjesBriefopeners met gemeentewapen Barradeel en onderschrift "Minnertsga". Sleutelhangers idem. Speldjes met toren Ned. Herv. Kerk met onderschrift "Minnertsga". Deze zijn waarschijnlijk uitgegeven (verkocht) t.b.v. de herbouw van de kerk en toren na de brand van 3 juni 1947. Foto's van deze voorwerpen staan in de beeldcollectie op de website MV.
010.0103Voorwerp1961Aardewerk asbak Gasfabriek Barradeel N.V.Handgeschilderde met tekst: Gasbedrijf N.V. 1911 - 1961Twee asbakken met op achterzijde: Franeker Handwerk met initialen LY op de ene en G.B. op de andere. Foto van voorwerpen staan in beeldcollectie MV.
005.0201Beeldmateriaal1939Restauratie toren van de Ned. Herv. Kerk in 19399 opgeplakte foto's en 10 losse foto's (formaat 90 x 65 mm)Foto's komen uit nalatenschap van architect A. Baart, Emmakade 96, Leeuwarden.
010.0101Voorwerpjaren '60WandtegeltjeAfbeelding gezicht op toren Ned. Herv. KerkAchterzijde: Hand Painted Delft. Foto van wandtegeltje staat in beeldcollectie website MV.
010.0102Voorwerpjarten '60Asbak aardewerk met reclameBloemenvervoer Joostema & WijngaardenAchterzijde: Original Delft Royaal Goedewaagen
009.0202Beeldmateriaaljaren '80Dia's gemaakt door Gosse Vogel (1924-1998)Kopieën van oude prentbriefkaarten en uit boekje van P.B. Winsemius (54 dia's)Sommige opnamens zijn gebruikt voor boekje: 'Minnertsgea sa as it wie en nea wer wurde sil' (1985). Dia's zitten in sleden. Kopieën van de dia's staan in de Beeldcolletie op de website van Minnertsga Vroeger.
009.0308BeeldmateriaalDia's in 2 sledenKopieën van oude prentbriefkaarten e.a.Beeldmateriaal staat allemaal in de Beeldcollectie op de website van Minnertsga Vroeger.
009.0204BeeldmateriaalCD (2x) met foto'sFoto's MinnertsgaFoto's staan allemaal in de beeldcollectie op de website van Minnertsga Vroeger.
009.0205BeeldmateriaalCD met foto'sFoto's oude dorpsgezichtenFoto's staan allemaal in de beeldcollectie op de website van Minnertsga Vroeger.
009.0206BeeldmateriaalCD (2x) foto's en documentatieFoto's en documantatie uit familiearchief Zoodsma - JoostemaFoto's van de boerderij en omgeving en van drumband en korps Chr. Muziekvereniging Oranje. Documenten over boederij Sellinga (Hearewei 15) en foto's staan allemaal in de Beeldcollectie en Documenten op de website Minnertsga Vroeger.
009.0307BeeldmateriaalDia's (100 stuks) in 2 sledenKopieën van oude prentbriefkaarten e.a.Beeldmateriaal staat allemaal in de Beeldcollectie op de website van Minnertsga Vroeger.
009.0203Beeldmateriaaloktober 2005CD met foto'sFoto's grafzerken begraafplaatsen: Minnertsga (dorpen voormalige gemeente Het Bildt)Foto's van de grafzerken Minnertsga (ruim 600) staan allemaal in het stamboomprogramma van Vroegere bewoners op website Minnertsga Vroeger.
001.0204Kopie1994Zanggroep Telling VoicesProgramma De Tsien WurdenGeschreven door IJtsje Andringa, Siemy Hamer en Sjaak Weiland. Muzikale bewerking Dirk Nrobruis en regie Jan van der Veen.
001.0204Kopie29-10-1994Zanggroep Telling VoicesDe Tsien Wurden van deze tijd (25-jarig jubileum)Met zwart/wit foto.
001.0204Kopie07-03-2009Zanggroep Telling VoicesFolder jubileumconcert 35 jaarNamen: Harold Kooije, Ronald Knol, Dirk Norbruis
006.0205Brief03-05-1952Gemeente BarradeelKennisgeving overeenkomstig Hinderwet gericht aan H. Joh. Muller, TsjillenW. bij de Leij vergunning aangevraagd voor oprichten meubelmakerij waarin geplaatst zijn vier elektromotoren, Tsjillen 267. Met envelop. (document staat ook in beeldcollectie op de website)
001.0204Brief1999Zanggroep Telling VoicesUitndiging aan oud-lid Bram Joostema voor receptie 25-jarig jubileum zangkoor
001.0204OverigZanggroep Telling VoicesKleurenfoto van zanggroep met op de achtergrond torenFoto staat in zwart/wit in beeldcollectie op de website.
001.0204Overig09-06-1990Zanggroep Telling VoicesProgramma concert
001.0204Overig14-03-1992Zanggroep Telling VoicesProgramma donateursconcert m.m.v. De dobber uit Harich
001.0204OverigZanggroep Telling VoicesVier zwartwit foto's zangers en dirigent in Ned. Hervromde kerk (later Meinardskerk)Foto's staan in beeldcollectie website.
001.0204Circulaire1994Zanggroep Telling VoicesUitnodiging voor receptie i.v.m. 25-jarig jubileum
001.0204Circulaire07-03-2009Zanggroep Telling VoicesProgrammaboekje jubileumconcert 35 jaarNamen: Dirk Norbruis, Harold Kooij en Ronald Knol
001.0204KrantOnbekendZanggroep Telling VoicesZingen voor IsraëlMet foto.
001.0204Krant17-02-1999Zanggroep Telling VoicesFriesch Dagblad: 25 jaar gospelgroep Telling Voices
001.0204Krant11-02-1999Zanggroep Telling VoicesBilstse Post: Telling Voices uit Minnertsga 25 jaarMet foto.
001.0204Krant28-08-1986Zanggroep Telling VoicesBildtse Post: Gospelgroep Telling Voices 12 1/2 jaar jongMet foto.
001.0204Krant25-02-1994Zanggroep Telling VoicesGospelgroep Telling Voices viert vierde lustrum met eigen musicalMet foto: Sjaak Weiland, Dirk Norbruis, IJtsje Andringa, Jan van der veen en Siemy Hamer
001.0204Krant04-03-2009Zanggroep Telling VoicesBildtse Post: Zanggroep Telling Voices bestaat 35 jaarMet foto.
001.0204Krant1994Zanggroep Telling VoicesBerichten over 25-jarig jubilleumMet zwart/wit foto (staat in beeldcollectie website).
001.0204Krant30-03-1996Zanggroep Telling VoicesTelling Voices in schouwburg met Tsien WurdenBron: Friesch Dagblad
001.0204Krant1994Zanggroep Telling VoicesDe Tsien wurden een mooie musical slecht te verstaanBron: Bildtse Post
001.0204Krant09-06-1990Zanggroep Telling VoicesSursum Corda concert Hoorn (Terschelling)M.v.v. zangkoor Telling Voices. Namen: Dirk Norbruis, Aafje Terpstra, Marjan Palsma,
001.0204Krant24-02-1984Zanggroep Telling VoicesTelling Voices Minnertsga viert 10-jarig bestaan met uitgifte van gramofoonplaatNamen: Dirk Norbruis, Jan Roorda, Peter Dijkstra en Anja Westerhuis. Met foto overhandiging 1ste exemplaar LP.
009.0201Beeldmateriaaljaren '80Dia's gemaakt door Gosse Vogel (1924-1998)Kopieën van oude prentbriefkaarten e.a., eigen opnames gevelstenen (73 dia's)Sommige opnamens zijn gebruikt voor boekje: 'Minnertsgea sa as it wie en nea wer wurde sil' (1985). Dia's zitten in sleden. Kopieën van de dia's staan in de Beeldcolletie op de website van Minnertsga Vroeger.
006.0205Overig30-03-1947Jannigje Vogel (1925-2018)Getuigschrift beleidenis 30 maart 1947 in de grote kerk Tzummarum-FirdgumMet handtekening van de vooriztter D.J. Miedema en secretaris Anema.
005.0103Boek1977-1994Jeugdraad Gereformeerde KerkNotulenboekMet ingeplakte originele geboorte- en trouwkaarten etc.
009.0102Overigjuni/juli 2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaProgrammaboekjes (2x)
009.0102Overig16-11-2006Reveu: Op en om 'e toer fan MinnertsgeaSlotlied geschreven door Klaas Hamer (1920-2006).
009.0102OverigPentekeningMolen De Welkomst, maker en datum onbekendPentekening is te zien in de beeldcollectie op de website Minnertsga Vroeger.
009.0102Overigjuni 2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaToeganskaarten (2 x)
009.0102Overigdecember 1988Familie Collot 'd EscuryOverzicht van familiefeiten opgetekend door Gosse Vogel
004.0102Circulairejaren '70Wegwijs in BarradeelUitvouw bare kaart met topografische kaartjes van de dorpen en reclameadvertentiesAchterzijde nuttige informatie straten, telefoonnummers openbare instellingen, scholen en kerken.
009.0102Krantjuni 2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaSpeciale krant over het openluchtspektakelMet veel foto's
009.0102Krant2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaDiverse krantenberichten en toespraak over het verloop van de organisatie
004.0201Krant12-05-1976Gemeente Barradeel (herindeling)Krant: Dorpen Menaldumadeel gaan vechten tegen verdeling gemeenteMinnertsga, Barradeel wordt ook genoemd in artikel.
004.0102Krant07-01-1983Gemeente BarradeelKrant: Bildts comité valt Barradeelster "logica"over herindeling aan
004.0102Krant01-10-1982Gemeente BarradeelKrant: Minister wijzigt herindeling nietGaat over gemeentelijke herindeling.
004.0102Krant03-01-1980Gem,eente Barradeel (herindeling)Krant: GS wilen alleen maar Minnertsga bij het Bildt
004.0102Krant28-08-1979Gemeente Barradeel (herindeling)Krant: Friesland in de toekomst nog dertig gemeenten
004.0102Krant28-10-1979Gemeente Barradeel (herindeling)Krant: Franeker en Franekeradeel: voorlopers in de herindeling (Barradeel)
004.0102Krant01-01-1984Gemeente BarradeelFriesch Dagblad: Dagen Barradeel en mevrouw Veenhof als burgemeester geteldMet foto gemeentepersoneel met wethouder Jan Post (FNP) en H. de Jong (CDS) en foto dat mevrouw Veenhof met politieauto wordt opgehaald voor afscheidsbijeenkomst.
004.0102Krant26-01-1977Gemeente Barradeel (herindeling)Krant: Raad Barradeel vindt bevolking te lauw tegen herindeling
004.0102Krant22-10-1979Gemeente BarradeelKrant: B en W Het bildt wil herindeling met Barradeel
009.0102Krant24-12-1971Doktoren Barradeel en MenaldumadeelKrant: Dokoters geen spreekurr in de week na kerst: "Geen enkel probleem"Dr. J. Hibma (Minnertsga), dr. G.C.M. Kolff (Marssum), dr. F. de Boer (Berlikum), dr. F.C. Schiereck (Sexbierum).
004.0102Krant03-11-1970Gemeente Barradeel (herindeling)Krant: Friesland terug van 44 naar 24 gemeenten
004.0102Krant01-04-1977Gemeente Barradeel (herindeling)Krant: Barradeel bedreigd door Harlingen
004.0102Krant07-05-1977Gemeente BarradeelKrant: Niet 22 maar 24 gemeenten op het Friese vasteland
001.01Boek1974-2000Redactie dorpskrant Nijs út eigen doarpKasboek met financiële verslagen 1974 - 2000
009.0102Overigjaren '50 - '60Boerderij Groot LammemaKleurendruk boerderij Groot Lammema met aan achterkant beschrijvingKomt uit lijtsje met glasplaat.
009.0101Boek2006Historisch spektakel De MuzeBoek met liederen en muziekschrift
009.0101Boek2006Historisch spektakel De MuzeLied met muziekschrift: Ik jou my del
006.0105PersoonlijkDistributie stamkaart WOIIHouder Dirkje van Dijk (09-11-1939), adres Minnertsga 81aTwee exemplaren; staan in beeldbank > documenten
009.0101Overig2006Historisch spektakel De MuzeGrote reclameposter (kleur)
009.0101Overig2006Historisch spektakel De MuzeProjectplan voor subsidieaanvraag: De Muze en de op en delgong fan lyts Hermana
009.0101Circulairejuni 2006Historisch spektakel De MuzeProgramma Concert rond muziek componist Johannes van Bree
009.0101Circulaire2006Historisch spektakel De MuzeInformatie over het kostuumdrama over de opbloei en ondergang van het slot Lyts Hermana
009.0101Circulaire2006Historisch spektakel De MuzeProgrammaboekje optredens in de maand september 2006
009.0101Krant05-04-2006Historisch spektakel De MuzeBildtse Post: Familie baron draagt bij aan De Muze
009.0101Krant12-09-2006Historisch spektakel De MuzeBildtse Post: Barones krijgt eerste exemplaar van dvd De Muze fan Lyts HermanaMet foto van ontvangers: burgemeester Auke van der Werff en echtgenote en barones Van Harinxma thoe Slooten en jonkheer Cees van Eijsinga.
009.0101Krant15-02-2006Historisch spektakel De MuzeBildtse Post: Nieuwe partituur Van Bree ontdektComponist/dirigent Tjalling Wijnstra vond nieuwe partituur
009.0101Krant13-09-2006Historisch spektakel De MuzeFriesch Dagblad: Skiednis fan it slot Lyts Hermana basis foar kostúmdramaMet 2 foto's
009.0101Krant27-09-2006Historisch spektakel De MuzeFriesch Dagblad: Spullen (requisieten) van Lyts Hermana worden verkocht
009.0101Krant29-09-2006Historisch spektakel De MuzeLeeuwarder courant: Geen koper voor brug (requisiet) Lyts Hermana
009.0101Krant16-09-2006Historisch spektakel De MuzeLeeuwarder courant: Muze fan Lyts Hermana te njoggentjinde-ieuwsk
009.0101Krant03-04-2006Historisch spektakel De MuzeLeeuwrder courant: Familie steunt 'Muze' MinnertsgaFamiliestichting Collot 'd Escury
009.0101Krant02-11-2005Historisch spektakel De MuzeBildtse Post: Auditie voor De Muze fan Lyts Hermana van start
009.0101Krant28-09-2005Historisch spektakel De MuzeBildtse Post: Hoofdsponsor en audities De Muze fan Lyts Hermana
009.0101Krant24-03-2004Historisch spektakel De MuzeBildtse Post: Openluchttheater Minnertsga schuift op naar 2006
009.0101KrantHistorisch spektakel De MuzeFriesch Dagblad: Openluchtspektakel Minnertsga jaar later
009.0101Krantsept. 2006Historisch spektakel De MuzeSpeciale uitgave krant: De Muze fan it slot Lyts Heremana
009.0101Krant22-03-2004Historisch spektakel De MuzeLeeuwarder courant: Openluchtspel Minnertsga schuift jaar op
009.0101Krant2006Historisch spektakel De MuzeDe Muze fan Lyts HermanaMet afbeedling van slot Lyts Hermana
009.0101Krant2006Historisch spektakel De MuzeFraneker courant: Sybe Joostema: Iepenloft spektakel in MinnertsgaMet kleurenfoto Sybe Joostema voor zijn monumentale woning aan de Ferniawei
009.0101Krant04-09-2006Historisch spektakel De MuzeFriesch Dagblad: De Muze fan Lyts Hermana overdekt gespeeld
009.0101Krant21-06-2006Historisch spektakel De MuzeBidtse Post: Betoverende poëtische muziek Van Bree bij werledprimeur in MeinardskerkMet foto leden van orkest in Meinardskerk
009.0101Krant28-09-2006Historisch spektakel De MuzeLeeuwarder courant: Tuinhuisje (requisiet) baron in boelgoed van 'Muze'
009.0101Krant21-04-2006Historisch spektakel De MuzeLeeuwarder courant: Provincialesubsidie "Muze' Minnertsga
009.0101Krant30-08-1997Over saamhorigheid in het dorpFriesch Dagblad: Minnertsga is een wonderdorpNamen, Jetze wierma, Hilbert Zantingh, Henk Penninga, Sipke Wiersma. Met foto overzicht 'buorren' en ziht op toren, kaatspartuur: Hylke Drijfhout, Cornelis Terpstra en Wouter de Roos en jeugd in jeugdhonk 'it hokje'.
009.0101Krant22-05-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaLeeuwarder courant: Iepenloftspektakel Nylsk fan Hermana 30 juny yn premiêreFoto met volop actie tijdens het openluchtspel
009.0101Krant970Laatste bietenschip in haven MinnertsgaBarradiel meiinoar ien: Hier was het en hier lagen de schepenMet foto dat tractor met kiepkar de het laatste schip laad
009.0101Krant31-08-1974Ferniawei Tjessinga stateLeeuwarder courant: Resten gevonden van Tjessinga bij MinnertsgaMet foto van het opgravingsterrein
009.0101Krant22-10-1974Langedyk, arbeiderswoningen op de terp, kruising met de HoarnestreekLeeuwarder courant: Friese politie komt grote vuurwapenhandel op het spoorMey foto van de 3 arbeiderswoningen op de terp (stjelp) kruising Langedyk - Hoarnestreek
009.0101Krant10-06-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaLeeuwarder courant: Yn Minnertsgea binne de midsieuwen weromMet foto Thys Dijkstra en Willem de Jong aan het bouwen
009.0101Krantjuni 2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaKrant: Onthulling Moaie Peal bij 'Nylsk'Over de onthulling fan de Moaie Peal op 30 juni die smanevalt met de première van het openluchtspektakel
009.0101Krant15-02-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaLeeuwarder courant: In spektakelstik mei Noarmannen en in kastielMet foto van de twee hoofdrolspelers Nynke van Dijk en Eddy Roorda en de maquette van het kasteel
009.0101Krant01-07-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Nylsk: manmachtig spektakelMet foto overzicht kasteel. Spelers vanachter het publiek
009.0101Krant01-07-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaLeeuwarder courant: Minnertsgea en de neiklank fan lang lynArtikel zonder foto.
009.0101Krant07-04-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Wapen van kasteel Minnertsga teruggevondenFryske Rie foar Heraldiek heeft familiewapen teruggevonden in de boeken
009.0101Krant23-12-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Nylsk fan Hermana te boek gesteldMet foto wethouder Hornstra neemt boek in ontvangst van jongste speler Marieke Swart.
009.0101Krant14-12-2000Sybe Joostema en Susanna BergsmaFriesch Dagblad: Winterseizoen vol hobby's (over kinderen)Met foto van de kinderen Anne Bo, Dagmar Geppi en Roan Hein.
001.0901Krant28-06-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Minnertsga klaar voor middeleeuws spektakelMet foto spelers en op achtergrond 'kasteel'
009.0101Krant30-05-2000Archeologisch onderzoekLeeuewarder courant: Ondergrondse gang tussen states in Minnertsga blijft mysterieMet foto archeoloog Asmussen en o.a. Dirk Miedema, Lieuw Kloostra
009.0101Krant2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaKrant: Open dag kasteel Grut HermanaMet foto van twee spelers en kasteel op de achtergrond
009.0101Krant15-09-1998Andries Zoodsma (1929-2016)Friescha Dagblad: Minnertsgaaster tegen woningbouw op plek waar ooit kasteel Grut Hermana stondMet foto van Andries op het erf van de boerderij Groot Hermana aan de Hermanawei.
009.0101Krant31-08-1994OndernemersverenigingFriesch Dagblad: Ondernemersvereniging stapt op 'Minnertsga wordt straks doods dorp'Geen foto bij artikel.
009.0101KrantonbekendTjessingawei | HichtumTijdschrift: Wonen langs de Wadden, Tjessingawei MinnertsgaWaarschijnlijk uit tijdschrift van de Waddenvereniging. Met foto van de terp Hichtum.
009.0101Krant25-05-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: It grutste Frysktalige barren dit jierMet foto van schrijver Sybe Joostema.
009.0101Krant15-02-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Presentatie maquette kasteelMet foto van de hoodrolspelers Nynke van Dijk en Eddy Roorda.
009.0101Krant27-07-2000Openluchtspektakel Nylsk fan HermanaFriesch Dagblad: Rol in Nylsk vergt ander tritme voor Anne Bo en Dagmar GeppiMet foto spelers en de kinderen Anne Bo en Dagmar Geppi.
009.0101Krant23-02-1985Herke Gerrit BoomsmaFriesch Dagblad: Mechanisatie heeft 'pypskoft'in bollenteelt nog niet verdrongenAuteur Sybe Joostema met foto's Herke Gerrit Boomsma in de tulpen en een foto met zijn kinderen Petra en Gerrit.
009.0101KrantonbekendMeinardsweiKrant: Minnertsga in duploGaat over historie met twee mooie grote foto's met zicht op de 'buorren'. Hudige situatie en de situatie rond 1905.
009.0101Krant02-01-1975TilledykFoto met bijschrift van de dorpsvaart achter de woningen aan de TilledykLeeuwarder courant 2 januari 1975: Met de aanleg van diepriolering in Minnertsga is de stankoverlast van de dorpsvaart verdwenen. Twee en een half jaar geleden klaagden de omwonenden steen en been over dit tot open riool gedegradeerd karakterestiek hoekje. Oorzaak daarvan was de afdamming van het water in ruilverkavelingsverband.
009.0101Krant07-11-1990Langedyk autosloperijFriesch Dagblad: Nieuwe locatie autosloperij Minnertsga probleemMet foto van de situatie van autosloperij Kuipers.
009.0101Krant19-11-1991MeinardsweiLeeuwarder courant: Asfaltweg in de maak in MinnertsgaMet foto van de werkzaamheden op de Meinardswei ter hoogte van het vroegere winkelpand van Van Dijk's Bazar.
009.0101KrantonbekendFerniaweiKrant: Goede dorp Minnertsga in ver-berberssing op rode barricadenGaat over beplanting op de Ferniawei voor de woningen aan de zuidzijde.
006.0205Overigjanuari 1993Gosse Vogel (1924-1998)Beschrijving van het dorp Minnertsga omstreeks 1940Beschrijving van verschillende panden en bewoners (3 pag.)
009.0101Overig1692 ?Age Pieters Baarda, notaris in Minnertsga (1692)Minnertsga in de 17e eeuw in dichtvorm
009.0101Overigjuni 1953Commissie Tocht ouden van dagenGedicht met de titel: Folk fan Minnertsgea!Gaat over voorgenomen rit van ouden van dagen waarin de naam Herman Leicht wordt genoemd. Hij had een slagerij aan de Hermanwei waar later de VIVO-winkel was gevestigd.
009.0101Krantbegin jaren '80Maandblad Barradiel meiinoar ienLuchtfoto Minnertsga met zicht op uitbreidingsplan De Finne in aanbouwFoto staat ook in de beeldcollectie op de website Minnertsga vroeger
009.0101Krant03-10-1968Leeuwarder courantFoto van nat bouwland i.v.m. vele regen in september, gezicht op de FjildleaneFoto staat ook in de beeldcollectie op de website Minnertsga vroeger
006.0205Persoonlijk05-02-1969Gemeente BarradeelOorkonde 15 jaar vrijwilliger Klaas de Haan (1921-1994)Afbeelding zie beeldcollectie/documenten website Minnertsga vroeger
006.0205Persoonlijkjaren '60Klaas de Haan (1921-1994)Schrift met aantekeningen handschrift Klaas de Haan m.b.t. vrijwillige brandweer Barradeel
006.0205Persoonlijk10-10-1063Bestuur A-kring Friesland Bescherming Bevolking (BB)Oorkonde voor Klaas de Haan (1921-1994), hoofdbrandwachtAfbeelding zie beeldcollectie/documenten website Minnertsga vroeger
006.0205Persoonlijk01-07-1970Vrijwillige brandweer BarradeelOorkonde 12 1/2 jaar brandweerdienst Klaas de Haan (1921-1994)Afbeelding zie beeldcollectie/documenten website Minnertsga vroeger
004.0102Brief1987Vereniging Plaatselijk Belang (bestuur)Brief aan de raadsleden over ongenoegen reorganisatie brandweer
004.0102Overig24-09-1987Gemeente Het BildtRaadstuk wijziging organisatieverordening en veregoedignsregeling en rechtspositieregeling gemeentelijk brandweerMet kostenoverzicht brandweer Het Bildt
004.0102OverigVrijwillige brandweer BarradeelInstructie aflegsysteem voor brandslangen voor blusgroep (bevelvoerder en acht manschappen)
004.0102Overigjaren ' 60Vrijwillige brandweer BarraddelTentamenvragen (99) brandwacht 2e klas
006.0205Overig07-09-1921Bescherming Bevolking (BB)Vrijwillige verbintenis voor noodwachter in vast dienstverband Klaas de Haan (1921-1994)
004.0102OverigonbekendVrijwillige brandweer BarradeelAcht bladen gestileerde tekeningen mensfiguur n.b.t. gebruik brandweerslagen
004.0102Overigjaren '60Vrijwillige brandweer BarradeelNegen instructie bladen plaats manschappen, materiaal etc.
004.0102Overigjaren '60Vrijwillige brandweer BarradeelInstructietekening (A3 formaat) Taakverdeling blusgroep en uitleg gebruik materiaal
004.0102Krant08-08-1987Vrijwillige brandweer BarradeelLeeuwarder courant: Grote weerstadn tegen dreigende opheffing blusgroep MinnertsgsaMet foto brandweerlieden bij de brandweerauto op 'e buorren in Minnertsga.
004.0102Krant24-04-1973Vrijwillige brandweer BarradeelFaneker courant: Minnertsgaaster brandweerauto (uit 1947) met handkracht gestartMet foto waarop 4 brandweerlieden achter de brandweerauto deze proberen te starten
004.0102Krant30-07-1987Vrijwillige brandweer BarradeelBildtse Post: Moet bluseenheid Minnertsga verdwijenen?Met foto's zonder bijschrift.
004.0102Krant07-09-1987Vrijwillige brandweer Het BildtLeeuwarder courant: Korpsen Oldeboorn en Minnertsga moeten verdwijnenMet luchtfoto kern van Oldeboorn, foto van een grote brand in Harlingen en foto van inspecteur Maarten Passchier vande brandweerinsepctie
004.0102Krant19-09-1987Vrijwillige brandweer Het BildtBildtse Post: Commissie A.Z. zegt nee tegen blusgroep MinnertsgaMet foto groep betogers bij gemeentehuis Het Bildt
004.0102Krant25-09-1987Vrijwillige brandweer Het BildtLeeuwarder courant: Meerderheid Bildtse raad voor opheffing blusgroep MinnertsgaGeen foto bij artikel.
004.0102Krant01-10-1987Vrijwillige brandweer Het BildtBildtse Post: Doek valt definitief voor brandweer MinnertsgaGeen foto bij artikel.
004.0102Krant04-09-1987Vrijwillige brandweer BarradeelLeeuwarder courant: Minnertsga loopt massaal uit voor behoud blusgroepArtikel zonder foto.
004.0102Krant1987Vrijwillige brandweer BarradeelRaamposter: Minnertsga yn fjoer en flam foar de brânwacht
004.0102Krant1987Vrijwillige brandweer BarradeelLeeuwarder courant: Minnertsga pleit voor behoud eigen brandweerMet foto overzicht publiek bij gemeentehuis in St. Annaprochie.
004.0102Krant28-01-1988Vrijwillige brandweer Het BildtBildtse Post: Brandweerlieden onderscheiden voor 12 1/2 en 20 jaar trouwe dienstMet foto: Jan Zoodsma, Jouke Boomsma en Dirk Binnema.
006.0104Persoonlijk11-10-1989Neno Plat (bakker)Krant: Drachster bakker opnieuw beste van FrieslandPrijzen bakkerstentoonstelling. Bakker Neno Plat kreeg de Roggebrood-troffee. Foto met de bakkers R. Reindersma, Neno Plat en I. Wassenaar.
001.0105Brief26-02-1988Vereniging Plaatselijk BelangUitleg en inhoud en doel van de film: DoarpMet begroting film en CV's van Henk Penninga, Wieke Mollema en Gerard Wolters.
007.0102BriefOnbekendGemeente BarradeelBrief gericht aan leden Middenstandsvereniging (over ambulante handel)
001.0102Overig01-03-1934Christelijke Bond voor de Friese Kaatssport (CFK)Statuten. Bond is opgericht op 1 maart 1934
006.0105Overig17-06-1986Gerlanda Hermana (1456)Bijvoegsel bij een lezing van J.A. MolGaat over het testament van Gerlanda Hermana met genealogische informatie.
006.0104OverigOnbekendGerrit Bierma (1911-1983)Pentekening van dorpsgezicht het begin van de Hege Buorren gezien vanaf de MeinardsweiPentekening is te zien in de beeldcollectie Minnertsga vroeger.
005.0101Overig13-09-1869Hervormde Gemeente MinnertsgaReglement op de administratie der kerkelijke goedere en fondsen en de kosten van den eeredienstVastgesteld door de floreenplichtigen: H.C. Blanksma, T.S. de Groot, L.J. Osinga, O.A. van Druten, K.E. Sikkema, A.S. Anema, A. Witholt, J.C. Tjessinga, P.S. Anema, D.D. Koopmans, W. Anema, A. Sijbesma, J. Haima en Jan J. Haima. F. Feijtma Tjallingii, burgemeester der gemeente Barradeel en J.W. Lautenbach, secretaris.
001.0102Circulairenovember 2018Stichting Grut HermanaProgrammaboekje theaterspektakel DE Bestimming | de leadjitter en famkeTekst Sybe Joostema, regie Karin Idzenga, filmfragmenten Janko Krist
001.0105Circulairejuni 1997Commissie Herdenking brand kerk en toren 1947Programmaboekje: Betinking fan de brân fan toer en tsjerke fan Minnertsgea
001.0105CirculaireOnbekendOudheidkundige Vereniging BarradeelInformatie over de verenigingMet foto van haven dorpskom Minnertsga.
007.0104Circulaireoktober 1978SRV-buurwinkel (Jetze en Djoke Wiersma) Hege Buorren 8Uitnodiging Open huis SRV-buurtwinkelMet envelop.
001.0105Circulaire03-06-1997Commissie Herdenking brand kerk en toren 1947Programma herdenking 3 juni 1997 | strook voor bestellen herinneringsboekCommissieleden Aly de Schiffart en Jan van der Veen.
006.0105KrantOnbekendHenk Penninga en Wieke Mollema (Filmbedrijf Noorderlicht) en over filmopnames Nylsk fan HermanaVan Stad tot Wad: artikel over filmbedrijfMet foto's van Penninga en Mollema en repetitie van het openlucht theaterspektakel: Nylsk fan Hermana.
006.0104Krant31-01-1989Tjerk Nagel (CDA)Friesch Dagblad: Minnertsgaster Tjerk Nagel (CDA) legt na 22 jaar raadslidmaatschap neerMet foto van Tjerk: 'Het Bildt is te klein om gemeente te zijn'.
006.0105KrantOnbekendHiltje Post-Joostema (1930-2014)Krant: 'Pronkje op lyts stronkje'in MinnertsgaMet foto van Hiljte met haar bloeiende orchidee.
001.0102Krant1979 ?Kaatsvereniging 'Nocht en Wille'CFK-seizoenkrant: 'It is dochs mar hwat om Nocht en Wille'Artikel over de geschiedenis van de kaatsvereniging in Minnertsga. Met foto van Adam Elsinga (eerste voorzitter) en het bestuur van de Vereniging Oranje Nationaal: Piet Hamer, Rienik Post, Lucas Hannema, Durk Steensma, Klaas van de rWeide en Age Knol.
006.0104Krant29-10-1988Dirk Kornelis Mulder van Leens Dijkstra (landbouwer en schaakgrootmeester)Fryske en Frij: Grutmaster Dirk Kornelis Mulder van Leens DijkstraMet foto's en stamreeks. Artikel is in het Fries.
001.0102Krantnovimber 2018Stichting Grut HermanaSpeciale uitgave: De Bestimming | de leadjitter en famke (tekst Sybe Joostema)Inhoud gaat over filmisch theaterspektakel, met veel foto's en historische achtergrond informatie.
006.0104Krant30-06-2004Sijbe JoostemaFriesch Dagblad: Sijbe Joostema schrijft en regisssert Brantgumer iepenloftspul 'it relikwy fan de Mieden'Met foto van Sijbe Joostema.
006.0104Krant19-01-2001Jacobus Sibrandi Macandan (1602-1680)Leeuwarder courant: Mancadan: ver weg zonder te reizenJacobus Sibrandi Mancadan, geb. Minnertsga, Friesland omstr. 1602, Burgemeester van Franeker, kunstschilder, † Tjerkgaast, Friesland 4 okt. 1680, begr. Leeuwarden, Oldenhoofsterkerkhof 15 okt. 1680, tr. Stiens, Friesland 8 juni 1634. Paginagroot artikel met 4 foto's van zijn schilderijen.
006.0104Krant14-09-2002Johannes JoostemaFriesch Dagblad: Een bietencampagne in delenMet foto tractor en bietenrooier.
006.0104Krant25-08-1998Lieuwe KloostraLeeuwarder courant: Filuminist uit Minnertsga kijkt altijd naar de grondMet foto van Lieuwe te midden van zijn verzameling lucifersetiketten.
006.0104Krant1999 ?Arjen en /Dina MeersmaKrant: Grutter in Minnertsga wijkt voor grote superSluiting A-markt na 33 jaar. Geen foto.
006.0104Krant05-01-2000Vriendenploeg (Pieter wiersma, Jacob Wassenaar, Hans Elzinga)Leeuwarder courant: Vriendengroep rooft Simmer-bordjes voor stuntMet foto vijf jongens van de vriendengroep met borden van Simmer 2000.
006.0104Krantaug. 1996Ufologe Hilda MuschFriesch Dagblad: Fors geweld bij moielijk vindbare graancircelMet foto van Hilda Musch en Marieke Wassenaar die een graancircel bij Minnertsga bekijken.
006.0104KrantonbekendRuurd en Hans de Vries en Remco de Vries (drie beloftes met kaatsen)Krant: Minnertsga krijgt thuispubliek op de bankenBron krant onbekend. Met foto van de jongens met kranzen om.
006.0104Krant20-03-1997Rienik Post, winkelmanLeeuwarder courant: Kruidenier Rienik Post bouwt na ruim vijftig jaar afMet foto van Rienik bij de winkeldeur.
006.0104Krant15-09-1984Dokter N.M. (Nanne Anne) PostemaKrant: Dokter Postema oer frysksinnigens en âlde kreambrûkmenBron krant onbekend. Met foto van dr. Postuma. Artikel gaat over zijn boek waarin hij oude kraamgebruiken beschrijft: 'Om 'e wivedei hinne'.
006.0104KrantonbekendVriendengroepKrant: De BDS-groep uit Minnertsga eiste gistermorgen tot ieders verrassing tijdens de optacht de verantwoordelijkheid op voor de graancircels in MinnertsgaMet foto van vriendengroep met de door hun gemaakte praalwagen met UFO.
006.0104Overig2005IJntje de Jong - Vogel (1908-2005)Overlijdens advertentie en bedankkaartje
006.0104Krant10-05-2001Maatschap Roel, wietze en Gosse SchuilingLeeuwarder courant: Poters voor Italië in de klei van MinnertsgaMet foto tractor en poters op de voorgrond.
006.0104Krant`19-08-1997Hilbert ZantinghLeeuwarder courant: Hilbert Zantingh houdt Minnertsga netjesMet foto van Hilbert en zijn werkauto (dorpsbeheer)
006.0104Krant01-09-1980/Gebroeders De With (Firdgum)Leeuwarder courant: Gebroeders De With: 'Kom no noch mar ris om in goed hynder'Met foto van de broers Hendrik, Lolke en Auke voor hun woning aan de weg Minnertsga-Tzummarum afslag Firdgum.
006.0104Krant26-04-2001Johan de With (61)Leeuwarder courant: Johan de With: 'Accordeon is fancinerend'Met foto van Johan. In 1949 koos hij als 10-jarige jongen in Minnertsga voor dit instrument.
006.0104Krant05-11-1999Anno Walda (schildersbedrijf)Friesch Dagblad: Schildersbedrijf Walda in Minnertsga verzesvoudigt bedrijfsruimteMet foto van Anno Walda voor bedrijfspand.
006.0104Krant15-06-2000Petra (25) en Joukje (22) de VriesFriesch Dagblad: Petra en Joukje zijn het zatr: 'Wy wolle wol oars mar it slagget net'Met foto's. Gaat over mode en metamorfose.
006.0104Krant12-09-1989Jelle WieringaKrant: Aparte yucca bloeit door zon en windMet foto van Jelle en bloeiende yucca.
006.0104Krant19-03-1999Pieter Winsemius (oud-minister)Krant: Winsemius over Friese wortels, geslacht nagetrokken tot vijftiende eeuwGeen foto. Auteur Geale Groen.
006.0104Krant18-12-2004Rienik (76) en Klaske (74) PostFriesch Dagblad: Rienik (76) en Klaske (74) Post sluiten familiebedrijf in MinnertsgaMet foto van Rienik en Klaske in hun winkel.
006.0104Krant1999 ?Pieter Winsemius (oud-minister)Krant: Pieter Winsemius is dicht bij Grutte PierMet foto van Pieter Winsemius.
006.0104Krant13-10-2005Bauke Terpstra (* 27-02-1945, Minnertsga)Friescha Dagblad: Ds. B. Terpstra overledenIn 1980 ging hij naar Dokkum en in 1988 naar Rijnsburg. Op 1 juni 2005 met emeritaat gegeaan.
006.0104Krant15-04-1995Janke, Elisabeth en Afke Visbeek (zusters)Friesch Dagblad: Dries zusters wonen samen in Nij Bethanië TzummarumMet foto van de dries zusters aan de eettafel.
006.0104Krant22-12-2000Maaike Terpstra en Arend HoekstraLeeuwarder courant: Schrik door camera's van 'All you need is love'Met foto van Maaike en Arend.
006.0104Krant12-02-2005Hinke Post-Knol en Adri TerlouwFriescha Dagblad: Predikantenpaar: kijk als kerk naar je mogleijkheden, Lekkem-Miedum klein en vitaalMet foto van Hinke en Adri in kerk bij preekstoel.
006.0104Krant18-11-1995Simy SevensterLeeuwarder courant: Pioniers in plattelandsontwikkelingMet foto van Simy.
006.0104Krant'07-04-2000Fokje de Bildt (1900-2002)Friesch Dagblad: Lijflied van honderjarige vrijgezel Fokje de Bildt uit St. Annaprochie: 'Ga niet alleen door 't leven; die last is zwaarMet foto van Fokje de Bildt.
006.0104Krant05-12-2004Ruurd Douma (67), rietdekkerFriesch Dagblad: Kaartje of een kerststuk met riet als groetRuurd maakt kerststukjes in combinatie van riet. Auteru, Sijbe Joostema. Met kleurenfoto van Ruurd in zijn werkplaats.
006.0104Krant06-09-1997Ruurd Douma (rietdekker)Friesch Dagblad: Ruurd Douma (60) uit Minnertsga veertig jaar rietdekkerMet 2 foto's van Ruurd Douma werkzaam als rietdekker.
006.0104Krant17-03-2000Jilles Groeneveld (1943)Friesch Dagblad: Minnertsgaaster Jilles Groeneveld heeft een schuur vol oude trekkersMet foto van Jilles bij een oude trekker. Auteur: Sippie Miedema.
006.0104Krant16-04-2003Jilles Groeneveld (1943)Friesch Dagblad: Oude veilingklok in Minnertsga te zienBereft veilingklok uit de oude veiling van Minnertsga aan de Rispinge die door Jilles is opgeknapt en bij hem een plaats heeft gekregen in zijn verzameling oude spullen.
006.0104Krant1974Sjoerd de Groot en Aafke BoersmaFriesch Dagblad: Fietsende oudjes uit Minnertsga dinsdag a.s. zestig jaar getrouwdMet foto van echtpaar.
006.0104Krant30-03-1985Mevrouw van Dokkumburg -VellingaArtikel over 50 jaar medicijnen voor dr. Hibma Minnertsga bezorgen in BerlikumMet twee foto's.
006.0104KrantJilles Groeneveld (1943)Friesch Dagblad: Jilles Groeneveld zette eigen verzameling in nagebouwde kamersMet foto van Jilles in kamer sfeer jaren '30. Auteur: Sijbe Joostema
006.0104KrantonbekendAlbert Helder (44)Friesch Dagblad: Helder (44) stapt wer 'efkes de modder yn'Over de 44-jarige bovenschoolse directeur als invaller mee te spelen met het 1e van VV Minnertsga. Auteur: Sijbe Joostema.
006.0104Krant26-01-2002Luurtske Wiersma (1926-2002) vrouw van Klaas HamerOverlijdens advertentie en bedankkaartje
006.0104Krant10-12-1994Klaas Hamer, Joute Bijlsma en Marinus KerlienLeeuwarder courant: Mei de auto nei de grutte lânbou-útstalling fan 1947 y LjouwertOver vier jongemanen die met de auto naar Leeuwarden zijn geweest. Met foto van de auto met de jongemannen.
006.0104Boek19-06-1947Doeke Bekius en Aaltje KrolBoekje met feestprogramma ter gelegenheid van het huwelijk op 16 juni 1947Met liedjes en advertenties met een knipoog naar het jonge paar.
006.0104Krantokt. 2001Jacqueline ClausFriesland Post: Dieren hebben mij opgevoegdMet kleurenfoto van de vrouw in de kattenren.
006.0104Krant05-05-2003Trijntje Bekius (1910 - 2003)Overlijdensadvertentie
006.0104Krant04-05-2001Reimer Cornelis Bekius (overl. 2001)Friesch Dagblad: artikel overleden Reimer Cornelis BekiusVerzetsman, administrateur bij de Stichting 1940-1945. Overleden in zijn woonplaats Leeuwarden.
006.0104Krant11-10-2000Akkerbouwbedrijf AndringaFriesch Dagblad: artikel over pooters rooienMet foto broer Sibe, Geart ewn Sietse op de aardappelrooimachine.
006.0104Krant23-04-1991Sijbe AndringaFriesch Dagblad: artikel over boek over de haringvisserij en leven aan de zeedijk van Barradeel
006.0104Krant30-12-1998Tom BinnemaFriesch Dagblad: Leeuwarder chauffeur Tom Binnema keert zich tegen het slecht imago in zijn vakOndertitel: "Taxichauffeur is gewoon een prachtbaan'. Met foto van Tom in zijn taxi achter het stuur.
006.0104Krant17-04-2000Griet de Boer - ZoodsmaFriesch Dagblad: 'Juf' Griet de Boer 25 jaar peuterleidsterMet foto van Griet die de peuters voorleest.
006.0104Krant04-01-1996Jacqueline ClausLeeuwarder courant: De dertig katten van Jacqueline Claus (auteur Hilco Wagenaar)Met foto van vrouw met katten in huiskamer.
006.0104Krant04-10-2001Jacqueline ClausLeeuwarder courant: Kattenvrouw krijgt tweede kans in Het BildtMet foto van de vrouw enn katten in woonkamer.
006.0104Krant27-04-2000Jacqueline ClausLeeuwarder courant: Kattenvrouw krijgt rechter op bezoekMet foto van de vrouw en rechter in de kattenren.
006.0104Krant30-05-2000Jacqueline ClausLeeuwarder courant: Kattenvrouw moet huis ontruimenGeen foto.
006.0104Krant31-05-2000Jacqueline ClausNRC: Friese kattenvrouwtje staat met leger poezen op straat
006.0104Krant28-08-2000Jacqueline ClausArtikel: Kattenvrouw vindt huis in Oude BildtdijkBron krant: onbekend.
006.0104Krant08-05-1999Jacqueline ClausLeeuwarder courant: Jacqueline cijfert zich weg voor haar poezenMet foto van de vrouw in kattenren.
006.0104Krant07-04-2000Fokje de Bildt (1900-2002)Leeuwarder courant: Fokje de Bildt: honderd jaar en 'nooit gyn ongenoegen'Met foto van Fokje de Bildt.
006.0104Krant03-03-1989Johan de Boer (amateur-historicus) uit MinnertsgaLeeuwarder courant: Graven misterie Skileard opgelostGaat over 7 bemanningsleden van neergehaald vliegtuig in WOII die in 8 graven liggen.
001.0204OverigAug. 1986Zanggroep Telling VoicesBrief beëindiging lidmaatschap Ulbe Joostema + foto
001.0204OverigonbekendZanggroep Telling VoicesKopie van 4 foto'sDirk Norbruis, Knillis Wijngaarden, Albert de Vries, Adam Joostema, Foppe Post, Pieternel Hibma (keyboard), Bram A. Joostema, Joke Hibma, Tineke Meijer, Janny Joostema, Renske Wiersma, Hinke Post-Knol, Afke Nagel, Froukje Spoelstra, Coby de Schiffart-Haga, Trienke Spoelstra, Lolkje Douma, Siemy Joostema, Rixt Reitsma, Lieuwkje Post, Willy Tuinhof, Afke Joostema, Jan Nagel, Auke Akkerman, Andries Dirksma en Ulbe Joostema.
001.0204Overig19-06-1978Zanggroep Telling VoicesBeschrijving zang- en stemtechniek en akte van borgtochtAkte van borgtocht voor een schuld van een geldlening: Abr. A. Joostema en D. Hibma, S. Hamer.
001.0204Overig1986Zanggroep Telling VoicesLiedjes voor het 12 1/2 jubileum geschreven door Hooyenga
001.0204OverigonbekendZanggroep Telling VoicesOver de oprichting met fotoNamen: A.A. Joostema, H. Post-Knol, Lautenbach, Norbruis
001.0204Overig10-04-1988Zanggroep Telling VoicesAankondiging jeugddienst tijdens uitwisseling Achlum, Welsrijp en MinnertsgaVoorganger H. Post-Knol, organiste B. Haarsma
001.0204OverigonbekendZanggroep Telling Voicesdrie kopie foto's (jubileum) en foto in Ned. Hervormde kerk
001.0204Krant1987Zanggroep Telling VoicesArtikel (2x): Jubileumconcert van The Telling Voices |Gospelgroep Telling Voices 12 1/2 jaar jongBron krant: onbekend. Met foto Dirk Norbruis achter orgel en zich op zangers.
001.0204Krant1989Zanggroep Telling VoicesArtikel: Telling Voices groeide uit tot streekgroep, gospelgroep bestaat vijftien jaarBron krant: onbekend. Met foto.
001.0204Krant1989Zanggroep Telling VoicesArtikel: 15-jarig jubileum Telling VoicesBron krant: onbekend. Met foto van de zanggroep.
001.0204Krant1984Zanggroep Telling VoicesArtikel: Telling Voices Minnertsga viert 10-jarig bestaan met uitgifte van gramofoonplaatBron krant: onbekend
001.0204Krant05-05-1983Zanggroep Telling VoicesBildtse Post: Zondagavond zang in Minnertsga (met foto)
001.0204Krant1984Zanggroep Telling VoicesArtikel (2x): Zanggroep Minnertsga maakte langspeelplaat |Jubileumplaat Telling Voices MinnertsgaBron krant: onbekend
001.0204Krant1989Zanggroep Telling VoicesArtikel over uitkomen van cassette 'Een lied van geloof'
001.0204Krant1987Zanggroep Telling VoicesArtikel: Prachtig concert in Ned. Herv. Kerk MinnertsgaBron krant: onbekend
001.0204KrantZanggroep Telling VoicesBildtse Post: Reünie Telling Voices ter gelegenheid 10 jarig bestaan.
001.0204Overig1974Gospelgroep Telling VoicesBeschrijving oprichting koor en reglement
001.0204Overig07-03-2009Gospelgroep Telling VoicesBeschrijving historie 1974 - 1999Opgetekend door oud-leden H.Post-Knol, F. Post en A. Joostema.
002.0101Overig1991Revue Op en om 'e toer fan MinnertsgeaScript: teskten en liedjes, repetitierooster, correspondentie spelers en vrijwilligers
006.0104Overig1957Pieter Bernardus Winsemius (1883-1973)Manuscript geschiedenis Minnertsga (nooit uitgegeven) en correspondentie over uitgegevenMet o.a. brief van Dieuwke Bakker-Winsemius.
002.0101Circulaire1991Revue Op en om 'e toer fan MinnertsgeaProgramma met foto's en namen spelers, helpers en andere vijrwilligers
002.0101Krantoktober 1991Revue Op en om 'e toer fan MinnertsgeaArtikel: Doarpsreuny Minnertsgea bêst slaggeMet foto zaal vol mensen.
002.0101Krantoktober 1991Revue Op en om 'e toer fan MinnertsgeaArtikel: Laatste opvoering revueMet groepsfoto spelers en helpers.
008.0101Brief24-04-1979Gemeente BarradeelBekendmaking 1 gulden per kind beschikbaar i.v.m. 70ste verjaardag Hare Majesteit de Koningin
008.0101Brief20-08-1979Staatstoezicht op de VolksgezondheidReactie op vragen over verbeteren van het kleuterschoolgebouwBrief gericht aan S. Wolbers, inspectie K.O. en L.O inspectie Franeker.
008.0101OverigOnbekendChristelijke Kleuterschool 'De earste triem'Liedje geschreven door A. Bosga-GlasWaarschijnlijk ter gelegenheid van de opening van de kleuterschool aan de Collot 'd Escurystjitte.
002.0101Overig1981Aktie 'Minnertsga voor Polen'Plakboek verslag actie van 21 november tot 5 december 1981Handgeschreven, met krantenknipsels, nota met opdruk van A. Meersma, bloemen, groenten en fruit, Wiersma zuivelhandel, R.R. Post,brieven gericht aan gemeente Barradeel en verzonden door die gemeente.
008.0101Circulaire15-04-2000Peuterspeelzaal 'de Peutersoos'Uitnodiging 25 jarig bestaan van de peuterspeelzaal 25 jaar met juf Griet als leidsterOp de voorkant een foto van de opening van de peuterspeelzaal aan de Hege Buorren.
008.0101Krantapril 1969Christelijke Basisschool WizebeamSchoolkrant Nijstsjettel extra nummer: 100 jaarMet verhaal over geschiedenis van de school door Th. Binnema, O. Terpstra, B.S. Tuinhof. Lijsten met namen van bestuursleden en onderwijzers etc.
008.0101Krant25-04-1969Christelijke Basisschool WizebeamFriesch Dagblad: Chr. School Minnertsga bestaat honderd jaarMet foto's
008.0101Krant26-06-1997Basisschool De TerpBildts Post: 'De Terp' Minnertsga nam afscheid van directeur Albert HerderMet foto. Hinkje Post werd benoemd tot locatiedirecteur.
008.0101Krant28-07-1988Christelijke Basisschool WizebeamBildtse Post: Meester J. van der Veen bij afscheidsfeest. Letterlijk en figuurlijk in de DOPMet foto's.
007.0104KrantFerb. 1993Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesland Post: Noorderlicht Film maakt poëtische film over Fries dorpMet foto's. Wietske Mollema.
008.0101Krant04-08-1988Christelijke Basisschool WizebeamFraneker courant: advertentie afscheidsreceptie J. van der Veen en artikelMet foto Van der Veen op de fiets en achterop zijn vrouw. Opvolger is Gerrit van Dalfsen.
008.0101Krant14-04-1994Christelijke Basisschool WizebeamBildtse Post: 125 jaar Christelijk onderwijs in MinnertsgaMet foto's van Gosse Vogel en Klaas Hamer, bestuur Annie Haarsma-Dijkstra, Ritske Wiersma, Rients van Wier, Minne Kamstra, Fokje Aartsma-Vrieswijk, Sijmen Sijbesma, Wanda Wiersma-de Roos en Jo de Schiffart en van leerlingen.
008.0101Krant07-04-1994Christelijke Basisschool WizebeamFriesch Dagblad: Christelijke school Minnertsga 125 jaarMet foto van directeur Gerrit van Dafsen en leerlingen.
008.0101Krant11-06-1996Christelijke Basisschool WizebeamFraneker courant: Juf Bosga-Glas neemt van veertig jaar acheid van onderwijsArtikel met foto.
008.0101Krant09-04-1994Christelijke Basisschool WizebeamFriesch Dagblad: Minnertsg ai ban van 125-jarig bestaan De WizebeamFoto met schoolkonderen in Ot en Sien kleding en de Gereformeerde kerk op de achtergrond.
008.0101Krant16-06-1996Christelijke kleuterschool 'De Earste Triem'Friesch Dagblad: over afscheid juffrouw Ans Bosga-GlasMet foto van kunstwerk op de gevel van de kleuterschool.
008.0101Krant29-06-1995Christelijk BasisonderwijsBildtse Post: Eén vereniging voor christelijk basisonderwijs op het BildtGeen foto bij.
008.0101Krant30-08-1997Christelijke Basisschool WizebeamFriesch Dagblad: Van Dalsen en Veenstra verrast, zilveren jubileum van leerkrachten WizebeamMet foto leerkrachten Gerrit van Dalfsen en Mindert Veenstra.
007.0104Krant08-09-1995Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaLeeuwarder courant: 'Ik wol in oade meitsje, in oade oan it doarp'Met foto van filmer Henk Penninga.
008.0101Krant06-4-1994Christelijke Basisschool WizebeamFraneker courant: 125-jarige basisschool Wizebeam vier tfeestGeen foto.
007.0104Krant08-09-1995Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaLeeuwarder courant: Een slag door het dorpArtikel over de film "Doarp". Met foto Yvonne Haaksma en Norma van de Mossel.
008.0101Krant03-11-2010Christelijke basisschool WizebeamBildtse Post: Juf Afke 25 jaar op de wizebeam MinnertsgaJuf Afke de Vries-Boomsma. Met foto juf omringd door de leerlingen.
007.0104Krantdec. 1995Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaNCRV gids: De duiven vliegen steeds terug naar 'It Doarp'Met foto Yvonne Haaksma en Norma van de Mossel.
007.0104Krant08-09-1995Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesch Dagblad: Een standbeeld van celluloid in MinnertsgaMet foto publiek in de zaal.
007.0104Krant07-09-1995Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesch Dagblad: "Doarp" door Minnertsgaasters met ovationeel applaus ontvangenMet foto Yvonne Haaksma en Norma van de Mossel. Artikel geschreven door Sijbe Joostema.
007.0104Krant08-09-1995Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesch Dagblad: "Doarp niet oubollig maar stilistisch portretMet foto Henk Penninga en Wieke Mollema. Arikel geschreven door Sijbe Joostema.
007.0104Krant13-09-1995Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFrankeker courant: Film It Doarp loopt uitstekendGeen foto.
007.0104Krant03-08-1996Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaLeeuwarder courant: Gelauwerde filmer Henk Penninga 'heel blij mens' / Spaanse prijs voor Friese filmGeen foto.
007.0104Krant30-09-2009Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaBildtse Post: Film 'Ien fan ús' in bibliotheken Minnertsga en St. Anna.In de film vertelt Wally Zoodsma-Joostema en de twee zussen Marie en Luis Haselog over de WOII.
007.0104KrantFilmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaBildtse Post: "Ien fan ús' op filmvestival.In de film vertelt Wally Zoodsma-Joostema en de twee zussen Marie en Luis Haselog over de WOII.
007.0104Krant07-10-2009Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFraneker courant: Leven lang vriendschap door oorlogIn de film vertelt Wally Zoodsma-Joostema en de twee zussen Marie en Luis Haselog over de WOII.
007.0104Krant03-08-1006Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesch Dagblad: "Doarp' in prijzenMet foto uit de film. Artikel geschreven door Sijbe Joostema.
007.0104Krant23-08-1995Filmbedrijf Noorderlicht | Henk PenningaFriesch Dagblad: Minnertsga centraal in film Henk PenningaMet foto waarop Yvonne Haaksma en Norma van de Mossel.
001.0105Akte19-12-1983Toneelvereniging "Yn in oare wrâld"Afschrift statuten en huishoudelijk reglementNamen: Antje de Groot, huisvrouw geboren in Minnertsga, echtgenoten van Sijbe Faber, Trijntje Scheffer, huisvrouw, geboren in Berlikum, echtgenote van Ulbe Joostema.
001.0105BoekJaartal onbekendJ. HannemaIt wûndere libben | toanielstik yn 4 bedriuwen (geschreven door J. Hannema)Rollen: aardappelhandelaar en landgebruiker, huishoudster, aardappelventer, vrachtrijder en zijn vrouw, lappenkoopman, tante, zaadhandelaar, gardenier en tantezegger. Het toneelstuk speelt zich af in een kleine burgerkamer vlak voor de Eerste Wereldoorlog.
001.0102Brief13-01-1944Vereniging Nut en GenoegenMededeling van de gewestelijke politiepresident GroningenToestemming voor cabaret programma in café Th. Van der Leij in Minnertsga op 17 januari 1944, 18.00 uur. "Iedere ontoelaatbaarheid in verband met de thans bestaande bijzondere omstandigheden dient achterwege te blijven".
001.0102Overig1988Eenakter door twee personenIt itensje (fan Willy Corsari) vertaald door Tj. P. Zijlstra (1979)Script. Het toneel stelt een kamer voor waar geen andere meubels staan dan alleen een keukentafel, een bed en een paar stoelen. Er is ook een telefoontoestel aanwezig. Spelers: Durk Miedema en Anneke Wiersma.
001.0102Circulaire12-02-1903Vriendenkring MinnertsgaProgramma 2-jaarlijkse uitvoeringGehouden bij Tolsma (Hege Buorren).
001.0102CirculaireFebr. 2000Toneelvereniging Yn in oare wrâldAffiche opvoering toneelstuk: Deiwurk by jûntiid (R. de Ling)Locatie: De Boppeslach, muziek B. Draaisma en Risan-duo.
001.0102CirculaireFebr. 2000Toneelvereniging Yn in oare wrâldNieuwsbrief over toneestuk: Deiwurk by jûntiidSpelers: Durk Miedema, Adrie Weiland, Tietsje Ferwerda, Uilkje Plat, Karin Meersma, Martha de Koning, Antje Bosma, Maaike Vogel en Ineke van Rees (regie). Speeldatums 2 en 4 februari 2000. Tekst nieuwsbrief is de Fryske taal.
001.0102CirculaireonbekendVereniging Nut en Genoegen MinnertsgaVoorbedrukte uitnodiging voor gewone huishoudelijke vergaderingOpen velden werden handgeschreven ingevuld.
001.0102Circulaire11-02-1904Vriendenkring MinnertsgaUitvoering zangavond met bal naOp donderdag 11 en maandag 15 febr. 1904 bij Meinsma (Hege Buorren). Aanvang 18.00 uur.
001.0102CirculaireOnbekendRedeikerskeamer Demosthenes MinnertsgeaProgramma toneelavond: I Maerteblom en II Dôve JonannesRederijkerskamer. Toegang op maandag 50 centen, op donderdga 25 cent en voor trouwe arbeiders 35 cent per paar.
001.0102KrantFebr. 2000Toneelvereniging Yn in oare wrâldBildtse Post: Yn in oare wrâld prachtig op dreef in Deiwurk by jûntiidIncl. foto met spelers. Ineke van Rees (regie). Op de foto Rymkje, Tiete, Wike, Maaike Wijngaarden, Ineke van Rees, Styntsje, Age, Geeske en Sape.
001.0102Krant24-04-1997Basisscholen Lytse Terp en WizebeamBildtse Post: Jeugd van Minnertsga speelt 'Een zak vol vrolijkheid'Met foto. Ineke van Rees (regiseur), Dikr Norbruis (muzikalebegeleiding), Hanneka Kampen en Rinse Kooistra.
001.0102Krant11-06-2008Toneelvereniging Yn in oare wrâldBildtse Post: Johannes Zoodsma heer en meestrer op toneel in MinnertsgaToneelstuk: De magnetron van Bonne Stienstra. Opningswoord Germ Bleeker. Op de foto spelers johannes Zoodsma en Bote Sijtsma.
001.0102Krant21-01-2009Toneelvereniging Yn in oare wrâldBildtse Post: artikel over opvoering toneelstuk 'Alle hens aan dek'Geen foto.
001.0102Krantoktober 1991Toneelvereniging Yn in oare wrâldBildtse Post: artikel met foto over Eenakter festivalM.m.v. TOG St. Jacobiparochie, Toi Toi Ouwesyl Oudebildtzijl. Opening door wethouder Joke Kaper. Foto: Dukr miedema en Antje Wiersma.
003.010AkteHeere de Vries, gardenier te Minnertsga (koper)Verkoop perceel erf uitmakende van perceel kadastrale gemeente Minnertsga, sectie B nummer 2223Verkoper gemeente Barradeel, burgemeester L.W. de Vries. Koopprijs 350 gulden.
003.010Akte04-06-1925Jacob Muller, koffiehuishouder te Minnertsga (schuldenaar)Obligatie 1000 gulden.Schuldeisers de heren: Wybe en Jan Klazes van Buren, meester schoenmakers onder St. Annaparochie.
003.010Akte16-12-1919Koper Dirk Alefs van der Wal, slager in MinnertsgaHuis met schuur, stalling en erf in Minnertsga, kadastrale gemeente Minnertsga, sectie b nummer 2278Notaris Lemmerée, St. Jacobiparochie. Verkoper:Heere Foppes de Vries, gardenier te Minnertsga. Kooprijs 5500 gulden.
003.010Akte20-04-1965Kopers Alef vand er Wal en gemeente BarradeelPerceel grond en woning met ondergrond Hege Buorren 6a, MinnertsgaVerkopers: Antje Groeneveld, huisvrouw, echtgenote van Pieter Nagel, Stationsstrjitte 1, Klaasje Groeneveld, echtgenote van Albert de Vries, Meeuwenlaan 155 n, Amsterdam, Sikke Jacobs Groeneveld, Voermanspad 12, Drachten, Akke Jacobs Groeneveld, kookster, ongehuwd, Harlingen, Antje de Vries, weduwe van Gerrit Jacobs Groeneveld, Jacob Gerrits Groeneveld. Kopers Alef van der Wal, slager te Minnertsga en namens de gemeente burgemeester dr. Willem Karel de Roos.
003.010Akte10-10-1989Uitvaartvereniging MinnertsgaOprichtingsakteAfschrift akte. Rechtsgeldige vertegenwoordigers: Klaas Schotanus, Wieger Terpstra.
003.010Akte04-06-1925Jacob Muller, koffiehuishouder te MinnertsgaObligatie 2000 gulden, schuldeiser N.V. Arnhemsche Hypotheekbank voor NederlandJacob Muller wonende aan de Hoogeburen 92, gehuwd met Heintje Anes Hibma. Lieme Bos, notarisklerk wonende te Minnertsga. Onderpand: huizinge waarin een herberg met schuur, tuin, steeg en erve staand en gelegen aan de Hoogeburen 92. Kadstrale gemeente Minnertsga, sectie B nummer 1843.
003.010Akte27-04-1967Vereniging van Vrijzinnige Hervormden, afdeling MinnertsgaKoop verenigingsgebouw met schuurtje en erf Hege Buorren 5, Minnertsga.Afschrift. Kopers Martinus Kerlien en Sake Holwerda ieder voor de helft. Symbolisch bedrag 1 gulden.
003.010Akte12-08-1927Koper D.R. Norbruis, Minnertsga, verkoper Klaas Uiltjes Osinga, Midland, New Jersey, Noord AmerikaHuis gesticht door verkoper liggende aan de grintweg te MinnertsgaAfschrift akte. Kooprijs 3500 gulden. Kadastrale gemeente Minnertsga, sectie B nummer 2127, 2128 en 2072.
001.0102OverigOudheidkundige Vereniging BarradeelStatutenGeen dagtrekening en namen bestuursleden (oprichters).
001.0102OverigStichting Sociaal Kultureel Centrum De BoppeslachStatutenGeen dagtekening en namen van bestuursleden (oprichters).
008.0101Overig1952Vereniging ter bevordering an Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te MinnertsgaGewijzigde statuten vastgesteld 2 december 1952Bestuursleden:voorzitter S.R. Faber, secretaris A. Joh. Joostema, penningmeester B.S. Tuinhof, Joh. Joostema, A.G. Reitsma en O. Terpstra.
001.0102Circulaire1960Begrafenisvereniging MinnertsgaBijvoegsel van Nederlandse Staatscourant 12 juli 1960 nr. 132Statuten. Vereniging aangegaan op 27 januari 1960 voor de tijd van 29 jaar en 11 maanden.
005.0102Circulaire1935Nederlands Hervormde Kerk (kerkvoogden)Reglement begraafplaats Minnertsga 1 januari 1935Kerkvoogden: A.J. Bergsma, S.J. Zoodsma en J.D. Koopmans. Reglement gedrukt bij U. Glazema, boekhandel Minnertsga.
001.0102Circulaire1974Stichting Spaarbank van de Coöperatieve Raifaissenbank Minnertsga en OmstrekenStatuten en huishoudelijk reglement 1974In het boekwerkje worden geen namen van bestuurders genoemd.
005.0102Circulaire1962Nederlands Hervormde Kerk (kerkvoogden)Reglement begraafplaats Minnertsga 1 januari 1962Kerkvoogden: R.R. Post sr., S.P. Bierma en R.S. Faber.
001.0102Circulaire1927Begrafenisfonds "Onderlinge hulp" MinnertsgaReglement vastgesteld 24 juni 1927Bestuur: P. Groenveld (Groeneveld?), S.J. Zoodsma, J. Koopmans, A. de Groot. Met potloot bijgeschreven J. Schotanus, A. Elzinga, G. Faber en U. Glazema. Commissarissen: Jan Bos sr., P.K. Hamer en Sibolt Vogel. Fonds opgericht 1898.
005.0102Circulaire1975Nederlands Hervormde Kerk (kerkvoogden)Reglement begraafplaats Minnertsga 1 januari 1975Kerkvoogden: A. Joh. Joostema, Jac. Vis en Joh. de Schiffart.
001.0102CirculaireonbekendStichting Spaarbank van de Coöperatieve Raifaissenbank Minnertsga en OmstrekenStatuten en huishoudelijk reglementIn het boekwerkje worden geen namen van bestuurders genoemd en ook geen datums vaststelling o.i.d. (mogelijk jaren ' 80).
001.0102Circulaire1911Begrafenisfonds "Onderlinge hulp" MinnertsgaReglement vastgesteld 31 januari 1911Op initittief van S.J. Zoodsma besloten tot oprichting 14 januari 1989. Toen huis aan huis leden 355 leden geworven. In 1911 was het aantal leden 773. Bestuur bij oprichting: Sikke Groeneveld, Sipke Zoodsma, Jan Koopmans en Simke Tuinhof. In 1911 Tuinhof vervangen door A. de Groot.
001.0102Circulaire1904Vereniging Het Groene Kruis MinnertsgaReglement vastgesteld 31 maart 1904Bestuurders: voorzitter ds. S. van der Wal, secretaris S. van der Schaaf, penningmeester L. Schaaf, 2e penningmeester P. Heeringa, 2e secretaris J. van den Herberg.
001.0102Circulaire1946Gymnastiekvereniging Sport Maakt SterkStatuten en huishoudelijk reglement 8 april 1946Bestuurders: voorzitter K. Schotanus, vice-voorzitter K.P. Hamer, secretaris Y.W. van Dijk, penningmeester mej. K. van der Lei, alg. adjunct G. Boomsma, commissaris M. Bonnema en commissaris E. ten Hoeve.
005.0101Circulaire1969Nederlands Hervormde Kerk (kerkvoogden)Reglement beheer kerkgoederen en fondsen gewijzigd in augustus 1969Vastgesteld op 21 september 1920, kerkvoogden: A. de Groot, L.W. de Vries (burgemeester), J.D. Koopmans. Gewijzigd in augustus 1969, kerkvoogden: voorzitter R.R. sr., secretaris K.S. de Groot, adm. kerkvoogd J.S. Vis.
001.0102Circulaire1948Vereniging Oranje NationaalStatuten en huishoudelijk reglement vastgesteld 1 april 19482 exemplaren. Bestuurders: voorzitter S.R. Faber, secretaris E.P. Wassenaar, penningmeester G.J. Landstra, D. Chr. Schotanus, B.R. Tuinhof, O.J. Terpstra, J.G. Lont, Y.G. van Dijk.
001.0102CirculaireonbekendUitvaartvereniging MinnertsgaGewijzigde (concept) statutenVereniging is opgericht in 1886 en is voor onbepaalde tijd aangegaan. In het document worden geen namen van bestuurders genoemd.
004.0101Circulaire1916Waterschap De Twee WegenPolitieverordening vastgesteld en goedgekeurd 11 mei 1916Bestuurders: voorzitter L.W. de Vries (burgemeester) en secretaris S.J. Zoodsma.
001.0102Circulaire1927Vereniging voor Ziekenhuisverpleging MinnertsgaReglement vastgesteld 26 oktober 1927Bestuursleden: voorzitter T.A. de Jong, secretaris D. Schotanus, penningmeester U. Glazema, D. de Valk, en D.D. de Jong.
001.0102CirculaireonbekendUitvaartvereniging MinnertsgaHuishoudelijk reglementIn document worden geen namen van bestuursleden genoemd en geen data.
008.0101Circulaire1979Vereniging voor Protestants Christelijk SchoolonderwijsStatuten en huishoudelijk reglement vastgesteld 28 mei 1979Bestuursleden: voorzitter J. Terpstra, secretaris H. Binnema, penningmeester P. Haagsma, 2e voorzitter J. Stienstra-Lautenbach, I. van der Schaar-Wijngaarden, R. Miedema-Lont, G. Reitsma en J. Jensma.
001.0102Circulaire1918Vereniging Het Groene Kruis MinnertsgaStatuten en huishoudelijk reglement vastgesteld 1 februari 1918Bestuurders: voorzitter S. van der Wal (dominee), secretaris J.P. van Leusden (dominee), penningmeester A.C. Miedema, Sj. Van der Wal en P. Heeringa.
001.0102Overigomstreeks 1920Vereniging Nut en Genoegen / bibliotheekSupplement -catalogus (lijstje met boektitels en schrijvers)(2 exemplaren). De bibliotheek is geopend op elken zaterdagavond 7 uur.
001.0102Circulaire26-02-1946Vereniging Nut en GenoegenProgramma feestelijke bijeenkomst met opvoering door 'De krite Waling Dykstra, It Bildt"Bijeenkomst gehouden bij Th. Van der Leij (Caféhouder). Namen: Hoogland-Jensma, Westra-Zijlstra, Rodenhuis, Annema, De Jong-De Beer, Swerms, Bouma-Rozema.
001.0102Circulaire22-08-1947Vereniging Oranje NationaalProgramma concert van de Kon. Marinierskapel op sporterreinTevens bewijs van toegang incl. stempel met woorden: BARRADEEL, vermakelijkheidsbelasting. Toegang fl. 1,50 (incl. belasting).
001.0102Circulaire04-02-1949Vereniging Nut en Genoegen en Vereniging voor VolksvermaakProgramma feestelijke vergadering en toneeluitvoering "Het paard van Troje"Toneeluitvoering door de Rederijkerskamer "Ons Genoegen" Sexbierum. Namen: Douma, Hoogterp, De Boer, Zijlstra, Stellingwerf, Banning, Kroeze-Van Stralen, Dijkstra, Bakker. De avond werd gehouden bij Th. Van der Leij (caféhouder) Minnertsga.
001.0103Krant13-07-2011Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje Minnertsga Europees kampioen (Rastede, dl)Uit de Bildtse Post. Geen foto.
001.0103Krant06-12-1989Christelijke Muziekvereniging OranjeInstructeur Zoodsma verlaat drumband van Oranje MinnertsgaUit Leeuwarder courant. Met foto Zoodsma achter electronisch orgel.
001.0104Krant15-05-1996Christelijke Muziekvereniging OranjeTambour-trompetterkrops Minnertsga eind dit jaar drumfanfareUit Bildtse Post. Geen foto.
001.0104Krant09-05-1984Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje Minnertsga huldigt trouwe ledenUit Leeuwarder courant. Namen: Akkerman, Tuinhof, Muller, Van der Meer, Zoodsma, Hibma, Terpstra.
001.0104Krant14-10-1978Christelijke Muziekvereniging OranjeHechte bân doarp en muzykfoariening, Minnertsgea brocht foar syn Oranje mear as in ton op!Uit Frysk en Frij. Met foto korps en drumband op 'e buorren.
001.0104Krant28-05-1978Christelijke Muziekvereniging OranjeNieuwe instrumenten voor corps Oranje, Minnertsga houdt de muziek hoogUit Leeuwarder courant. Geen foto.
001.0104Krantmaart 1975Christelijke Muziekvereniging OranjePlay-inn voor drumbands met huldiging toeUit Leeuwarder courant. Namen: Jappie Zoodsma, Freerk Lautenbach, Sandi Egberts, Theo Smits. Geen foto.
001.0104Krant01-04-2009Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje Minnertsga 115 jaarUit van Wad tot Stad. Met (onduidelijke) foto.
001.0103Krant06-07-1985Christelijke Muziekvereniging OranjeMinnertsga helemaal in de ban van wereldmuziekconcoursUit Friesch Dagblad. Met foto korps- en drumbandleden en majorettes.
001.0104Krant20-06-1994Christelijke Muziekvereniging OranjeArtikel over Jan Zoodsma, tamboermaîtreUit Friesch Dagblad. Met foto Louise Knol-Zoodsma.
001.0103Krant02-10-1989Christelijke Muziekvereniging OranjeKorpsen Oranje Minnertsga gehuldigd.Uit Bildtse Post. Muzikanten kregen uit handen van college B en W een orkonde overhandigd. Met foto.
001.0103Krant13-12-1989Christelijke Muziekvereniging OranjeInstrukteur Jappie zoodsma en zeventien jubilarissen gehuldigd tijdens jubileumconcert in bomvolle kerkUit Friesch Dagblad. Met foto van Tjipke Hibma, Jappie Zoodsma en Jan Hibma.
001.0103Krantdec. 1989Christelijke Muziekvereniging OranjeJappie Zoodsma neemt na 35 jaar afscheid van trompetterkorps MinnertsgaUit Leeuwarder courant. Met foto Jappie Zoodsma.
001.0103Krant02-04-1999Christelijke Muziekvereniging Oranje19 onderscheidingen Oranje MinnertsgaUit Friesch Dagblad. Namen: Geert Nagel, Bert Vernooy, Ale zijlstra, Beanca Coster, Lydia Groeneveld, Afke Dijkstra-Miedema, Nel Haarsma-Vrieswijk, Willem Joostema, Lineke Kuiken, Beert Vrieswijk, Jacobus Zwart, Auke Akkerman, Trijntje Klaver-Zoodsma, Alma Mulder, Rienik Post, Jappie Stapert.
001.0103Krant31-10-2000Christelijke Muziekvereniging OranjeMajorettes Minnertsga Nederlands kampioen (2000)Uit Leeuwarder courant.
001.0103Krant20-01-2002Christelijke Muziekvereniging OranjeJouke Hoekstra 25 jaar dirigent: "else noat moat in útdaging bliuwe'Uit friesch Dagblad.
001.0104Krant15-05-1996Christelijke Muziekvereniging OranjeTamboerkorps eind 1996 drumfanfareUit Friesch Dagblad. Geen foto.
001.0103Krant29-08-2002Christelijke Muziekvereniging OranjeArtikel over de secretaris, oranisator en instrumentenreparateur Rients van Wier (57)Uit Leeuwarder courant met foto Rients van Wier.
001.0103Krant20-11-1982Christelijke Muziekvereniging OranjeInstructeur J. Zoodsma Minnertsga: "Se moatte by my troch it fjoer . .Uit Friesch Dagblad. Met foto's familie zoodsma,en Wally Zoodsma-Joostema achter de naaimachine.
001.0103Krant11-02-1994Christelijke Muziekvereniging OranjeVeertienjarige vorstin redde fanfarekorpsUit Leeuwarder courant. Over gebeurtenissen over de afgelopen 100 jaar. In 1994 bestond Oranje 100 jaar.
001.0103Krant19-02-1994Christelijke Muziekvereniging OranjeGroot artikel over 100 jarig jubileum met foto'sFriesch Dagblad. Met foto Jan en Tjipke Hibma, zangkoor Fryske Stimmen en jubilarissen Jan hibma, Rienik Post, Jaap akkerman, Cees Muller, Jan Tuinhof en Jappie Stapert.
001.0103Krant1994Christelijke Muziekvereniging Oranje'Oranje' Minnertsga viert eeuwfeest.Naam krant onbekend. Met foto gemaakt tijdens een muziekconcours in Kerkrade.
001.0103Krant03-08-2011Christelijke Muziekvereniging OranjeMuziekvereniging Oranje zit de Minnertsgaasters in de genenUit de Bildtse Post. Met foto's die in de beeldbank staan van Minnertsga vroeger. Zoekenwoorden: Rastede, Oranje
001.0103Krant27-03-2013Christelijke Muziekvereniging OranjeMajorettes Oranje Nederlands kampioen (A-majorettes) o.l.v. Lydia GroeneveldUit de Bildtse Post.
001.0103Krant25-03-2002Christelijke Muziekvereniging OranjeMuziekbond eert kostummnaaiseter van fanfare OranjeUit Leeuwarder courant. Over Wally Zoodsma-Joostema (76).
001.0104Krant20-01-2001Christelijke Muziekvereniging OranjeJouke Hoekstra (Bolsward) na kwart eeuw fanfare Oranje in MinnertsgaUit Friesch Dagblad.
001.0103Krant31-05-1989Christelijke Muziekvereniging OranjeSuccesvol Oranje uit Minnertsga ontbreekt op wereldconcoursUit Leeuwarder courant. Met foto repetitieavond met dirigent Jouke Hoekstra.
001.0104Krant17-06-1994Christelijke Muziekvereniging OranjeOranjegevoel MinnertsgaUit Friesch Dagblad. Zonder foto.
001.0104Krant03-10-1994Christelijke Muziekvereniging OranjeHonderjarig Oranje in nieuw jasjeUit Leeuwarder courant. Met foto.
001.0104Krant21-11-2007Christelijke Muziekvereniging OranjeAfscheid dirigent jeugdkorps Gerrit van DalfsenUit Bildtse Post. Met foto overhandiging penttekening aan Gerrit van Dalfsen.
001.0104Krant1979Christelijke Muziekvereniging OranjeReünie Oranje Minnertsga | programmaUit bildtse Post. Met foto.
001.0104Krant27-03-1971Christelijke Muziekvereniging OranjeDrie leden van jubilerend krops in Minnertsga kregen gouden speldBron onbekend. Zonder foto.
001.0104Krant26-08-1966Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje en Minnertsga gaan stevig gearmd | morgen ook drumband van de partijBron onbekend. Zonder foto.
001.0104Krant17-09-1979Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje te Minnertsga eerste op eigen concoursBron onbekend. Zonder foto.
001.0104Krant28-01-2009Christelijke Muziekvereniging OranjeJong en oud vinden elkaar op Nieuwjaarsconcert OranjeUit Bildtse Post. Met foto dirigent en korps in koor Meinardskerk.
001.0104Krant24-09-2008Christelijke Muziekvereniging OranjeZwitsers op bezoek in Minnertsga | Harmonie Musikgesellschaft StüsslingenUit Friesch Dagblad. Met foto van Zwiterse harmonie.
001.0104Krant16-04-2007Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje Minnertsga wint fanfare festivalUit Friesch Dagblad. Zonder foto.
001.0104Krant04-11-1996Christelijke Muziekvereniging OranjeSiemy Groeneveld (44) zal haar majorettes missenUit Leeuwarder courant. Met foto Siemy en haar man verrast door toejuigen majorettes.
001.0104Krant23-03-2006Christelijke Muziekvereniging OranjeBlazende bode laat zich niet meer omblazen | artikel ove rJappie Stapert (80).Uit Leeuwarder courant. Met foto van Jappie Stapert spelend op trombone.
001.0104Krant18-06-1997Christelijke Muziekvereniging OranjeMinnertsga toont z'n talenten | artikel over voorbereidingen muziekexplosieUit Friesch Dagblad.
001.0104Krant12-02-1994Christelijke Muziekvereniging OranjeWaardig jubileum Oranje MinnertsgaUit Leeuwarder courant. Met foto tijdens optreden in de Hervormde kerk (later Meinardskerk).
001.0104Krant20-06-1994Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje boven voor Cresendo, Minnertsgaaster band swicht volgend jaar wellicht over naar drumfanfareUit Friesch Dagblad.
001.0104Krant11-02-1994Christelijke Muziekvereniging OranjeArtikel over muziekkorpsUit Leeuwarder courant. Geen foto.
001.0104Krant19-02-1994Christelijke Muziekvereniging OranjeArtikel over Jan Hibma (79) nestor van honderdjarig christelijke muziekvereniging Oranje.Uit Friesch Dagblad.
001.0104Krant11-07-1985Christelijke Muziekvereniging Oranje'Kerkrade, dat is it heechste'Uit Leeuwarder courant. Namen Hoekstra, Haarsma, Zoodsma. Met foto korps in actie tijdens optreden in Kerkrade.
001.0104Krant1994Christelijke Muziekvereniging OranjeDrumfanfare Oranje met jubileum taptoeBron onbekend. Met foto van Jappie Zoodsma in 1953 en de drumband in actie tijdens de Slachtemarathon in 2000.
001.0104Krant1994Christelijke Muziekvereniging OranjeNatte taptoe jubilerend OranjeBron onbekend. Met foto.
001-0104Krant05-06-2013Christelijke Muziekvereniging OranjeFanfare Oranje Minnertsga wint beker op SchierUit Bildtse Post. Met foto.
001.0104Krant10-05-2010Christelijke Muziekvereniging OranjeFanfare klem door klacht over lawaaiUit Leeuwarder courant. Namen: Wagenaar, Kerlien, Hengst, Bosma.
001.0104Krant06-05-2009Christelijke Muziekvereniging OranjeNieuwe naam repetitielokaal Oranje onthuldUit Bildtse Post. Met foto waarop Saakje Terpstra de naam onthuld.
001.0104Krant09-05-1998Christelijke Muziekvereniging OranjeInstructeur Jan Zoodsma beleeft drukke dagen in de muziekwereld: Van de ene drumband naar de nadereUit Friesch Dagblad. Met twee foto's waarop Jan Zoodsma in uniform.
001.0104Krant23-05-2007Christelijke Muziekvereniging OranjeOranje huldigt erelid Rienik PostUit Bildtse Post. Met foto van Rienik met zijn vrouw Klaske Post-Faber.
001.0103Krant18-9-2010Christelijke Muziekvereniging OranjeDe Minnertsgaasters knallen (Muziekexplosie)Uit Friesch Dagblad.
001.0103Krant15-09-2010Christelijke Muziekvereniging OranjeMuziekaal Minnertsga terug naar basis op zesde 'Explosie'Uit Bildtse Post.
001.0103Krantsept. 2005Christelijke Muziekvereniging OranjeEdidie speiciale krant over 5e muziekexplosieMet advertenties van sponsoren en achtergrond informatie met foto's.
001.0103Krant04-10-1980Christelijke Muziekvereniging OranjeOud-dirigent Bouke de Jong (95) overledenUit Leeuwarder courant.
004.0102Boekjaren '70Gemeente BarradeelGemeentegids met adressen scholen, kerken, cultureleinstellingen en gemeentelijke info.Met advertenties vasn bedrijven en middenstand. Bijzonder is dat op donderdag en vrijdag nog routes werden gereden voor privaattonnen.
001.0103Boek21-06-1997Christelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje Muziekexplosie 1997Voorwoord, info c.m.v. Oranje, Telling Voices, zangkoor God is Mijn Lied (Fryske Stimmen) en advertenties van sponsoren.
001.0103Boek26-06-1999Christelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje Muziekexplosie 1999Voorwoord, Sytze van der Hoek, shantykoor Tusken Waad en Wiid, muziekband Steam, Hendrik Dullemans en advertenties van sponsoren.
001.0103Circulairesept. 2001Christelijke muziekvereniging OranjeMinnertsgaaster Muziekexplosie, speciale informatiekrantMet informatie over tweedaagse muziekevenement thema: Wetter. Met o.a. aAdvertenties van bedrijven, sponsoren.
001.0204Krant11-02-1999Zanggroep Telling VoicesTelling Voices uit Minnertsga 25 jaarBildtse Post met groepsfoto.
001.0204Krant24-02-1982Zanggroep Telling VoicesTelling Voices Minnertsga voiert 10-jarig bestaan met uitgifte van gramofoonplaatBildtse Post. Foto met overhandiging eerste exemplaar gramofoonplaat. Foto gemaakt in koor van de Ned. Herv. Kerk (later Meinardskerk).
001.0103Krant03-10-2001Christelijke Muziekvereniging OranjeSpetters en veel muziek op denderend Minnertsgaaster waterfestijnBildtse Post. Muziekexplosie, met twee foto's.
001.0103Krant12-07-1953Christelijke Muziekvereniging OranjeBouke de Jong is reeds een halve eeuw corpsdirigent, zeventigjarige leidt nog altijd vijf muziekcorpsenMet foto van Bouke de Jong.
001.0204Krant17-02-1999Zanggroep Telling Voices25 jaar gospelgroep Telling VoicesBildtse Post. Geen foto.
001.0103Krant28-09-2001Christelijke Muziekvereniging OranjeMinnertsga maakt z'n eigen watermuziekLeeuwarder courant. Met foto jeugdige drummer die water doen opspatten van stalen vaten. Muziekexplosie.
001.0103Krant28-08-1950Christelijke Muziekvereniging OranjeBouke de Jong dirigeert "Aurora" van St. Jacob 25 jaarLeeuwarder courant met foto dirigerende Bouke de Jong.
006.0103Factuur26-10-1920Veenderij nieuw WeerdingeKwitantie van betaling vracht turf door J. Zwart, MinnertsgaMet betaalzegel.
006.0103Factuur1920Veenderij Nieuw WeeningeKwitanties (3 st.) van betaling lading turf op naam van J. Zwart, Minnertsga
006.0103Factuur28-01-1918Brandstoffen Commissie FranekerKwitantie van betaling vracht baggerturf door J. Zwart, Minnertsga
006.0103Factuurapril 1922E. Ottens, Emmercompas (veenderij)Kwitantie van betaling lading turf op naam van J. SwartFamilienaam Swart moet zijn Zwart.
006.0103Factuur1923-1925Gasfabriek BarradeelMaandrekeningen (32 st.) 1923 - 1925 op naam van J. Zwart, Minnertsga
006.0103Factuur05-07-1919S. de Graaf (veenderij ?) Nieuw WeerdingeKwitantie van betaling lading turf door J. Zwart, MinnertsgaMet betaalzegel.
006.0103Factuur21-06-1924H. Muller ? (timmerman)Geleverd 4 cementpalen, krammen en kruisbandenMet betaalzegel. Mogelijk is dit Hendrik Muller, hij was getrouwd met Sijbrigje Wetterauw.
006.0103Factuurdec. 1923Christelijke School MinnertsgaLidmaatschap van de hulpvereniging der Chtistelijke School, op naam van Jacobus Zwart, MinnertsgaMet handtekening W. Jelgerhuis, penningmeester.
006.0103Factuur26-11-1917Districtkantoor der Rijks-Kolendistributie Afd. Turf 1, ValthermondKwitantie van betaling lading turf op naam van J. Zwart, MinnertsgaLading aflevering Brandstoffen Commssie Franeker.
006.0103Factuur08-03-1920Groninger Bank, ValthermondKwitantie betaling lading turf op naam van J. Zwart, MinnertsgaMet betaalzegel.
006.0103Factuur04-08-1923Gemeente BarradeelAanslagbiljet wegenbelasting 1922 op naam van Jacobus Zwart, MinnertsgaMet handtekening gemeente-ontvanger S.J. Zoodsma.
006.0103Factuurjuni 1917K. Draaisma, staaijzer en houten scheepsbouw, FranekerOnderhoud schip op de helling van schipper Zwart (Minnertsga)Nota met briefhoofd.
006.0103Factuurjuni 1923K. Draaisma, staalijzer en houten scheepsbouw, FranekerOnderhoud praam op helling van Jac. Zwart, Minnertsga
007.0103Factuur20-12-1947Waterschap De Minnertsgaaster ZuidermiedpolderAanslagbiljet voor erven de heer D. Joukema, Minnertsga p/a P. Vogel, MinnertsgaMet handtekening K. van der Weide, secretaris-ontvanger.
006.0103Factuur29-12-1919Gerbr. J. & M Cats, handel in cokes, anthraciet, buirnkolen enz. FranekerGeleverde dikke turf en lange blauwe aan J. Zwart, MinnertsgaMet betaalzegel.
006.0103Factuurjuli 1921K. Draaisma, staalijzer en houten scheepsbouw, FranekerOnderhoud op helling schip van schipper J. Zwart, Minnertsga
006.0103Brief06-03-1919Inspectie Binnenschipperij, G.J. Hartman gemachtigd door den Minister van Lanbouw, Nijverheid en HandelOntheffing vervoer lading turf door schipper J.L. Swart, MinnertsgaBrief met drie bevrachtingszegels en stempel Beursmeester te Ossenzijl. Schip: Twee Gebroeder, 43 ton. J.L. Swart is waarschijnlijk J.S. Zwart.
006.0103Brief06-03-1919Inspectie Binnenschipperij, G.J. Hartman gemachtigd door den Minister van Lanbouw, Nijverheid en HandelOntheffing voor vervoer lading turf door schipper J. Zwart, MinnertsgaBrief met drie bevrachtingszegels en stempel Beursmeester te Ossenzijl. Schip Twee Gebroeders, 43 ton.
006.0103Overig1917-1920Brandstoffen Commissie FranekerEnvelop met opdruk
006.0103Circulaire1922Jacoba Marie Wortelboer, Oude-PekelaReclame over kruiden met heilzame uitwerkingWortelboer's olie, pillen, zalf, wormpoeders, waterzuchtkruiden en "Petrolan". Met portretfor van Jacoba Marie Wortelboer.
006.0103Factuursept. 1923Het Groene Kruis afd. MinnertsgaLidmaatschap op naam van Jac. ZwartLidmaaschap fl. 2,00, met handtekening A. Miedema, penningmeester
006.0103Factuur06-07-1917Groninger Bank ?Kwitantie voor lading turf op naam van J. Swart, MinnertsgaSwart moet zijn Zwart.
006.0103Factuur20-11-1920Groninger BankKwitantie voor lading turf op naam van J. Zwart, Minnertsga
006.0103Factuur11-08-1924Waterschap Der Vijf Deelen Zeedijken BinnendijksAanslag waterschapslasten op naam van Jacobus Zwart, MinnertsgaOntvanger is W. Koning.
006.0103Factuur29-09-1924Gemeente BarradeelRijksinkomstenbelasting, verdedegingsbelasting II en gemeentelijke inkomstenbelasting aanslagbiljet op naam J. ZwartMet betalingsbewijs Postcheque en Girodienst.
006.0103Factuur04-08-1923Gemeente BarradeelAansalgbiljet wegenbelasting 1923 op naam van Jacobus Zwart, MinnertsgaMet handtekening van gemeente-ontvanger S.J. Zoodsma.
006.0103Factuur26-02-1924Gemeente BarradeelAanslagbiljet Grondbelasting 1924, op naam van J.S. SwartSwart moet zijn Zwart. Met handtekening Muller.
006.0103Factuur13-05-1924Gemeente BarradeelAanslagbiljet Grondbelasting 1924 op naam van J. ZwartMet handtekening Muller.
006.0103Factuurokot. 1923Firma S. Bolman & co - Leeuwarden, goudsmid en horlogemakerRegular, Swart, MinnertsgaSwart moet zijn Zwart.
006.0103Factuur1923Oranje VerenigingKwitantie lidmaaschap op naam van mej. N. ZwartN. Zwart is Neeltje Zwart. Handtekening A. Stellingwerf.
006.0103Factuur29-09-1924Gemeente BarradeelRijksinkomstenbelasting, verdedegingsbelasting II en gemeentelijke inkomstenbelasting aanslagbiljet op naam J. ZwartMet betaalbewijs van Postcheque en Girodienst.
006.0103Factuuraug. 1923Vereniging DorpsbelangLidmaaschap fl. 0,50 op naam van Jac. Zwart, MinnertsgaMet handtekening van C. Bonnema.
006.0103Factuur05-04-1924Gemeente BarradeelAanslag personele belasting 1924 op naam Jac. Swart, MinnertsgaSwart moet zijn Zwart.
006.0103Factuur11-08-1924Waterschap Der Vijf Deelen Zeedijken BinnendijksAanslag waterschapslasten dienstjaar 1924 op naam van Jacobus Sj. Zwart, MinnertsgaDe ontvanger van het waterschap is W. Koning.
006.0103Factuurapril 1923Jac. S. Zwart, MinnertsgaKwitantie Begrafenisvereniging MinnertsgaLidmaatschap fl. 2,50. W. de Roos, boekhouder en K. Terpstra bode.
006.0103Factuurjan. 1921Jac. Zwart, MinnertsgaKwitantie Begrafenisvereniging MinnertsgaLidmaaschap fl 4,25. W. de Roos, boekhouder en J. Vrieswijk, bode.
006.0103Factuur1923Oranje VerenigingKwitantie lkidmaaschap op naam van mej. Sj. ZwartSj. Zwart is Sjoerdje Zwart. Hendtekening A. Stellingwerf.
006.0103Factuur1926Schildersbedrijf (naam onbekend)Behang, papier, werkloon, op naam van Jac. Zwart, MinnertsgaMet betaalzegel en daarop met hand geschreven letter R. Mogelijk schildersbedrijf Roeda.
006.0103Factuur1917Brandstoffen Commissie FranekerKwitantie lading turf, G. de Koe, schip Goede Verwachting
006.0103Factuur1917Brandstoffen Commissie Franeker(5 st.) kwitanties voor ladingne turf, J. Zwart, Minnertsga
006.0103Factuur20-04-1918Brandstoffen Commissie FranekerVoor te weinig betaalde turf en distributiekosten, J. Zwart, MinnertsgaMet stempel Brandstoffen Commissie district Franeker.
006.0103Factuur17-07-1917VeenderijKwitantie ven betaling lading turf op naam van schipper J.S. Zwart, Minnertsga
006.0103Factuur13-01-1925Gebr. D. en J. WetterauwGelverde materialen op naam van J. Zwart, MinnertsgaMet handtekening van D.J. Wetterauw.
006.0103Factuur21-08-1919Schippersbeurs OssenzijlVergunning voor varen met lading turf op naam van J.S. Zwart, MinnertsgaBeursmeester H. de Boer. Handgeschreven met stempel van Schippersbeurs.
006.0103Factuur19-06-1924Utrechtse Algemeene Brandwaarborg MaatschappijKwitantie betaalde premieAgentschap: J. Wetterauw (hantekening).
006.0103Factuur08-11-1917K. van der Schoot, FranekerGeleverde dikke turf aan J. Zwart, MinnertsgaMet betaalzegel en stempel K. v.d. Schoot.
006.0103Factuur24-02-1920Diaconessenhuis, LeeuwardenNota wegens verpleging patiënt 3e klasse A, J.S. Zwart, MinnertsgaIncl. Kwintaite van betaling.
006.0103Factuur1920Utrechtse Algemeene Brandwaarborg Maatschappij(2 st.) kwitanties van betaling op naam van J. S. Zwart, MinnertsgaMet handtekeningen van K. J. van der Weide.
006.0103Factuur1923 en 1924T. Wassenaar, arts in St. JacobiparochieRekeningen geneeskundige behandeling (3 exmpl.) op naam van Jacobus Zwart, Minnertsga
006.0103Factuur1920T. Wassenaar, arts in St. JacobiparochieRekening geneeskundige diensten jan. 1920, Jacobus Zwart, MinnertsgaMet originele envelop met opdruk.
006.0103Factuur1923Kuipers, artsKwitantie van betaling op naam van Zwart. MinnertsgaOp de achterzijde handschrift van Jac. Zwart: "doktersreken die is betaald in 1923 toen ik voor röntgenstralen heb geweest".
006.0103Brief25-08-1917Brandstoffen Commssie FranekerVerzoek aan Rijkscontroleur te appelscha lading turf mee te gevenNaam schipper, schip niet ingevuld.
006.0103Brief1920A. de VriesHandgeschreven brief voor vervoer lading turf door schipper J. Zwart
006.0103Brief03-07-1917Veenderij in Nieuw WeerdingeHandgeschreven bericht voor lading baggerturf vervoeren naar district Franeker, schipper J. Zwart, MinnertsgaBrief gericht aan de heer S. de Graaf, afzender Joling.
006.0103Brief30-06-1917Brandstoffen Commissie FranekerVerzoekschrift lading turf afgeven aan schipper J.S. Zwart, MinnertsgaSchip genaamd: Twee Gebroeders, 44 ton.
006.0103Overig1923Kerkvoogden der Ned. Hervormde Gemeente MinnertsgaHoofdelijke omslag aan de Raad van Beheer over 1923Gericht aan Jacobus Zwart. Aansalg fl. 7,00. Zitting van ontvangst in de consistorie op 24 okt. 1923. Kohier ter inzage bij S.J. Zoodsma, gemeente-ontvanger. Hantekening namens kerkvoorgden: J.W. Koopmans.
006.0103Factuurokt. 1924Chr. Muziekkorps Oranje, MinnertsgaKwitantie jaarlijkse contributie fl. 1,00Handtekening J.A. Boersma.
006.0103Factuur01-09-1923Jac. Sj. ZwartKwaitantie Vereniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in NederlandContributie fl. 0,50.
006.0103Factuur01-07-1924Gemeentelijke Reinigingsdienst BarradeelKwaitantie wegens verrichte werkzaamheden 1ste halfjaar 1924Wegens het ophalen van haardasch en het ledigen van de (gemeentschappelijke) privaatton 1x per week. Tonhuus fl. 0,25. De gemeente-ontvanger: S.J. Zoodsma.
001.0101Overig21-05-1925Begrafenisvereniging MinnertsgaReglement vastgesteld in de algemenen ledenvergadering 21 mei 1924Vereniging opgericht in febr. 1886. Drukwerk: U. Glazema, boekhandel in Minnertsga. Bestuursleden: S.J. Zoodsma (voorzitter), W. Jelgerhuis (secretaris), W. de Roos (penningmeester), Th. Brouwer en Y. de Boer.
007.0204Factuur25-05-1923B.J. Voss & zonen, specialiteit mantels en japonstoffen, costumes naar maatGeleverde stof aan Jac. Zwart, MinnertsgaBedrijf gevestigd in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Leeuwarden.
007.0204Factuurjan. 1924H.F. Haarsma, MinnertsgaReparatie klompen, schaatsen schoenen op naam van Jac. Zwart, MinnertsgaH.F. Harsma was schoenmaker in Minnertsga.
007.0204Factuur24-09-1920Firma S. Stellingwerff Beintema, apotheker LeeuwardenGeleverde producten aan J. Zwart, Minnertsga
007.0204Factuurnov. 1924Huisarts en röntgenoloog W. H. Kuipers, LeeuwardenVoor geneeskundige diensten aan Zwart, schipper te Minnertsga
007.0204Factuur1924Arts T. Wassenaa, St. JacobiparochieVoor geneeskundige behandeling en geneesmiddelen voor Jacobus Zwart, Minnertsga
007.0204Factuur1920Kerkvoorgden Ned. Hervormde Gemeente MinnertsgaHuur zitplaatsen (stoel 26) op naam van Jac. ZwartDe adm. Kerkvoogd J.W. Koopmans.
007.0204Factuur02-01-1922Assurantie maatschappij AchlumOmslag verzekering huizing of gebouwen, Jacobus Zwart, MinnertsgaOp de omslag een overzicht van brand- en bliksemschades onder de verzekerden. Namen, woonplaats, soort schade en schadebedragen zijn vermeld.
007.0204Brief05-09-1917Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerMeetbrief, schipper J. Zwart, MinnertsgaSchip genaamd: Twee Gebroeders. Vracht vanuit Valthermond. Handtekening J. Zwart.
007.0204Brief18-10-1917Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief schipper J. Zwart, MinnertsgaVracht haardbrand en baggerturf van veenderij Valthermond. Schip genaamd: Twee Gebroeders. Met handtekening J. Sj. Zwart.
007.0204Brief06-03-1918Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief, schipper J. Zwart, MinnertsgaSchip genaamd: Twee Gebroeders. Handtekening Jac. Zwart.
007.0204Brief20-07-1917Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief baggerlaarturf schipper J.S. Zwart bestemd voor gemeente BarradeelSchip genaamd: Twee Gebroeders.
007.0204Brief26-11-1917Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief turf schipper J. Swart, MinnertsgaSchip genaamd: Twee Gebroeders. Swart moet zijn Zwart. Met handtekening J. Sj. Zwart.
007.0204Brief29-10-1917Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief turfschipper J. Stobbe, WoudendSchip genaamd: Westvries, 58 ton. Baggerturf van verveenderij Valthermond naar Franeker. Met handtekening J. Stobbe.
007.0204Brief0509-1917Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief haardbrandturf, schipper J. Zwar, MinnertsgaSchip genaamd: Tee Gebroeders. Vracht van veenderij Valthermond. Met handtekening J. Zwart.
007.0204Brief10-08-1917Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief baggerturf, schipper J. Zwart, MinnertsgaSchip genaamd: Twee Gebroeders. Veenderij 2e Exloërmond. Handtekening J. Zwart.
007.0204Brief16-08-1917De Brandstoffen Commissie FranekerBekendmaking over verhandelen van en turf en prijsbeleidBrief gericht aan kleindhandeleren in distict Franeker (Franeker, Frankeradeel, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Menaldumadeel en Barradeel).
007.0204Brief06-03-1918Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerMeetbrief, schipper J.S.Zwart, MinnertsgaSchip genaamd: Twee Gebroeders.
007.0204Overig18-10-1917Rijks Kolendistributie, Brandstoffen Commissie FranekerVrachtbrief harde turf, schipper J. Zwart, MinnertsgaVracht van veenderij Valthermond. Met handtekening J. Sj. Zwart.
007.0204Overig06-05-1924Gemeente Barradeel, gemeente ontvanger S.J. Zoodsma, MinnertsgaAanslagbiljet wegenbelasting op naam van Jacobus Zwart, MinnertsgaBetaald 4 juni 1924. Belastingjaar 1923.
007.0204Overig1917Rijks Kolendistributie, Uitvoering DistributiewetEnvelop beschreven. Afz. Hs. Joling, Nieuw-Weerdinge
007.0204Overig1924Arts T. Wassenaar, St. JacobiparochieEnvelop gericht aan Jacobus Swart, MinnertsgaSwart moet zijn Zwart.
001.0101Circulaire10-02-1917Vereniging Algemeen Schippersbelang gevestigd in MenaldumHuishoudelijk reglementBestuurders: Joh. Van der Veen, G. Siegersma. K. Dijkstra, Tj. Hijlkema.
007.0103Factuur28-01-1970Fa. O Terpstra & zn, schilders, behangers, glaszetter en Doe het zelf art.Geleverd materiaal (S. Vrieswijk, Skoalstrjitte Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 9.
007.0103Factuur25-05-1981Fa. VrieswijkDoorslag (kopie) van factuur vervoer tegels van Tegelen naar Balkbrug (Fa. Duiter, Balkbrug)Bedrijf gevestigd aan de Fjildleane 2.
007.0103Factuur14-11-1970Veiling Vereniging Minnertsga en OmstrekenGeleverd Eigenheimers voor J.L. Visser (P. Vrieswijk, Minnertasga)Veiling gevestigd aan de Langedyk/Rispinge.
007.0103Factuurjan. 1950Ferversbedriuw O. Terpstra, hannel yn klompen, klompsokken en rubberlearzenGeleverde materialen (P. Vogel)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 9.
007.0103Factuurnov. 1938D. Tjepkema, auto's, rijwielen en motoren, radio, aanleg van elctr. Licht en krachtinstallatiesGeleverde materialen (IJ. Van Dijk, Minnertsga)
007.0103Factuur01-07-1968Fa. O. Terpstra en sn, fervers- en behingersbedriuwGeleverde materialen (J. Van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 9.
007.0103Factuur08-04-1972Fa. O. Terpstra & zn, schilders, behangers, glaszetter en Doe het zelf art.Geleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 9.
007.0103Factuur08-04-1972Fa. O. Terpstra, schilders, behangers, glaszetter en Doe het zelf art.Geleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 9.
007.0103Factuur11-01-1967Vrieswijk transportbedrijfVervoerskosten voor Autovracht Zwolle, Tesselschadestraat 33, Zwolle
007.0103Factuur05-07-1969Fa. O. Terpstra, schilders, behangers, glaszetters en Doe het zelf art.Geleverde materialen (J. van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 9.
007.0103Factuurjan. 1963N.V. Noord-Nederlandse Beetwortelsuikerfabriek te VierverlatenVrachtrekening (S. Vrieswijk, Minnertsga)Namen: gebr. Weggeman, Talsma, Westkamp en Talsma.
007.0103Factuur01-07-1983Technisch Bureau MinnertsgaGeleverd installatiewerk en materiaal (J. van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei 5.
007.0103Factuuraug. 1971Garage Swierstra, automobielhandel, ontdeuk- en spuitinrichtingGeleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Garage Swierstra was eerst gevestigd aan de Meinardswei en later aan de Harmanawei.
007.0103Factuur15-04-1920De Groninger BankBewijs van betaling lading turf (J. Zwart, Minnertsga)Ondertekend in Klazinaveen.
007.0103Factuur30-06-1967Fa. O. Terpstra, fervers- en behingersbedriuwGeleverde materiaslen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 9.
007.0103Factuurjaren '70J. Reitsma, hulpmotor- en rijwielhandel, huishoudelijke- en luxe artikelenPrijzen op naam van Personeelsvereniging FRAMBedrijf/winkel gevestigd aan de Tsjillen. FRAM was de openbaarvervoerder en opvolger van de LABO.
007.0103Factuur23-03-1920Notaris S. Posthumus, FranekerAankoop in publieke verkoop drie percelen land onder Minnertsga (D.A. van de rWal, Minnertsga)Bericht in de marge: Vrijdag tusschen half twaalf en een uur ben ik in het Friesch Koffiehuis (boven) aan den Wirdumerdijk te Leeuwarden. Mocht u niet in de gelegenheid zijn zijn, dan kunt u ook aanstaanden maandag betalen.
007.0103Factuurjuni 1963Vrieswijk transportbedrijfVervoerskosten voor A. de Ruiter, Wytgaard
007.0103Factuur28-01-1966S.J. Zwart, handel in alle soorten brandstoffenGeleverde brandstof antrachiet (Piet Vrieswijk, Minnertsga)
007.0103Factuur25-07-1960B. de With, radio- en electro technisch bedrijfDraagbare radio (G. van Dijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei, hoek Hege Buorren.
007.0103Factuur07-01-1977R.K. Wiersma, smederijBedrag betaald (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hege Buorren.
007.0103Factuurapril 1968R.K. Wiersma, smederijgeleverde materialen en werkzaamheden (Van der Veen hoofdonderwijzer, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hege Buorren.
007.0103Factuurdec. 1960K.R. Wiersma, smederijGeleverde materialen en werkzaamheden (Siebe Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hege Buorren.
007.0103Factuurjuli 1968D.J. Wetterauw, timmerbedrijfGeleverde materialen (J. van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei met achteringang werkplaats aan de Tsjillen.
007.0103Factuur01-04-1985dr. Nat. Fil. N.M. Postma (huisarts)Consult (Van der Veen, Minnertsga)Huisarts gevestigd aan de Meinardswei 4.
007.0103Factuurjan. 1947K.R. Wiersma, smederijGeleverde materialen (Piet Vogel, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hege Buorren.
007.0103Factuurjuli 1969D.J. Wetterauw, timmerbedrijfGeleverde materialen (J. van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei met achteringang werkplaats aan de Tsjillen.
007.0103Factuur04-02-1949L. SchiphofRandpalm om graf geplaatst (P. Vogel)Datum betaald 4 febr. 1949. L. Schiphof was tuinman in Minnertsga (1942-1949).
007.0103Factuurjaren '60 - '70A. Vogel, aardappelen, groenten en fruitBlanco notablaadje
007.0103Boekjaren '70Plaatselijke middenstandBoekje: Welkom in uw nieuwe woonplaats MinnertsgaMet reclame en foto's ex- en interieur volgende middenstanders: Coöperatieve Raifeisenbank, Fa. Chr. Schotanus, Garage Sj. Kerlien, Fa. Kerlien - Hengst, Fa. R.R. Post & zn, J. Reitsma, P.A. Plat, Fa. O. Terpstra, J. Boersma, A. Meersma, Sj. Wiersma.
007.0103Overigjaren '50A. en E. van der Wal, rund- kalfs- en varkensslagerijLabel (ongebruikt)De broers Ale en Eibert van der Wal hadden hun slagerij aan de Hege Buorren.
007.0103Overigjaren '50 of eerderVeiling Vereniging Minnertsga en OmstrekenBericht van nabetaling met stempel van de veiling (P.G. Vogel, Minnertsga)Veiling gevestigd aan de Langedyk/Rispinge.
007.0103Overigjaren '50 of eerderVeiling Vereniging Minnertsga en OmstrekenBetaalstroken (3 stuks) op naam van P.G. Vogel (horen bij geldzakjes)Veiling gevestigd aan de Langedyk/Rispinge.
007.0103Overigjaren '50 of eerderVeiling Vereniging Minnertsga en OmstrekenGeldzakjes (3 stuks) op naam van P.G. VogelDe papieren envelopzakjes werden gebruikt om geld in te doen. Voorop staat het bedrag van uitbetaling.
007.0103Overig1973, 1975, 1984 en ?jaren '70 - '80Garage SwierstraBezinebonnen (4 stuks) (Vrieswijk, Minnertsga)Garage Swierstra was eerst gevestigd aan de Meinardswei en later aan de Harmanawei.
007.0103Factuur20-12-1973Corn Nagel, loonbedrijf, kraanverhuur en grondverzetLaden bieten najaar 1973 (Fa. S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tjessingawei 1.
007.0103Factuurdec. 1968Cor Nagel, loonbedrijfLaden bieten herfst 1968 (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd Tjessingawei.
007.0103Factuur18-12-1975Cor Nagel, loonbedrijf, kraanverhuur en grondverzetBieten geladen (Fa. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tjessingawei 1.
007.0103Factuur18-12-1975Cor Nagel, loonbedijf, kraanverhuur en grondverzetBieten geladen (fa. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tjessingawei 1.
007.0103Factuur14-12-1972Cor Nagel, loonbedrijf, kraanverhuur en grondverzetBieten geladen najaar 1972 (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tjessingawei 1.
007.0103Factuur03-02-1975Cor Nagel Loonbedrijf, kraanverhuur en grondverzetLaden bieten najaar 1974 (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd Tjessingawei 1.
007.0103Factuur21-12-1967Cor Nagel LoonbedrijfBieten geladen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tjessingawei.
007.0103Factuur15-02-1962J. Nagel & zn LoonbedrijfGeleverde diensten (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tjessingawei.
007.0103Factuur15-05-1962J. Nagel & zn LoonbedrijfLevering dienst (S.A. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tjessingawei.
007.0103Factuur01-11-1975F. Post, smederij, tractoren, landbouwwerktijgen, sanitair, waterleiding en gasfitterGeleverde werkzaamheden en materiaal (J. van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hege Buorren.
007.0103Factuur17-12-1969Cor Nagel, loonbedrijfBieten geladen najaar 1969 (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd Tjessingawei.
007.0103Factuurjan. 1949J.W. de Roos, handel in alle soorten brandstoffenGeleverde brandstoffen (P.G. vogel, Minnertsga)
007.0103Factuur21-12-1970Cor Nagel, loonbedrijfBieten geladen najaar 1970 (S. A. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd Tjessingawei.
007.0103Factuur16-01-1969Fa. Chr. Schotanus, heren- en dameskleding naar maat, konfektie en modemagazijnGeleverd costummen verwante artikelen (J. van der Veen, Minnertsga)Bedrijf/winkel gevestigd aan de Meinardswei.
007.0103Factuur17-06-1969Fa. R.R. Post & zn, woninginrichting, manufacturen, herenconfectie, drogisterij en levensmiddelenbedrijfGeleverde woninginrichting spullen (J. van der Veen, Minnertsga)Bedijf/winkel gevestigd aan de Hege Buorren.
007.0103Factuur05-11-1969Fa. Chr. Schotanus, herenkleding naar maat, konfektie en modemagazijnGeleverd costuum (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf/winkel gevestigd aan de Meinardswei.
007.0103Factuur01-01-1950J.W. de Roos, handel in alle soorten brandstoffenGeleverde brandstoffen (P.G> vogel, Minnertsga)
007.0103Factuurde. 1981F. Post, smederij, tractoren, landbouwwerktijgen, sanitair, waterleiding en gasfitterLeverd gereedschap (Transportbedrijf Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd Hege Buorren.
007.0103OverigVóór 1960Fa. Chr. Schotanus & znVisitekaartjeBedrijf/winkel gevestigd aan de Meinardswei.
007.0103Overigjaren '30 - '40J.W. de Roos, handel in alle soorten brandstoffen, zand en grintEnvelop t.n.v. P.G. Vogel
007.0103Overigjaren '60 - '70Fa. R.R. Post, levensmiddelen, drogisterij en, manufacturen en woninginrichtingWinkelboekje voor notering boodschappen die later werden bezorgdOp naam van R. Bloembergen. Gebruikte bladzijden zijn uitgescheurd.
007.0103CirculaireFa. Chr. SchotanusReclamefolder levering alle benodigdheden voor het uitvoeren van begrafenissen etc.Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei 54. Ook levering van rijdende bareb eb stalen draagbaren.
007.0103CirculaireRond 1970Zelfbedieningswinkel 4=6 R.R. PostReclamefolderBedrijf/winkel gevestigd aan de Hege Buorren.
007.0103Circulairejaren '60Fa. Chr. Schotanus, kleermakersReclamefolder leverancier van uniformkleding voor begrafenisverenigingenBedrijf gevestigd aan de Meinardswei 54.
007.0103Factuur18-09-1919De Groninger BankBewijs van betaling door Jac. Zwart (Minnertsga)Jac. Zwart is turfschipper.
007.0102Factuurjuni 1959M. Kerlien, garage, electro- en radio technisch bedrijfKwitantie van betaling (G. van Dijk, Minnertsga)Kwitantie met notastrook. Gerrit van Dijk van Van Dijk's bazar.
007.0103Factuur09-03-1918Brandstroffen Commissie FranekerKwitantie betaling voor eigen lading turf (J. Zwart, Minnertsga)Jac. Sjoerd Zwart schipper met als woonplaats Minnertsga.
007.0103Factuurjuni 1928Gasfabriek BarradeelGasrekening maand juni 1928 (J. Zwart, Minnertsga)"Kookt steeds op gas" staat op de rekening.
007.0103Factuur30-10-1924Gebr. D. en J. WetterauwBewijs van betaling voor maken houten vloer (J. Zwart, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei, achteringang werkplaats gelegen aan de Tsjillen.
007.0103Factuur16-08-1919Brandstoffen Commissie FranekerBewijs van betaling levering lading turf (J. Zwart, Twee Gebroeders)Schipper J. Zwart woonplaats Minnertsga.
007.0103Factuur21-08-1922Ontvangen partij niet genoemdKwitantie van betaling geleverde bagger en turf den 12 aug. (S. Zwart, Minnertsga)Ontvangende partij wordt niet genoemd, plaats is Valthermond.
007.0102Overig15-08-1917Rijks-Kolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie Franeker
007.0102Overigjaren '50Gemeente BarradeelBewijs van inschrijving Noodslachting voor de slachtplaats MinnertsgaKaarthouder: IJ. W. van Dijk, gezin bestaat uit 4 personen. Knipkaart met aan de rand de weeknummers. Tot en met week 15 is er in de weken geknipt.
007.0102Overig06-02-1958Ministerie van Financiën, kantoor accijnzen te HarlingenBedrijfsvergunning voor verkoop van tabakartikelen (wed. IJ. W. van Dijk, Minnertsga)Vergunning voor de locatie Meinardswei 78. Winkel van Van Dijk's Bazar.
007.0102Overig06-02-1958Ontvanger der accijnzen te HarlingenBedrijfsvergunning inzake de Tabakswet 1921Bestemd voor de locatie Meinardswei 78 (Van Dijk's Bazar).
007.0102Overig26-04-1938Ontvanger der accijnzen te HarlingenBedrijfsvergunning inzake de Tabakswet 1921Bestemd voor de locatie Meinardswei 78 (Van Dijk's Bazar).
007.0102Overig09-07-1950Onderlinge Maatschappij ter Verzekering tegen brandschade opgericht te Achlum 1811Polis: verzekerd gereedschappen, inboedel, lijfdracht en drie geiten (Hendrik Jans de Roos)Verzekerdewaarde: 16.500 gulden.
007.0102Overig27-10-1923Gemeente Barradeel (rijksinkomstenbelasting, verdedigingsbelasing II en gemeentelijke inkomstenbelastingAanslagbiljet belastingjaar 1923/1924 (J. Zwart, Minnertsga)Bealstingnummer Minnertsga: 242 / 519.
007.0102Overig13-08-1923Gemeente Barradeel, gemeentelijke reinigingsdienstWegens verrichte werkzaamheden door personeel reinigingsdienst (J.S. Zwart, Minnertsga)Gemeenteontvanger: S.J. Zoodsma.
007.0102Overig25-07-1917Rijks-Kolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie FranekerVervoersbewijs lading turf van Appelscha naar Minnertsga/FranekerVervoer met het schip Twee Gebroeders. Vervener is J.P. v.d. Bosch.
007.0103Overig25-03-1919De Groninger BankBewijs van betaling door J. Zwart (Minnertsga)Ondertekend te Valthermond.
007.0102Overig15-08-1917Rijks-Kolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie FranekerVervoerbewijs lading baggerturf (G. de Koe, Coevorden)G. de Koe schipper van de Goede Verwachting, 56 ton. Lading van Valthermond naar Minnertsga. Vervener Klaas Jonker, 2e Exloërmond.
007.0103Overig25-07-1917Rijkskolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie FranekerVervoervergunning voor huisbrandturf (schipper J.S. Zwart, Minnertsga)Schip genaamd Twee Gebroeders. Vervoer van Appelscha naar Barradeel.
007.0103Overig03-09-1917Rijks-Kolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie FranekerVervoervergunning lading harde turf (schipper J. Zwart, Minnertsga)Schip genaamd Twee Gebroeders, 44 ton. Vervoer van Valthermond naar Minnertsga. Vervrachter A. Buisman te Musselkanaal.
007.0103Overig13-09-1917Rijks-Kolendistributie 's Gravenhage / Brandstoffen Commissie FranekerVervoervergunning lading baggerturf (schipper J. van der Woude)Controleur: J. de Groot, Valthermond.
007.0102Overig23-11-1917Brandstoffen Commissie Franeker (Rijks-Kolendistributie te 's Gravenhage)Lading turf (J. Zwart, Minnertsga)Met schip Twee Gebroeders, 44 ton liggende te Musselkanaal en lading opgehaald uit Valthermond en vervoer naar Minnertsga. De scheepsbevrachter is A. Buisman. Brief met stempel van Algemeene Schippersbond / afdeeling Musselkanaal.
007.0102Factuurjaren '60 - '70Van Dijk's Bazar, luxe en huishoudelijke artikelen, speelgoederen, klompen en papierwarenBlanco notabladWinkel gevestigd aan de Meinardswei.
007.0102Factuur21-06-1956Gemeentewerken BarradeelWerkzaamheden voor aanleggen tegelpad (IJ. W. van Dijk, Minnertsga)Gemeentehuis Sexbierm. IJ. W. van Dijk woonde aan de Meinardswei (Van Dijk's Bazar).
007.0102Brief04-12-1959Gemeente BarradeelBrief verbod verkoop vuurwerk, ontheffing is mogelijk (wed. IJ. W. van Dijk)Wed. IJ. W. van Dijk was eigenaar van de winkel Van dijk's Bazar aan de Meinardswei.
007.0102Overigdec. 1992Noorderlicht FilmNieuwjaarswens 1993Henk Penninga, Ingrid van der Geest, Wieke Mollema. Bedrijf gevestigd op Moaie Peal 1a.
007.0102Overigjaren '60Van Dijk's BazarOngebruikte envelop met opdrukWinkel gevestigd aan de Meinardswei.
007.0102Circulairesept. 1991Ondernemersvereniging MinnertsgaPlattegrond van Minnertsga waarop aangegeven de locaties van de verschillende bedrijvenPlattegrond was t.b.v. de opendag op 21 sept. 1991.
007.0101Factuur01-06-1991Rijwielhandel Van der SchaafFiets Gedo TourBedrijf gevestigds aan de Meinardswei 5 Minnertsga.
007.0101Factuur1975Van Dijk's BazarLevering 3 doos lepel en vork (Kaatsclub FRAM)Bedrijf/winkel gevestigd aan de Meinardswei, Minnertsga.
007.0101Factuur28-05-1977Schildersbedrijf TerpstraLevering verf- en behangspullen (Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tsjillen 2, Minnertsga.
007.0101Factuurapril 1986Bouwbedrijf Bloembergen b.v.Levering specie en steen (Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Stasjonstrjitte, Minnertsga.
007.0101Factuur06-11-1992Bosma & zn complete woninginrichtingLevering Keuken vinyl (Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei 46, Minnertsga (hoofdvestign Van Harenstraat 16, St. Annaparochie).
007.0101Factuur10-02-1999F. Post smederij en installatiewerkHerstel gevelkachel (Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hege Buorren 24, Minnertsga.
007.0101Factuur27-04-1991Technisch Buro ZonderlandKoelkast ? (Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Ferniawei 1, Minnertsga.
007.0101Factuur27-08-1985Technisch Buro ZonderlandReparatie geiser (D. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei 5, Minnertsga.
007.0101Factuur06-04-1989Joostema & WijngaardenRitten van en naar de FrieslandhalTransportbedrijf A. Joostema H.O.N. Joostema & Wijngaarden, 9047 JR Minnertsga.
007.0101Factuur28-09-1970Bouwbedrijf G. BloembergenLevering materialen (Vrieswijk, Minnertsga)Incl. materialenstaat. Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 13, Minnertsga.
007.0101Factuur18-08-1997Miedema & Zijlstra GWW serviceFactuur voor geleverd straatwerBedrijf gevestigd aan de Hermanwei 37 in Minnertsga.
006.0101Factuurjaren '70Veiling Vereniging Minnertaga en OmstrekenNota's en controlestroken voor aan- en verkoop aardappelen (incl. envelop)Op naam van J.S. Faber, Tilledyk 9.
001.0101Factuur1948 - 1950Zangkoor: Gos is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota buskosten van Gebr. Woudstra, timmerlieden - aannemers Lioenssens
001.0101Factuurnov. 1948Zangkoor: Gos is mijn lied (Fryske Stimmen)Reiskostenvergoeding voor K.E. Andringa GznLandbouwproducten, bloembollen en zaden, chemische producten en sorteerinrichting, Tzummarum.
001.0101Factuur23-05-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota huur atributen behorende Friesch damescostuum voor M. Pieters toonkunstenaarKindermans, toneelkapper, grimeur, costumier in de Goudenregenstraat 14 Leeuwarden.
001.0101Factuur1948-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota huur 15 hoeden en jassen, W. Kindermans LeeuwardenKindermans, toneelkapper, grimeur, costumier in de Goudenregenstraat 14 Leeuwarden.
007.0101Factuur26-02-1993Technisch Buro ZonderlandReparatie wasautomaat (D. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Ferniawei 1, Minnertsga.
007.0101Factuurjuli 1962Van Dijk's BazarGeleverdere goederen (Vrieswijk, Minnertsga)Winkel in luxe- en huishoudelijke artikelen, speelgoederen, klompen, papierwaren en gereedschappen. Winkel gevestigd aan de Meinardswei, Minnertsga.
001.0101Factuur11-11-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota 10 partituren De Zilvervloot Muziekuitgeverij Misico, Den Haag
001.0101Factuur31-7-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOMinnertsga - Franeker vv, Franker - Berlikum - St. Jacobiparochie, Minnertsga - Bolsward vv
007.0101Factuurapril 1988Jilles S. Groeneveld Doe-het-zelf materialenGeleverde materialen (Van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Stasjonstrjitte, Minnertsga.
007.0101Factuurjuni 1992Groenveld Bouw- en Doe-Het-Zelf materialenGeleverde materialen (Van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Havenstrjitte, Minnertsga.
007.0101Factuur05-11-1981L. Glazema machine- bankwerkerijScharnierpen gemaakt en bijbehorende nylon lagerbus (Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan De Finne 25, Minnertsga.
007.0101Factuur08-05-1989L. Glazema machine- en bankwerkerijas tappen en sproeipomp aangepast (K. Faber, St. Jacobiparochie)Bedrijf gevestigd aan De Finne 25, Minnertsga.
007.0101Factuur29-09-1970Bouwbedrijf G. BloembergenLevering bouwmaterialen (Van der Veen, Minnertsga)Incl. materialenstaat. Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 13, Minnertsga.
007.0101Factuur30-06-1949R. Dijkstra RijwielhandelNota geleverd materiaal aan P. Vogel, incl. envelop met opdrukBedrijf was gevestigd aan Meinardswei, Minnertsga.
007.0101Factuurmei 1985Fa. P.K. Hamer tuin- en landbouwzaden, granen en bestrijdingsmiddelenLevering zaden etc. (Van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei.
007.0101Factuur24-03-1992Bosma en zn Complete woninginrichtingReparatie stoelen (Van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd Van Harenstraat, St. Annaparochie en Meinardswei, Minnertsga.
007.0101Factuur11-08-1972Bosma en zn Complete woninginrichtingGeleverd meubels (Van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd Van Harenstraat, St. Annaparochie en Meinardswei, Minnertsga.
007.0101Factuur29-12-1975Bouwbedrijf Bloembergen b.v.Levering materialen (Vrieswijk, Minnertsga)
007.0101Factuurjan. 1962Fa. R. Bloembergen en zn Timmer- en AannemersbedrijfNota (Vrieswijk, Minnertsga)
007.0101Factuur19-06-1969Timmer- en aannemersbedrijf Gj. R. BloembergenLevering materialen (Vrieswijk, Minnertsga)Incl. materialenstaat.
007.0101Factuurapril 1981Haarsma' s sigarenmagazijn, laarzen en regenkledingLevering laarzen (Vrieswijk, Minnertsga)Winkel gevestigd aan de Hege buorren 14, Minnertsga.
007.0101Factuur01-10-1949R. Dijkstra RijwielhandelNota geleverd materiaal aan P. Vogel, incl. envelop met opdrukBedrijf was gevestigd aan Meinardswei, Minnertsga.
001.0101Factuur30-11-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kosten vervoer busonderneming LABOVerzoer: Hilversum, Winschoten, Den Helder, Groningen en Driebergen
001.0101Factuur30-6-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO met betaalbewijsMinnertsga - Joure vv en Tzummarum - Leeuwarden vv
001.0101Factuur31-3-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busondernemning LABOMinnertsga - Veendam vv
001.0101Factuur31-5-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOTzummarum - Berlikum en Minnertsga - Rotterdam
001.0101Factuur30-4-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOM'sga - Amsterdam, Marrum - Steenwijk - Rotterdam - Den Haag
001.0101Factuur1-5-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kwitantie garage M. Kerlien vervoerskosten
001.0101Factuur31-8-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO met betalingsbewijsTzummarum - Paterswolde
Appelscha - Oranjewoud
Tzummarum - Delfstrahuizen
001.0101Factuur31-3-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOTzummarum - Leeuwarden vv
001.0101Factuur1-1-1951Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Rekening fa. Schotanus - Minnertsga
001.0101Factuur31-1-1951Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOSexbierum - Tzummarum - Leeuwarden vv
001.0101Factuur31-10-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kosten vervoer busonderneming LABOVervoer Tzummarum-Berlikum-St. Annaprochie vv
001.0101Factuur30-9-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kosten vervoer busonderneming LABOVerzoer Tzummarum-Surhuisterveen vv en Tzummarum-Dokkum terug Franeker
001.0101Factuur31-12-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kosten vervoer busonderneming LABOTzummarum-Leeuwarden-Steenwijk-Emmeloord vv
001.0101Factuur25-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Medewerking aan Steravond Utrecht 22-02-1949Afzender: M. Voorberg
007.0101Factuursept. 1948P.K. Hamer selectiebedrijf en handel in granen, zaden, fourage en kunstmeststoffenGeleverde goederen (Piet G. Vogel, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei, Minnertsga.
007.0101Factuurjan. 1979Fa. P.K. Hamer tuin- en landbouwzaden, granen en bestrijdingsmiddelenLevering mengmest (Tj. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei, Minnertsga.
001.0101Factuur31-5-1951Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOTzummarum - Grotegast vv
001.0101Factuur30-6-1949Zangkoor: Gos is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO met betaalbewijsTzummarum - Minnertaga - Leeuwarden vv, Sexbierum - Sonsbeek vv, Minnertsga - Sonsbeek vv, Tzummarum - Minnertsga 2x vv
001.0101Factuur27-9-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota van Fa. Schotanus voor 2 lappen stof verven en 17 pantalons gemaakt
001.0101Factuur9-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Van Radio Koperkwartet (olv. Fred Hausdörfer)Kwartet bestaande uit: Fred Hausdörfer, Henk Nijhof, Hein Mackenzie en Jan Welbergen. Corr. Adres: Gijsbert van Amstelstraat 344 Hilversum.
001.0101Factuur28-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOLeiden, Veenendaal, Zeist, Harderwijk, Amersfoort, Zaandam, Gouda, Bussum, Barendrecht, Boskoop, Utrecht, Scheveningen en Amsterdam.
001.0101Factuur31-1-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO met betaalbewijsMinnertsga naar Zutpen - Nijmegen en Ede, naar Zwolle, Kollum, Arnhem, Enschede, Ermelo,Ridderkerk en Sneek
001.0101Factuur31-12-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOMinnertsga - Hoogeveen vv, Joure vv, Emmen vv, Apeldoorn vv, Aalten vv en Delft vv
001.0101Factuur4-9-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Aankoop breikatoen met punten (distributiebonnen) en bon van Vroom & Dreesman
001.0101Factuur31-1-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOMinnertsga - Zwagerveen vv
001.0101Factuur8-8-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota, bon en kwitantie Vroom & Dreesman15 meter velours en 15 meter geverfde stof
001.0101FactuurZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Rekening voor NCRV an W. van Putten, bloemist in Slikkerveer
001.0101Factuur31-5-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busondeneming LABOTzummarum - Dokkum vv
001.0101Factuur30-9-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABO met betaalbewijsTzummaum - Dokkum vv en Tzummarum - Leeuwarden vv
001.0101Factuur11-1-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOTzummarum - Leeuwarden vv
001.0101Factuur3-11-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOMinnertsga - Bolsward vv, Minnertsga - Leeuwarden vv, Tzummarum - Minnertsga - Berlikum - St. Annaparochie
001.0101Factuur31-12-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vervoerskosten busonderneming LABOMinnertsga - Lollum vv
001.0101Factuur5-5-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Brief NCRV over bijgesloten brief A. Dietzheutinck, Apeldoornselaan 175, Den HaagBrief Dietzheutinck niet aanwezig in archief
001.0101Factuur1948-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Nota's diverse horecabedrijven van consumties en diners etc.Hotel Gert in Veenendaal, hotel Dommering Wisseman Winschoten, café-restaurant Belleveu H.W. Heinink in Beverwijk, café-restaurant J. Koekenbier in Alkmaar, Beurscafé -restaurant Rotterdam, Hotel Blauwe Kruis in Gouda, Hotel café-restaurant De Karseboom in Amersfoort, Hotel Naeff in Velp, Café-restaurant 't Posthuis in Steenwijk, Café-restaurant Van Oudts 't Raedhuys in Barendrecht, hcr W.E.E.V. in Den Helder, Heldersche Lunchroom in Den Helder, Formosa restaurant en lunchroom in Amsterdam, nv. Tivoli in Utrecht, Van Stad vh Worch, Scheveningen en Den Haag, hcr Munzert in Zeist, hotel Noord Brabant in Utrecht.
001.0101Factuur1-11-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Levering goederen door fa. Schotanus, Minnertsga / Gebr. Hoeksema LeeuwardenZwart verven stoffen etc. Incl. nota van Gebr. Hoeksema, Leeuwarden
007.0102Factuurjan. 1924S.A. Bergsma, bonds-motor- en rijwielherstellerGeleverde materialen (Jan Smit bij G. Vogel, Minnertsga)"Vakkundige reparatieinrichting voor rijwielen, motoren en grondbascules. Vertegenwoordiger van de eerste Nederlansche Rijwiel- en Machinefabriek voorh. H. Burgers, Deventer; van de Gazelle-rijwielfabriek, Dieren en vertegenwoordiger van de Douglas- en Edmund motorrijwielen. Verder leveren wij alle soorten motoren." Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei.
007.0102Factuurokt. 1924J. en L. Glazema, schildersGeleverde materialen (Jac. Sj. Zwart, Minnertsga)
007.0102Factuuraug. 1938D. Tjepkema, auto's, rijwielen en motoren, radio, aanleg van electr. Licht- en krachtinstallatiesGeleverde materialen (IJ. Van Dijk, Minnertsga)
007.0102Factuurnov. 1938Gebr. J. & T. Dijkstra, hoef-, grof- en kachelsmederijGeleverd een Faber haardkachel (IJ. Van Dijk, Minnertsga)Handel en reparatie in landbouwerktuigen, rijwielen, motoren en autogenische lasch- en snijinrichting. Bedrijf gevestigd aan de Lytse Buorren. Voorzijde pand aan de Meinardswei.
007.0102Factuurapril 1938Fa. Chr. Schotanus & zonen, heeren-confectie en modemagazijn, kleeding naar maatGeleverd een kostuum (IJ. W. van Dijk, Wommels)Bedrijf gevestgid aan de Meinardswei. Rijks gediplomeerd Mr. Kleermaker.
007.0102Factuurjaren '60 - '70D.J. Wetterauw, timmerbedrijfBlanco factuurbladBedrijf gevestigd aan de Meinardswei, achterzijde ingangwerkplaats aan de Tsjillen.
007.0102Factuur1963Automobilebedrijf & znGeleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.
007.0102Factuur20-07-1938A. Vrieswijk, handel in veevoeder en brandstoffenGeleverde goederen (IJ. Van dijk, Minnertsga)
007.0102Factuurjan. 1940Firma Hiddema & De With, Radio Technisch Bureau en erkend installateur en rijwielhandelFietsreparatie (IJ. Van Dijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk, hoek Tsjillen.
007.0102Factuur01-01-1961O. Terpstra, ferver en behingerGeleverd 2 ruiten (P. Vogel, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 9.
007.0102Factuurdec. 1949L. Glazema, schilderGeleverde verf (Jan Smits, Minnertsga)
007.0102Factuur1924-1925T. Wassenaar, arts in St. JacobiparochieGeneeskundige behandeling in 1924 (Gosse Vogel, Minnertsga)
007.0102Factuurnov. 1963Fa. P.K. Hamer, selectiebedrijf en handeln in granen, zaden, fourages, kunstmeststoffen en bestrijdingsmiddelenGeleverde goederen (Piet G. Vogel, Hegebuorren)Incl. bewijs van betaling Coöperatieve Boerenleenbank "Minnertsga".
007.0102Factuur1963Garage KerlienBezinebonnen (Vrieswijk, Minnertsga)Eenbon ingevuld en een blanco. Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.
007.0102Factuur1963?Automobielbedrijf Kerlien & znGeleverde materialen (Vrieswijk transportbedrijf)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.
007.0102Factuur1965Automobielbedrijf KerlienBenzinebon (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.
007.0102Factuur12-04-1977Firma Kerlien-Hengst, Electro- Radio- Technisch BedrijfGeleverd diepvriezer (Joh. De Vries, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Mienardswei 5.
007.0101Factuurjan. 1970Haarsma's sigarenmagazijnLeverin werklaarzenWinkel gevestigd aan de Hege Buorren 14, Minnertsga.
007.0101Factuurmei 1968Fa. P.K. Hamer tuin- en landbouwzaden, granen en bestrijdingsmiddelenGeleverde goederen (Piet A. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei, Minnertsga.
007.0102FactuurAutomobilebedrijf KerlienBezinebonnen (Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.
007.0102Factuur29-12-1969Automobielbedrijf KerlienGeleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.
007.0102Factuurapril 1963Automobielbedrijf KerlienKwitantie van betaling (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.
007.0102Factuurmei 1963Automobielbedrijf KerlienKwitantie van betaling (S.A. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermenawei 2.
007.0102Factuurjan. 1925K.R. wiersma, machinale smederijGeleverd materialen (Jacobus Zwart, Minnertsga)Contructie en plaatwerk, autogene metaalbewerking, raparatie-inrichting voor gas- en benzinemotoren. Bedrijf gevestgid aan de Hege Buorren.
007.0102Factuur1967Kerlien Electro- en Radio technisch bureauKwitantie van betaling (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.
007.0102Factuur01-11-1924J.S. Helder, timmermanGeleverde materialen (Jac. Zwart, Minnertsga)Factuur incl. met bedrukte envelop.
007.0102Factuurjan. 1948J. Kramer & zn VoermanGeleverde werkzaamheden (P. Vogel, Minnertsga)
007.0102Factuur02-01-1987H.K. Meersma groothandel in aardappelen, groenten en fruitGeleverd aardappelen Iterens (P. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Scheltingawei 8.
007.0102Factuurdec. 1954A. Tj. Miedema, voermanKwitantie van betaling voor het slepen van een auto (A. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0102Factuur04-01-1979Klaes Ypma Elektrotechnisch bedrijfGeleverde goederen (A. Vrieswijk, Minnertsga)Factuur met orderbon. Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei.
007.0102Factuur16-08-1979Klaes Ypma, Elektrotechnisch bedrijfGeleverde goederen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Incl. orderbon. Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei, maar op de factuur staat met stempel gedrukt: "Let op! Nieuw adres: Franekerweg 5, 8813 JA Schalsum, Tel. 05170-4821".
007.0102Factuuraug. 1938L. Glazema, schilderGeleverde verfproducten ( IJ. Van Dijk, Minnertsga)
007.0102Factuur24-12-1969Automobielbedrijf KerlienBezinebon (Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.
007.0101Factuur14-06-1972Firma Kerlien - Hengst, electro- en radio-technisch bedrijfAlleen totaalbedrag vermeld (S. Vrieswijk, Skoalstrjitte, Minnertsga)Met handtekening P. Hengst-Jensma. Bedrijf gevestgigd aan de Meinardswei 5.
007.0101FactuurVrachtautodienst - combinatieVervoer geoderen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Notabladen, 3 verschillende.
007.0101Factuur1975P.K. Hamer, granen - zaden - bestijdingsmiddelenNotablaadje: geleverde goederen (Van der Veen, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei, Minnertsga.
007.0101Factuurjuni 1953M. Kerlien, licht-, kracht- en zwakstroom-installatiesGeleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei.
007.0101Factuurvoor 1940Transportbedrijf Joostema & WijngaardenTransporten Minnertsga - Leeuwarden vv (S. Vrieswijk, Minnertsga)
007.0101Factuurdec. 1970A.J. Joostema, loonbedrijfAuot geladen met bieten (S. Vrieswijk, Minnertsga).Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 19.
007.0101Factuurjuni 1961M. Kerlien, licht-, kracht- en zwakstroom-installatiesGeleverde materialen (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei.
007.0101Factuurdec. 1969A.J. Joostema, loonbedrijfAuto geladen bij Schuiling (S. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Tilledyk 19.
007.0101Factuur1972-1973Transportbedrijf Joostema & WijngaardenHuur loods, geleverde goederen en vervoerskosten (S. Vrieswijk, Minnertsga)Vier notabladen.
007.0101Factuur09-05-1977Firma Kerlien - Hengst, electro- en radio-technisch bedrijfGeleverde matarialen en compressos aangesloten (Transportbedrijf Vrieswijk, Minnertsga)Met bijbehorende orderbon. Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei 5.
007.0101Factuur11-12-1972Haarsma's sigarenmagazijn, laarzen en regenkledingGeleverd 100 geboortekaartjes (Van de rVeen, Minnertsga)Winkel gevestigd aan de Hege Buorren 14, Minnertsga.
007.0101Factuurapril 1966Automobielbedrijf KerlienKwitantie t.n.v. Vrieswijk, MinnertsgaBedrijf gevestigd aan de Hermanawei.
007.0101Factuurjuli 1957Garage Kerlien , automobielen - tractoren - motorenGeleverde materialen (Firma Vrieswijk en Dirksma, Minnertsga) factuurnur. 476Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei.
007.0101Factuurjan. 1973J. Hima, artsVoor geneeskundige behandeling en geleverde medicijnenDe huisarts woonde aan de Meinardswei, aan de noordzijde van de Ned. Hervomde kerk (later Meinardswkerk).
007.0101Factuurdec. 1949P.J. Hiemstra, aannemers- en timmerbedrijf annex wagenbouwGeverde goederen (T.G. Vogel, Minnertsga)
007.0101Factuurjuli 1957Garage Kerlien, automobielen - tractoren - motorenGeleverde matarialen (Fa. Vrieswijk en Dirksma, Minnertsga) Factuurnr. 477.Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei.
007.0101Factuur14-03-1959M. Kerlien Garage - Electro- en radio-technisch bureauKwitantie met notastrook (G. van Dijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei.
007.0102Factuur09-08-1963Automobielbedrijf KerlienGeleverd materiaal ( P. Vrieswijk, Minnertsga)Onderdelenbon. Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.
007.0101Factuursept. 1959Garage Kerlien & znGeleverde materialen (Vrieswijk transportbedrijf, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei. Factuurnummer 0857.
007.0103Factuur27-10-1917Brandstoffen Commissie FranekerKwitantie van betaling 29m2 extra baggerturf (J. Zwart, Minnertsga)Schipper J. Zwart.
007.0101Factuursept. 1959Garage Kerlien & znGeleverde materialen (Vrieswijk transportbedrijf, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei. Factuurnummer 0858.
007.0101Factuur24-06-1961Automobielbedrijf KerlienReparatiekosten (P. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei 2.
007.0101Factuur30-12-1968P. Dirksma, aardappelen, afrasteringenGeleverd 140 korf Irenes (aardappelen) aan Vrieswijk.
007.0102Factuur1961Automobielbedrijf KerlienGeleverd materiaal (J.A. Vrieswijk, Minnertsga)Bedrijf gevestigd aande Hermanawei 2.
003.010Akte10-02-1883Koper Sjouke Hendiks Meijer te MinnertsgaKoop perceel bouwlandNamen: Zijtse Sijbrands de Haan, Hendrik Deinema, Wijbe annes van der Ploeg, Ida Johannes Bergsma, Cornelis Leonards Pilgrim
003.010Akte874Koper Sjouke Hendriks Meijer, MinnertsgaKoop perceel bouwlandVerkoper Paulus Seerps Anema en Baukje Cornelis Tjessinga te Minnertsga
003.010Akte01-11-1922Koper Pieter Hendriks Norbruis z/v LieuweKoop woning met hokken, erf en tuingrondVerkopers: Trijntje Koopmans en Simke Baukes Tuinhof
003.010Akte11-10-1890Koper Sjouke Hendriks Meijer gardenier te MinnertsgaHuis en erf Bosdijk en bouwland in de MiedenNamen: Dirk Hannema koopman Minnertsga, Berend van der Veer gemeente veldwachter Oudkerk, Akke Watses en Anne Watses van der Ploeg in Paterson Amerika.
003.010Akte10-12-1928Koper Johannes SchotanusKoop stuk bouwterrein te MinnertsgaVerkoper Jitske Wijngaarden, Minnertsga, weduwe van Leendert Akkeringa
003.010Akte20-01-1917Koper Sijbe Reins FaberKoop huis met bouwland en tuingrondVerkoper Sjouke Hendriks Meijer, gardenier in Minnertsga
003.010Akte04-06-1937Koper Siebe Reins FaberKoop perceel bouwland nabij Miedlaan op de MiedenVerkoper Wolter Willems Veenstra, Leeuwarden
003.010Akte4-4-1979Voetbal Vereniging MinnertsgaAfschrift akte statuten voetbalverenigingNamen die genoemd worden in de akte: Dirk Schotanus (volmacht namens bestuur), Sietse van der Wal, notaris Franeker.
003.010Akte22-01-1914Koper Jan Ruurds DoumaKoop huis en erf gelegen op de Tsjillen verkoper Dirk Arjens GroeneveldVerkoper Dirk Arjens Groeneveld, gardenier in Minnertsga
003.010Akte01-05-1958Koper Siebe FaberKoop perceel bouwland aan de weg Tzummarum naar MinnertsgaVerkoper Doede Jacobs Binnema, veehouder in Minnertsga en Jiskje Ages Knossen
003.010Akte21-09-1937Koper Doede Binnema, landbouwer in MinnertsgaKoop perceel bouwlandVerkopers: Jan Theunis Brouwer, gardenier in Minnertsga, Rinske Huigen, weduwe van Dirk Arjens Groeneveld
003.010Akte09-11-1911Koper Rein Sijbes FaberPerceel bouwland aan de Minnertsgaaster vaartVerkoper Pieter Heeringa, landbouwer in Minnertsga
003.010Akte2-07-1902Koper Pieter Heeringa, landbouwer MinnertsgaKoop perceel landNamen: Jelle Ane Jukema in Midlum, Froukje Hages Nauta, Pieter Piers Hoogland, Trijntje Haijes Nauta, Albert Haijes Nauta
003.010Akte4-5-1929Notaris R. Jollema, SexbierumKoop perceel bouwlandWolter Veenstra (Leeuwarden), Eise Sipkes Weima (Sexbierum), Dirk Vis (notarisklerk). Kadastraal bekend gemeente Minnertsga, sectie B nummer 196.
003.010Akte22-10-1919Koper Eise WeimaKoop perceeltje bouwland Miedlaan op de MiedenNamen verkopende partij: Redmer Wouwernaar, Jan de Roos gehuwd met Geertje Wouwenaar, Sjouke Schotanus gehuwd met Kersje Wouwenaar, Klaas Rients Westra gehuwd met Uilkje Wouwenaar, Tjitske Wouwenaar weduwe van Thomas Bijlsma en minderjarige kinderen Geertje en Pieter Bijlsma, Froukje Wouwenaar
003.010Akte12-04-1940Koper diaconie Ned. Hervormde gemeenteKoop huis met erf en hokVerkoper: Ruurd Douma, Lolkje Jacobs Faber, Jacob Douma, Johannes de Jager gehuwd met Fokje Douma, Eeltje Douma, Johannes Jaspers gehuwd met Pietje Douma
003.010Akte07-03-1957Koper IJsbrand GroeneveldKoop huis en erf gelegen aan de TsjillenVerkoper Tjerk Elsinga en Grietje Zwart
003.010Akte21-04-1950Koper Jan van Dijk, arbeid MinnertsgaKoop huis met hok gelegen aan de TjillenVerkoper Ned. Hervormde kerk, namense deze Arjen Smids (arbeider), Gerrit Treverne (predikant), Abraham Joostema (vrachtrijder), Abraham Wassenaar (arbeider), Einte Elsinga (gardenier), Albert de Groot (gardenier), Broer Feenstra (landarbeider)
003.010Akte4-02-1881Koper Sjouke Hendriks MeijerKoop zes percelen landVerkoper Anna Jacobs Bouma, gardenier in Minnertsga
003.010Boek1930Publieke verkopingBouwterreinen en vruchtbare bouw- en weilanden onder MinnertsgaVoor het ministerie door noatrissen G. Lammeré, St. Jacobiparochie en S. Molenaar, Leeuwarden. Provisioneel op 27-02-1930 en finaal op 13-03-1930, telkens in de herberg van Th. Van der Leij, Minnertsga. Genoemde namen: Wed. S.B. Tuinhof, Diaconie Herv. Gemeente, P.J. Heerina, D.A. Groeneveld, H.S. Teijema, Hessel J. Miedema, G.T. Boomsma, R.J. Terpstra, Sj. C de Groot, J.A. Boersma, M. Gratema, S.H. Meersma, J.L. Dijkstra, fam. Nagel, S.S. Osinga, Doopgez. Gemeente Berlikum, Kl. E. Osinga, D.B. Wiersma, S.S. Boersma, Tj. B. Miedema, R.D. van Wigcheren, D.H. Meersma, K.P. Hamer, Sj. Schaaf.
003.010Boek1938Publieke verkopingBouw- en weilanden te Minnertsga (incl. overzichtskaart)Voor erven wijlen burgemeester L.W. de Vries. Notaris mr. D.F. van Giffen, Leeuwarden en P. van der Maën, St. Jacobiparochie. Porvisioneel 17-02-1938 en finaal 31-10-1938 telkens bij café Van der Leij, Minnertsga. Percelen gelegen nabij de Langedijk, Middelweg en Bosdijk en nabij Berlikumer Wijd.
003.010Boek1938Publieke verkopingHuizen en bouwlanden te Minnertsga (incl. kaart)Voor erven wijlen weduwe D.A. Groenveveld te Minnertsga en voor de heer S.G. Hilarides te Franeker. Notaris P. van der Maën, St. Jacobiparochie en notaris K. Bijlsma, Franeker. Gardeniershuizigne c.a woning c.a en bouwlanden onder Minnertsga. Perceel weiland onder St. Jacobiparochie. Provisioneel op 05-01-1938 en finaal op 19-01-1938 telkens in café Pettinga in Minnertsga.
003.010Boek1940Publieke verkopingVastigheden Minnertsga en St. Jacobiparochie (incl. kaarten)Voor Johannes G. Kramer te Minnertsga. Sterk gebouwde boerenhuizinge met groot wagenhuis, hieminge, erf en reed onder Minnertsga (waarschijnlijk Orxma-state). Gardeniershuizinge c.a. ten noorden van de Groendijk onder St. Jacobiparochie in huur bij Job. Chr. Wassenaar.
003.010Boek1938-1939Publieke verkopingBeschrijving bouw- en weiland Minnertsga en woningen Klooter AnjumVoor Gijsbert Tj. Boomsma, Minnertsga. Notaris P. Maën, St. Jacobiparochie in café Van der Leij, Minnertsga. Genoemde namen: Reimer H. de Jong en Willem Scholten.
003.010Boek18-11-1936Publieke verkopingBeschrijving vastigheden te Minnertsga en St. JacobiparochieVoor de erven wijlen Taekele Johannes Vogel: gardeniershuiszinge met hok, broeihok, bleek en erf en grooten tuin aan de Tilledyk, Minnertsga. Naastliggenden: Tiemen Miedema, Joh. Joostema, A.F. Schaaf, A.T. Wiersma, L.P. Bijlsma, P.O. Koopmans, P.J. Tuinhof. Notaris P. Van der Maën, St. Jacobiparochie. Provisioneel en finale verkoping in café Van der Leij in Minnertsga.
002.0101Boekjaren '60BB Bescherming BevolkingSamenvatting rechtsposititie noodwachtersPublicatie van de Stichting Bevordering Bescherming Bevolking, 's Gravenhage.
003.010Boek24-01-1949Openbare verkopingBeschrijving bouw- en weilanden met kaartuittrekselComplex landerijen liggende nagenoeg aaneengesloten kavel, aan en nabij de weg Minnertsga - Tzummarum. Notaris J. de Boer Berlikum, verkoping 24-01-1940 en provisioneel 07-02-1940, telkens bij Van der Leij (kastelein) Minnertsga.
001.0103Boek1994Christelijke Muziekvereniging OranjeBoekwerkje 100-jairg jubileum 1894-1994Met voorwoord burgemeester K. Dankert, historische informatie en veel foto's. beschrijvingen personen: Jouke Hoekstra (dirigent), Jan Zoodsma, Symie Groeneveld-Zoodsma, Jan Geert Nagel, Marc van Delft,
003.010Boek1928Publieke verkopingSate en landen "Groot Lammema" onder Minnertsga en St. JacobiparochieUitmuntende sate en landen gelegen aan de Hornestreek, Kromme Laan, Langedijk en Groendijk onder Minnertsga en St. Jacobiparochie. Alle kavels en percelen zijn vrij uitgebreid beschreven.
002.0101Boekoktober 1961BB Bescherming BevolkingToelichting op de wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf (incl. envelop)
006.0101Persoonlijk1937Gosse Vogel (1924-1998)Ruim 30 felicitatie en gelukwens kaartjes van verschillende afzenders
006.0102PersoonlijkCollot 'd Ercury / Klein Hermana-stateKrantenknipsel"Allen schilderij herinnert nog aan Klein HermaArtikele met foto (tekening) van Klein Hermana.
006.0101PersoonlijkOnbekendGosse Vogel (1924-1998)Kaart aankondiging expostiet vna aquarellen G. Tuinhof-Reitsma, Tilledyk, MinnertsgaT/m mei in Openbare bibliotheek, Voorstraat, Harlingen.
006.0102Persoonlijkvoor 1998Collot 'd Ercury / Klein Hermana-stateTranscriptie testament (1832) baron C.E.E. Collot 'de ErcuryGeschrteven door Gosse Vogel (1924-1998).
006.0101Persoonlijk1913Gosse Vogel (1924-1998)Ondertrouwkaartje Hein S. Groeneveld en Antje P. Boomstra (1913)
006.0101Persoonlijkca. 1984Gosse Vogel (1924-1998)Teksten (bijschiften) voor foto's, waarschijnlijk bedoeld voor fotoboekje over Minnertsga
006.0101Persoonlijk06-02-1961Gosse Vogel (1924-1998)Rouwbrief Pieter Frans Haarsma (1891-1961) was gegtrouwd met Antje Heins Joostema (1888-1959)
006.0101Persoonlijk1925Gosse Vogel (1924-1998)Ondertrouwkaartje Redmer de Roos en Jeltje Meersma
006.0101Persoonlijk1922Gosse Vogel (1924-1998)Diploma en contributieboekje Ned. Bond van Arbeiders in het Land- en Tuinbouw en ZuivelbedrijfOp naam van Jan Smidts, lid geworden op 22 november 1919. Na betalen van de wekelijkse contributie werd in dit boekje een betaalzegel geplakt.
006.0101PersoonlijkOnbekendGosse Vogel (1924-1998)Uitnodiging filmvoorstelling Maggi-film "Vruchtbare bodem en nijvere handen"Vrijdag 20 januari a.s. in het gebouw van de Ned. Hervormde Gemeente in Minnertsga.
Het nut van Maggi's Producten zal op onderhoudende wijze worden bespreken, terwijl Maggi's Soep en Bouillon zullen worden gepresenteerd.
006.0101Persoonlijk12-05-1926Gosse Vogel (1924-1998)Rouwbrief Hendricus (1853-1926). Hij was getrouwd met Trijntje Dijkstra.
006.0101Persoonlijk25-08-1933Gosse Vogel (1924-1998)Rouwbrief Trijntje dijkstra (1851-1933). Zij was getrouwd met Hendrikus Joukema
006.0101Persoonlijk01-04-1954Gosse Vogel (1924-1998)Trouwkaart Hein Haarsma (Minnertsga) en Sijke de Boer (Berlikum), 1 april 1954.
006.0101Persoonlijk25-08-1946Gosse Vogel (1924-1998)Rouwbrief Dirk Joukema (1932-1946). Zijn grootouders woonden in Minnertsga.
001.0101Brief9-5-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Loonbelasting steravonf RotterdamMedewerking Peters, Visser en Posthuma
001.0101Brief4-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Uitbetaling voor optredensAfzender: NCRV, Wageningen. Optredens Ridderskerk, Sneek, Leiden, Veenendaal, Zeist, Nijmegen, Ede, Zwolle, Kollum, Arnhem, Enschede en Ermelo.
001.0101Brief18-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Afrekening optredens: Gouda en BussumAfzender: NCRV, Wageningen
001.0101Brief30-12-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Mededeling cheques voor Emmen en Aalten verzondenAfzender: NCRV, Wageningen
001.0101Brief7-3-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Over al of niet 31ste optreden, honorarium verhogenAfzender: NCRV, Wageningen
001.0101Brief28-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Mededeling betaling optredens: Barendrecht en BoskoopAfzender: NCRV, Wageningen
001.0101Brief22-4-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Medwerking Steravond Rotterdam, incl. loonbelasting
001.0101Brief1-1-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Loonbelasting medewerking Steravond Den HaagLoonbel. Peters, Visser en Posthuma
001.0101Brief1-4-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Afrekening optredens: Amsterdam, Marrum en SteenwijkAfzender: NCVR, Wageningen
001.0101Brief17-1-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Afrekening optreden KollumAfzender: NCRV, Wageningen
001.0101Brief19-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Bericht van NCRV over succesvolle optredens met kranteknipsels en orignele envelop
002.0101Briefokt. 1982BB Bescherming BevolkingBeëindiging Georganiseerde Zelfbescherming gericht aan J. Faber, Tilledyk 51 MinnertsgaOver reorganisatie BB: Georganiseerde Zelfbescherming per 1 jan. 1983 opgeheven. Mogelijk zal beroep worden gedaan vrijwilliger te blijven bij rapmen en bijzondere omstandigheden. Kleding behoeft niet ingeleverd te worden, met uitzondering van de helm.
001.0101Brief31-03-1950Zankoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Brieven over niet betaalde huur voor Friese mutsen.Incl. brief 04-03-1950 Wijmenga en De Vries. Brieven gaan over niet betalen huur Friese mutsen. Ook koorlid Klaas Andringa wordt genoemd in de stukken en concertzangeres akke de Vries. Brieven zitten in envelop van NCRV.
001.0101Brief14-02-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Vraag over betaling medewerking aan 3 optredens
001.0101Brief1948-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Van NCRV mededeling betaling bijdrage optreden Zwagerveen
001.0101BriefZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Mededeling afrekening optreden Utrecht, Rotterdam, Scheveningen en AmsterdamAfzender: NCRV, Wageningen(1949 ?)
001.0101Brief10-1-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Mededeling betaling voor optreden NijmegenAfzender: NCRV, Wageningen
001.0101Brief1-4-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Brief NCRV aanmaning betalen vergoeding voor M. Voorberg Steravond Arnhem
001.0101Brief28-3-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Declaratie van secretaris K.J. Hamer voor vervoerskosten, concumpties en dinerBrief gericht aan NCRV afd. propaganda in Ede.
007.0102Briefjaren '60Fa. Kerlien-Hengst, Electro- en Radio-Technisch BedrijfBlanco voorbedrukt briefpapierBedrijf gevestigd aan de Meinardswei.
001.0101Brief12-11-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Van NCRV aankondiging betaling optreden Hilversum
001.0101Brief4-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Mededeling over afdragen loonbelastingAfzender: NCRV, Wageningen
001.0101Brief28-4-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Brief aan NCRV gemaakte kosten Steravond Harmonie LeeuwardenSecretaris K.J. Hamer
001.0101Brief28-02-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Rekening voor verleende medewerking aan optreden Utrecht
002.0101Briefnov. 1982BB Bescherming BevolkingVerzoek inleveren kleding BB m.u.v. helm. Gericht aan J. Faber, Tilledyk 51 Minnertsga
006.0101Brief05-11-1957Productschap voor Groenten en FruitBericht van erkenning als fruittelerLeges voor de vergunning fl. 0,33 / ha met fruit ander dan fruit onder glas. Jac. S. Faber, Tilledyk 9.
006.0101Brief18-07-1994Gosse Vogel (1924-1998)Gericht aan E. Spijksma-Schotanus, BergumBeschrijving van bijgesloten kopieën van foto's.
002.0101BriefongedateerdBB Bescherming BevolkingVertrouwelijk, dienstgeheim: individuele zelfbeschermingAtoomgevaar en bestrijding
002.0101BriefongedateerdBB Bescherming BevolkingVertrouwelijk, dienstgeheim: individuele zelfbescherming
002.0101Briefnov. 1892BB Bescherming BevolkingOntslagbrief gericht aan J. Faber, geboren 30 dec. 1920 MinnertsgaEervol ontslag als noodwachter bij de kringnoodwacht in functie als blokwachter.
A-kring Friesland-C
004.0101Brief13-09-1973Ruilverkaveling BerlikumJarrekening grondgebruik door J.S. Faber, Tilledyk 51 Minnertsga
004.0101Brief07-08-1974Ruilverkaveling BerlikumOpgave grondgebruik door J.S. Faber, Tilledyk 51 Minnertsga
004.0101Brief03-10-1974Ruilverkaveling BerlikumJaarrekening grondgebruik en schadeopgaven gericht aan Ja. S. Faber, Tilledyk 51 MinnertsgaMinnertsga maakte ook deel uit van deze ruilverkaveling. Incl. bruine dienstevenlop Ministerie van Landbouw en Visserij.
004.0101Briefmaart 1970Ruilverkaveling BerlikumOnderzoek rechten: uitnodiging aanwezig te zijn 23-03-1970Namens de commissie: D.G. Brouwer, voorzitter en K.J. Hamer, secretaris. Minnertsga maakte ook deel uit van deze ruilverkaveling.
001.0101Brief31-5-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Kosten vervoer busonderneming LABO
007.0101Brief25-01-1956Fa. P.K. HamerBetalingsherinnering (voorbedrukt). Voldaan door Leeuwen, St. Jacobiparochie.Met handtekening voldaan door K. Hamer-Zwart (vrouw van P.K. Hamer. Bedrijf gevestigd aan de Hermanawei, Minnertsga.
007.0101BriefBouwbedrijf Bloembergenb.v.Standaard brief betalingsherinnering met envelop (2 exemplaren)Bedrijf gevestigd aan de Stasjonstrjitte, Minnertsga.
004.0101Overig1970 ?Ruilverkaveling BerlikumNotitiebriefje proefschatting (legenda)
001.0101OverigZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Niet ingevulde Postwissel Nederlandse Posterijen
006.0101Overig22-06-1959Sociale VerzekeringsbankBesluit uitoefening van verzekeringsplichtig bedrijfBelanghebbende J. Faber, Tsjessingawei 9, Minnertsga. Verzekeringsplichtig in de zin van Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922.
006.0101Overig01-01-1963Productschap voor Groenten en FruitVergunning voor teelt 16 are rode-, witte- en savooie koolVergunninghouder J.S. Faber, Tilledyk 51.
006.0101Overig01-12-1962LandbouwschapVergunning voor telen van groentenVergunning op naam van J. Faber, Tilledyk 51.
006.0101Overig15-06-1960VerzekeringOpgave verzekering levenda have, landbouwproducten, hooi enz.Opgave van 240 bakken pootaardappels per bak fl. 7,00. Jac. S. Faber, Tilledyk 9.
001.0103Overig2019Christelijke Muziekvereniging OranjeUitnodiging 125-jarig jubileum (2 maart 2019)
001.0101OverigZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)NCRV prgramma Steravond Scheveningen
001.0101Overig26-9-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Programma concert Fryske StimmenLocatie Kerkzaal van het gesticht (plaats onbekend)
007.0102Overigjaren '60S. Bierma, bloemistKaartje hartelijke gefeliciteerd met de geboorte van uw dochter (Sietse en Geert)Sietse en Geert(je) Bierma-Westerhuis. Winkel gevestgid aan het begin van de Tsjerkestrjitte, hoek Meinardswei.
006.0101Overigbegin jaren '60Keuringsdienst Friesland van de N.A.K.BouwplanboekjeHouder van het boekje Jacubus Faber, Tilledyk 9. Controleur S. Elsinga, Minnertsga.
006.0101Overigjan. 1990Gosse Vogel (1924-1998)Tekst lezing over nalatenschap van Baron C.E.E. Collot 'de EscuryGosse Vogel heeft deze lezing gehouden voor de Oudheidkundige Vereniging Barradeel.
001.0103OverigChristelijke Muziekvereniging OranjeArtikel Bildtse Post: Ut 'e klean, yn 'e klean. Oranje presenteert nieuwe uniformen in Bildtse SlagMet foto van drumband in de oude witte uniformen die gedragen werden in 1954 tot en met 1972.
001.0101OverigZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Diverse betaalstrookjes
001.0101Overig26-5-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Ledenkaart niet ingevuld 72e zangersfeest DokkumMet reclame A. Ganzevoort, Leeuwarden
006.0101Overig11-05-1960Productschap voor Groenten en FruitVergunning 1960 voor telen 70 are spruitkoolVergunninghouder Jac. S. Faber, Tilledyk 9.
007.0101OverigK.I.Z. MinnertsgaEnvelop met postzegel van 45 centBedrijf gevestigd aan de Hermanawei 4 Minnertsga.
007.0101Overigjaren '70Van Dijk's BazarBlanco notabladWinkel in galanterieën, luxe- en huishoudelijke artikelen, speelgoederen, klompen en kruidenierswaren. Winkel gevestigd aan de Meinardswei, Minnertsga.
007.0101Overigvoor 1963R. Bloembergen & zn TimmerbedrijfBladzijde van notablok ongebruikt
007.0101Overig15-12-1963R. Bloembergen & zn TimmerbedrijfOntvangen [bedrag] aflossing hoofdsom huis en werkplaats Hermanawei 13Aflossing door Gj. R. Bloembergen aan R. Bloembergen.
001.0101Overig15-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Uitbetaling optredensAfzender: NCRV. Optredens: Harderwijk, Amersfoort en Zaandam.
001.0101Overig28-2-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Bewijs van toegang Steravond NCRV Krasnapolsky Amsterdam
007.0101OverigR. Bloembergen & zn timmerbedrijfKwitantie niet ingevuld of gebruikt (2 exemplaren)Op de kwinatie staat: Assurantiën - schatter Assurantie-Mij "Achlum".
007.0102OverigBloembinderij Fan Hichtum | Gryt Hemstra-PostmaUitnodigingskaart "Loop een binnen!"Met foto van het pand Hichtum. Bedrijf gevestigd aan de Tjessingawei 6.
007.0101Overig1931L.S. Brouwers, fabriek van moderne stalinrichtingEnvelop met postzegel 6 cent, poststempel 27-01-1931Bedrijf gevestigd aan de Stasjonstrjitte, Minnertsga.
006.0101Overigjaren '70Stichting Keuringsdienst N.A.K.Diverse rapportages toestand gewas (aardappelen)Op naam van J.S. Faber, Tilledyk 9. Besmetting al dan niet aardappelmoeheid.
001.0101Overig20-12-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Financieelverslag toernee
007.0102Overigjaren '60 - '70Slagerij BonnemaPapierenzak met opdruk voor verpakking vleeswarenBedrijf gevestigd aan de Meinardswei 32. Opdruk oud Hollands tafareeltje.
006.0101Overig2002Gosse Vogel (1924-1998)Krant Uytland 2002: met 2 artikelen over historie MinnertsgaArtikel: Rondgang langs het verleden van Minnertsga (Dooize Zwart) en artikel: Kerktoren van Minnertsga.
001.0103Overig24-04-2013Christelijke Muziekvereniging OranjeKrantenartikel Bildtse Post: Nieuw uniform Oranje maakt indrukMet foto drumband en korps.
007.0102Overigjan. 1943Kerkvoogden Nederlands Hervormde KerkBrief bekendmaking overschrijving grafruimte rij 8-5-6 en rij 9-5 (Gosse Vogel, Minnertsga)
001.0101Overig1-1-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Partituur 'De fette klaai fan Minnertsgea' zangstuk Jan Piebenga en Bernard Smilde
006.0101Overigjaren '70Plantenziektenkundige DienstStukken omtrent bestrijding aardappelmoeheidOp naam van J.S. Faber, Tilledyk 9. Met tekeningen van ligging percelen.
007.0101Overig07-02-1969Bouwbedrijf G. BloembergenMateriaalstaat (Vrieswijk, Minnertsga)
004.0101Overig1970 ?Ruilverkaveling BerlikumRooster voor de 1e schattingVoorkomende namen: P. Deelstra, IJ. De With (schatters). Betrokken partijen: J.L. Bakker Engelum, D.S. van der Schaaf Berlikum, H.K. Osinga Beetgum, W.J. Fierstra Beetgum, M.J. Dijkstra Menaldum, J. Schuurmans Menaldum, K.K. Smidts Berlikum, G.F. Werkhoven Berlikum, A. Visser Wier en Jac. S. Faber Minnertsga
003.010Overigdec. 1936Verhuurder Wolter Willems VeenstraHuurcontract bouwland op de MiedenWolter Willems Veenstra verhuurder, Willem Lodewijkstraat 7 in Leeuwarden en huurders Simon Vis en Hans Faber beide wonende in Minnertsga.
006.0101Overigjuni 1953Gosse Vogel (1924-1998)Lied: Folk fan Minnertsgea. Van de Kommissje Tocht van Ouden van Dagen MinnertsgaGelegenheidslied over tocht ouden van dagen. In he tlied wordt Herman Leicht genoemd.
007.0102Overigjaren '60M. Kerlien Electro - Radion - Technisch bedrijfEvenveloppe, twee stuks ongebruiktBedrijf gevestigd aan de Hermenawei 2.
007.0101Overig1995Noorderlicht Film MinnertsgaPoster aankondiging film Doarp van cineast Henk Penninga
004.0101Overigsept. 1969Ruilverkaveling BerlikumConcept proces-verbaal betreffende vaststelling stelsel van classificatieMinnertsga maakte ook deel uit van deze ruilverkaveling.
007.0102Overigjaren '60 - '70VIVO-winkele Joh. BoersmaVIVO zegelboekje met aantal losse zegelsWinkel gevestigd aan de Hermanawei.
006.0101Overig1945Gosse Vogel (1924-1998)Spreuk Frijheidsfeest 27-28 juny 1945 Minnertsgea"Fen bûgjen frjemd, bleau by 't âld folk yn eare. Syn namme en tael, syn frije sin; Syn wird wier wet, rjocht, slucht en trou syn leare, En Twang, fen hwa ek, stie it tsjin."
007.0102Overig1949 en 1950Coöperatieve BoerenleenbankBankafschriften overboeking tegoeden Tuin- en landbouwvereniging Minnertsga e.o.Dries exemplaren: 17 febr. 1949, 1 dec. 1949 en 16 febr. 1950 t.n.v. P.G. Vogel, Minnertsga.
001.0101OverigZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Ledenlijst
001.0101Overig01-02-1950Zangkoor: Gos is mijn lied (Fryske Stimmen)Finacieel overzicht optreden feb. 1950
003.010Overig22-03-1921Kantoor van de Hypotheken en het KadasterUittreksel eigendommen van Sjouke Hendriks Meijer gardenier te Minnertsga
001.0101Overig1949-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Honorarium Yme G. Visser uit FranekerPianobegeleiding
001.0101Overig01-02-1950Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Programma steravond NCRV in Gerformeerde kerk MinnertsgaMmv. Radio Koperkwartet
001.0101Overig28-07-1949Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Bekendmaking honorarium NCRV afz. Stichting Nederlandsche Radio-unie
002.0101Overigjaren '60BB Bescherming BevolkingCirculaire Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf (incl. envelop)
001.0101Overig13-11-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Omslag/voorpagina omroepgids NCRV met foto zes leden Fryske Stimmen
004.0101Overig31-10-1978Ruilverkaveling BerlikumProeces-verbaal schatting en waardering grondenNiet ondertekend. Minnertsga maakte ook deel uit van deze ruilverkaveling.
004.0101Overigsept. 1969Ruilverkaveling BerlikumKaart plan van wegen en waterlopenA3 formaat. Minnertsga maakte ook deel uit van deze ruilverkaveling.
007.0102Overigjaren '60S. Bierma, bloemenmagazijnKaartje met handschrift "Toneel vereniging Oefening en vermaak, Wier"Bedrijf was gevestigd aan (begin van) de Tsjerkestrjitte, hoek Meinardswei.
007.0102Overigjaren '60Gez. Bekius, winkel in textiel en kleinvak-artikelenPapieren zakje met eigen opdrukWinkel gevestigd aan de Stasjonstrjitte 3.
001.0101Overig8-11-1948Zangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Programma studio optreden NCRVm.m.v. koperkwartet Fred Hausdörfer, soliste Mien Peters en piano Yme Visser.
004.0101Overigca. 1970Dienst Ministerie van Landbouw en VisserijBruine dienstenvelop gericht aan J.S. Faber, Tilledyk 51 MinnertsgaGebruik voor verzending stukken betreffende de ruilverkaveling Berlikum waar Minnertsga ook deel van uitmaakte
006.0101OverigOnbekendGosse Vogel (1924-1998)Vinyl sticker: Ondek je stekje / Minnertsga daar zit je goed
001.0101OverigZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Uitnodiging culturele avond CBTB jeugd en plattelandsvrouwenIn de Koarnbeurs in Franeker: spreker S. van Abbema, Meester J. de Jong hoofd christelijke lagere landbouwschool Franeker, films van mevrouw Wassenaar-Boelstra, Jelsum. Jaartal van de culturele avond is niet bekend.
006.0101Overignovember 1970Gosse Vogel (1924-1998)Krantenknipsel: Ode oan de Minnertsgeaster toer (2 exemplaren)Van D. Tamminga en Chr. Schotanus overgezet in het Fries door G. Vogel. Publicatie in maandblad: Barradiel Meiinoar ien.
005.0101Overigjaen '80 ?Nederlands Hervormde KerkLiturgie jeugddienst m.m.v Revalation uit Raard.Voorganger ds. M.L. de Boer van Oosterend en organiste mevr. B. Haarsma.
006.0101Overig1996Gosse Vogel (1924-1998)Uitnodiging 50-jarig bestaan gymnastiekvereniging SMS (Sport Maakt Sterk)Receptie 13 april 1996 in de Boppeslach.
006.0101Overig1985Gosse Vogel (1924-1998)Pagina's uit dorpskrant Nijs út eigen doarp (1985)Met advertentie te koop fotoboek: Minnertsgea lyks as it wie . . . En nea wer urde sil. Verkrijgbaar bij K. Schotanus en W. Hoekstra.
006.0101Overig1992Gosse Vogel (1924-1998)Lijst versierde wagens dorpsfeest 1992Publiek kon op de lijst aangeven welke de mooiste wagen was voor de publieksprijs.
004.0101Overig1978Ruilverkaveling BerlikumConcpet proces-verbaal van aanwijzingenSchatting en waardebepaling gronden. Minnertsga maakte ook deel uit van deze ruilverkaveling.
006.0101Overig1992Gosse Vogel (1924-1998)Juryrapport straatversiering dorpsfeest Minnertsga 1992Juryleden: dhr. A. Vogel, mevr. B. Cuperus en mevr. A. Hoekstra.
004.0101Overig1978Ruilverkaveling BerlikumConcept Toelichting bij het porces-verbaal van aanwijzingen voor de ruilverkaveling BerlikumMinnertsga maakte ook deel uit van deze ruilverkaveling.
001.0101OverigZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Programma NCRV Steravond Steenwijk
001.0101OverigZangkoor: God is mijn lied (Fryske Stimmen)Programmaboekje Steravond NCRV schouwburg RotterdamMmv. Esemble Vrij en Blij olv. Wessle Dekker en solist Henk Dorel, Radio Koperkwartet olv. Fred Hausdörfer, spraakwaterval Joha. Bodegraven en spreker ds. J. Fokkema
007.0101Circulaire1940A.S. Vrieswij & znAanbiedingsfolder "Brandstoffen tegen voorjaarsprijzen"Bedrijf was gevestigd aan de Skoalstrjitte, Minnertsga.
004.0101Circulairenajaar 1988Ruilverkaveling Berlikum en omstrekenOver het waarom en hoe van de ruilverkaveling incl. kaartenMinnertsga maakte ook deel uit van deze ruilverkaveling.
001.0102Circulairedec. 1961Bureau van de Provinciale Voedselcommissie voor FrieslandVoorlichting ingeval van radioactive neerslagBijgesloten: brochure Radioactive neerslag en landbouw en vouwblad Richtlijnen voor boer en tuinder ingeval van radioactive neerslag (fall-out).
007.0102Circulairevóór 1975Abe Vogel, Groenten- en fruithandelBekendmaking stoppen met venten wegens omstandighedenVerwezen wordt naar de verkop in de winkel. Bedrijf gevestigd aan de Meinardswei.
005.0101Circulaire22-03-1955Hervomde Kerk MinnertsgaUitgave ter gelegenheid ingebruikneming kerk na restauratieProgramma middagbijeenkomst, liturgie, enkele bijzonderheden over herbouw kerk en toren. Betekenis ornamenten binnenzijde tegen houten gewelf aan.
001.0103Circulairedecember 1946.Christelijke Muziekvereniging OranjeProgrammablad uitvoering 2e kerstdag 1946 in Gereformeerde kerkDirigent de heer B. de Jong, Leeuwarden.
001.0103CirculaireChristelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje drum- show- en majoretteconcours zaterdag 24 septemberLocatie terrein bij de dorpshuis Boppslach. Incl advertenties van sponsoren.
001.0103Circulairemei 2007Christelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje donateursconcert zaterdag 19 mei 2007Incl. advertenties sponsoren.
001.0103Circulaire1969Christelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje 75-jarig bestaanIncl. enkele wetenwaardigheden over het bestaan met voorop groepsfoto van de korps- en drumbandleden gemaakt in het koor de Hervormde kerk (later Meinardskerk).
006.0101Circulaire30-07-1979Plantenziektenkundige DienstInformatie over grondontsmetting t.b.v. de aarappelteelt
006.0101Circulaire1948 ?Gosse Vogel (1924-1998)Programma Selskip Teman de Vries met "Rike Wike"Met foto's van Tetman de Vries, Anne de Vries, Tsjip de Vries, Jarich de Vries, Jeltsje Das en Sijtse Jan van der Molen.
008.0101Circulaire01-04-1994LiturgieVoor de dienst ter gelegenheid van 125-jarig jubileum van de Christelijke Nationale School / De WizebeamDe dienst is gehouden in de feestent. Voorganger: ds. Bauke Terpstra uit Rijnburg m.m.v. Chr. Muziekvereniging Oranje o.l.v. Piet Lautenbach. Incl. los blad met lied van 6 coupletten over 125 jier Wizebeam.
001.0103Circulaire1969Christelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje 17 en 26 maart i.v.m. 75-jarig bestaanIncl. enkele wetenswaardigeheden en groepsfoto van drumband en fanfare op voorkant.
006.0101CirculaireGosse Vogel (1924-1998)Pamflet om tegen het windmolenpark (westkant dorp) te stemmenPamflet inleveradres: A-MARKT, Tsjerkestrjitte 4 en Postkantoor Meinardswei 5.
006.0101CirculaireGosse Vogel (1924-1998)Informatie revu Op en om 'e toer fan Minnertsgea (2 exemplaren)Met 2 groepsfoto's met spelers en overige meewerkers en namen.
004.0102Circulairesept. 1969Ruilverkaveling De BjirmenSamenvatting van het ruilverkavelingsrapport voor de ruilverkaveling De Bjirmen incl. kaartenGemeente oversteigend: Barradeel, Harlingen, Franekeradeel, Menaldumadeel en Franeker. Gebied tussen Minnertsga en Firdgum.
001.0103Circulairemaart 2001Christelijke Muziekvereniging OranjeProgrammaboekje donateursconcert zaterdag 17 maart 2001Met advertenties van sponsoren.