Het materiaal op deze website kan feitelijke onjuistheden bevatten of typefouten. Er worden regelmatig wijzigingen aangebracht ter verbetering van de kwaliteit. Er is getracht om de eventuele rechthebbenden van gepubliceerd materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet. Dat is niet in alle gevallen gelukt.

Klachten
Wie meent dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat hem/haar toekomt of zijn/haar (privacy)belangen schaadt, kan dit onderbouwd laten weten door contact op te nemen met de beheerder van de website. Het is van belang dat u de volgende zaken daarbij meldt:

  • Uw contactgegevens
  • Om welk materiaal het gaat
  • In welk deel van de website het materiaal is aangetroffen
  • Reden waarom u bezwaar maakt
  • Wat u wilt dat er met dit materiaal gebeurt

Bij een gegronde klacht zal door de beheerder van de website worden bekeken hoe aan de klacht tegemoet gekomen kan worden of zal het materiaal van de website worden verwijderd.

Creative Commons Licentie
Op het gebruik van de website en de daartoe behorende gegevens zijn de voorwaarden van de Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk Delen 3.0 Nederland licentie van toepassing.
Dit houdt in dat de gebruiker het werk mag bewerken, kopiëren, verspreiden en doorgeven onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding: De gebruiker dient bij het werk de naam “minnertsgavroeger.nl” te vermelden, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat wordt ingestemd met uw werk of uw gebruik van het werk.
  • Niet-commercieel: De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
  • Gelijk delen: Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie worden verspreid.

De eigenaar voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De eigenaar/beheerder stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.