Situatie 1950 – 1952

Zie > Google Maps

Zie > huidige kadastrale situatie (BAG)

Huisnummering
1925: 396
1931: 414
1953: Miedleane 4

Kadaster
1832: Minnertsga, sectie B, 541
1887: Minnertsga, sectie B, 1767
2021: Minnertsga, sectie B, 3635

Op de kadastrale kaart van 1832 staat het pand ingetekend.

In 1700 is deze stemplaats 105 pondematen groot. De ankers in de gevel geven het jaartal 1817 aan. Dat is niet het jaar van de bouw maar het jaar dat er een (nieuw) beschoten dak op is gekomen. (bron: Minnertsgea, bydrage ta syn skiednis fan P.B. Winsemius)

De Vicary tot Minderscha (eigenaar), 1640
Sicke Alberts (gebruiker), 1640
De Vicary alhier (eigenaar), 1700
Claes Meinders (gebruiker van de huizinge), 1700
Jelle Aerst (gebruiker van de hovinge), 1700
Martinus Palte en Wilhelmina Bernardina Besler
Jan Bos, 2 juni 1932 vertrokken naar St. Annaparochie
Lieme Bos en Trijntje van der Meer, 2 juni 1932, kwam van woning 424
Aart Terpstra en Jacoba Wijbenga
Sietse Hibma

Situatie 1987

Situatie 1987

Situatie 1987

Situatie 1987

Situatie 1995 – 1996 (westzijde)

Situatie 2008