Sjoerd Hogerhuis uit Cornjum stuurde onderstaand verhaal. Hij doet voorouderonderzoek naar de Hogenhuis familie uit Minnertsga. Hij zoekt een foto van van de boerderij die vroeger in de Mieden heeft gestaan. Reacties zijn welkom.

Hogenhuis-kaartje

Jentje Grrits trouwde in 1802 met Sjeuke Dirks en kwam in 1803 te wonen in Minnertsga op nr. 85. Dit is aan de Miedweg. Later kadastraal nr. sectie B 652. Dit is een zathe met veel land. Ook had GJ aandelen in de watermolen daar in de buurt.

Hij nam in 1811 de naam Hogenhuis aan, soms ook geschreven als Hoogenhuis. Zijn vader en broers die in Menaldumadeel woonden, namen de naam Hogerhuis aan.

Gerrit Jentjes Hogenhuis was een belangrijk man in het dorp Minnertsga. Hij werd in 1804 diaken van de NH kerk en 1805 kerkvoogd en administrerend kerkvoogd. Dat is hij vele jaren met tussenpozen gebleven (Informatie uit Diaconierekeningenboek en Kerkvoogdijboek).

Rond 1836 zat hij in de grietenijraad van Barradeel. Hij overleed in december 1836.

Gerrit Jentjes had samen met zijn vrouw Sjeuke geen kinderen. Zijn vrouw, Sjeuke Dirks Pierson, overleed in 1822. In 1829 raakte zijn dienstmeisje Fokeltje Anes Miedema zwanger van hem. Zij was 22 en hij 59 jaar. Ze trouwden en ze kregen 3 kinderen, een jongen Jentje Gerrits Hogenhuis en twee meisjes, Rinske en Trijntje. Deze kinderen kochten in 1847 de zathe nr. 83 (sectie B 663) aan de Miedweg, met veel land en een huis aan de Oude Meer, nr 84 ook met land (secte B 611). Ook kochten ze enkele huizen in Minnertsga, die in 1851 nr. 9 (sectie B 325) en nr. 44 (sectie B 435) hadden.

Zijn kinderen Jentje, Rinske en Trijntje hebben in 1851 al het bezit verdeeld en zijn in Minnertsga blijven wonen. Jentje in boerderij nr. 83, Trijntje in boerderij nr. 85 en Rinske in nr. 84 aan de oude meer.

Zoon Jentje had geen mannelijke nazaten dus deze tak met de naam Hogenhuis/Hoogenhuis is uitgestorven. Ik heb niet nagegaan of er van de twee dochters Rinske en Trijntje nog nazaten zijn. Als die er al zijn hebben die natuurlijk niet de naam Ho(o)genhuis. Anderen families met de naam Ho(o)genhuis in Barradeel horen niet bij mijn voorouders.

Mijn vraag. Is er een oude foto van de boerderij die op nr. 85 stond, sectie B 652? Er staat nu een vrij nieuw huis op deze plek. Op onderstaand kaartje is het nr. 11. Ik heb een vrij slechte foto uit het boek Bijdrage te de Skiednis fan Minnertsgea. P.B.Winsemius (blz 37, nr 11)