In het begin van de jaren ’80 heb ik een paar keer een bezoek gebracht aan Eva Vogel-Zoodsma die toen op de hoek van de Tsjerkestrjitte woonde tegenover het transformatorhuisje. Ik was daar toen bij haar om wat meer te weten te komen over de familie Zoodsma. Zij vertelde haarschep hoe de familie in elkaar zat en wie wie was, compleet met geboorte- trouw- en overlijdensdata er bij. Zij was een ‘lopend archief’. Wat wist die vrouw veel! Toen viel ook de naam Durk Sijes-pôle en hoe de familie Zoodsma daarmee verknocht was. Op ‘e pôle woonden toen Zoodsma’s en die wonen er nu nog. Jan en Minke Zoodsma wonen er sinds 1990 en van hen kreeg ik informatie en prachtige foto’s van Durk Sijes-pôle die een overzichtelijk verhaal geven over de historische locatie aan de Hearewei 15 in Minnertsga.

De Zoodsma-familie is in de loop der jaren uitgeroeid tot een flinke stamboom en het mooie ervan is dat er ook veel foto’s van de Minnertsgaaster Zoodsma’s bij elkaar zijn gebracht. Zo is er een mooi familiearchief ontstaan. Maar niet alleen de Zoodsma’s hebben mijn interesse, ook andere Minnertgaaster families zoek ik uit en probeer ook daarvan zoveel mogelijk portretfoto’s bij elkaar te brengen om de oud-bewoners in schrift en beeld digitaal vast te leggen voor het nageslacht. Zo werden mij een aantal jaren geleden een paar zeer oude foto’s toegestuurd van het echtpaar Dirk Algera en Gerritje Steensma en hun kinderen. Voor mij onbekende mensen; dus de digitale archieven maar induiken en kijken of we meer te weten kunnen komen over deze familiebanden met Minnertsga.

Familie Algera
Dirk Algera is in 1850 in Minnertsga geboren en Gerritje in 1849. Zij trouwden op 13 mei 1871 in de vroegere gemeente Barradeel. Zij kregen vijf kinderen: Sije, Lolle, een levenloos kindje, Trijntje en Pieter. Het is gezin is in 1892 naar Lisse vertrokken. Dirk is daar bloemistknecht geworden. Dirk was een zoon van Sije Dirks Algera (1818-1871) en Trijntje Jans Brok (1823-1866). Dirk had twee zusters: Siepkje (1851-1876) en Lewina (1854). Als we nog een generatie terug gaan dan komen we uit bij Dirk Sijes Algera (1788-1849) die getrouwd was met Luwina Reinderts Tolsma (1791-1868). Deze Dirk Sijes is geboren in Miedum of Lekkum en Luwina is geboren in Birdaard. Dirk Sijes is boer en naar alle waarschijnlijkheid heeft hij zijn boerenbedrijf op de pôle gehad aan de Hearewei en is toen de naam Dirk Sijes-pôle in de volksmond ontstaan.

Dirk Sijes Algera en Gerrit Lolles Steensma

Dirk Sijes-tiltje
Ter hoogte van Dirk Sijes-pôle lag vroeger een brug in de Hearewei. Onder de brug liep de opvaart vanaf de Ferniawei tot aan de Hoarnestreek. Deze brug is met de ruilverkaveling in de jaren ’70 van de vorige eeuw verwijderd en vervangen door een duiker onder de weg. Op een oude landkaart uit 1852 staat bij de brug de naam: Dirk Sijes-tiltje. Ik heb nog niet onderzoek gedaan naar het woonadres van Dirk Sijes Algera, maar 1 en 1 is twee. Het is erg aannemelijk dat Dirk Sijes Algera (1788-1849) op de boerderij heeft gewoond waar nu Jan en Minke Zoodsma wonen. En wat mooi dat Jan en Minke mij ook een foto stuurde van Jan zijn moeder Wally die op het besneeuwde ijs staat vlak bij Dirk Sijes-tiltsje. Zo hebben we ook nog een foto van de brug vanuit een wel heel bijzonder perspectief.

Dirk Sijes-pôle
Jan en Minke hebben voor hun zelf onderstaand overzicht gemaakt van de geschiedenis van Dirk Sijes-pôle.

Minke en ik zijn vanaf 1990 eigenaar en (mede)bewoners van “De Pôle”. De laatste jaren ben ik een beetje in de geschiedenis hiervan gedoken. Door internet is heel veel terug te vinden en het bleek dan ook dat de oorspronkelijke naam Sellinga moet zijn geweest. Zo heeft de woning op Hearewei 15 door de tijd verschillende namen en aanduidingen gehad. Bekend zijn: Sellinge, Sellinga goet of Sellinga zate, Durk Sijes Spul, huisnummer 120, Pôle 477, en is het tegenwoordige adres Hearewei 15. In historische gegevens van o.a. tresoar is Sellinga opgenomen als een stins.

Wally Zoodsma-Joostema bij Dirk Sijes-tiltsje

In 1256 wordt door Wibrandus fan Aningum, en met hulp van Vrouwe Eebel Sellinga, het klooster Aningum (of Anjum) gesticht. Over de Sellinga’s wordt geschreven; “De Sellinga’s hearden yn Minnertsgea thús”. Volgens Sibrandus Leo (1539-1583, kanunnik in Lidlum) zou een generatie later, ten tijde van Ids Hermana (1296-1309), een Doko Sellinga  uit Minderskerka prior zijn geweest van Lidlum. Hij was van adellijke afkomst.

In 1511 waren Ritske Boelema en Ofke Attes (Haytsma) samen eigenaars. In 1533 en 1544 trof Ritske Boelema in zijn testament beschikkingen over Sellinga goet of Sellinga zate in Minnertsga. Na het overlijden van Ritske Boelema op 30 juli 1547 wordt Sellinga goet nagelaten aan zijn zuster Alyt Syolken (ook Syoelck, Siolck).

 

In het stemkohier van 1640 wordt als eigenaar Hessel Wybrens genoemd. Daarna volgt in het stemkohier van 1698 de eigenaar Tjalling Homme van Camstra, en als gebruiker Atse Cornelis. In 1700 wordt Sellinga eigendom van de Camstra’s als erfgenamen van de Hermanas. In het stemkohier van 1728 staat als eigenaar de Heer en Vrouw Camstra. In 1832 zijn bekend als eigenaar de Erven C.C.E. Collot d’ Escury.

In 1889 wordt de Durk Sijes Pôle door de Weledelgestrengen Heer Meester René Louis Fiellitaz Goethart verkocht aan Jan Sipkes Zoodsma. Fiellitaz Goedhart huwde in 1832 met Carolina Emilia barones Collot d’ Escury. Na haar overlijden in 1828 werd Goedhart eigenaar van Sellinga. De naam Durk Sijes Spul moet waarschijnlijk komen van de huurder Durk Sijes Algra. In de Hearewei lag een bruggetje wat het Durk Sijes Tiltsje genoemd werd.

In de akte van scheiding wordt de nalatenschap van Jan Sipkes Zoodsma verdeeld en/of gekocht door Sipke Jans Zoodsma, Jacob Jans Zoodsma en Jan Jans Zoodsma. Het deel van Sipke Jans Zoodsma kwam na zijn overlijden op 10 mei 1938 in handen van Dieuwkje, Trijntje en Eva Zoodsma en is in 1952 teruggekocht door Jan Jacobs Zoodsma. Het door Jacob Jans geërfde deel is na zijn overlijden overgegaan naar zijn zoon Jan Jacobs en zijn dochter Trijntje. Het deel van Trijntje wordt later teruggekocht. Jan Jans Zoodsma zijn deel wordt in 1939 gekocht door Jan Jacobs Zoodsma.

In 1952 is de eigenaar van Sellinge Jan Jacobs Zoodsma

Op 26 november 1968 worden Jacob Jan Zoodsma en Wally Zoodsma Joostema eigenaar van Sellinga. Sellinga bestaat dan uit de adressen Hearewei 13, 15 en 17. Op 16 augustus 1990 zijn de nieuwe eigenaren Jan en Minke Zoodsma. Door de staat waarin  Hearewei 13 verkeerd wordt besloten dit af te breken en opnieuw op te bouwen, waardoor 13 en 15 samengetrokken worden.

Ook worden 15 en 17 samengetrokken in 2007. Bij de verschillende verbouwingen zijn bewijzen naar voren gekomen dat de Sellinga van oorsprong een langhûs moet zijn geweest. Zo zijn er deuropeningen geweest tussen 13, 15 en 17. Waarschijnlijk is steeds de beneden verdieping bewoond en pas in een later stadium de bovenverdieping. Ook moet de schoorsteen van 17 oorspronkelijk niet in de westgevel gezeten hebben maar in de zuidelijke gevel.

Ik weet dat er meerdere families gewoond hebben op o.a. Hearewei 13. Mochten er gegevens zijn om deze geschiedenis aan te vullen dan horen wij graag van jullie.

Jan en Minke Zoodsma

 

NB.
Met dank aan Jan en Minke Zoodsma.
De familiegegevens van de Algeras zijn te vinden in de database Vroegere bewoners. Daar is ook te zien welke Minnertsgaaster families gerelateerd zijn Dirk Sijes Algera.