Aan het hoge statige pand aan de Meinardswei van Van Dijk’s Bazar hebben nog veel (oud) Minnertsgaasters goede herinneringen. Vooral ook aan de eigenaren frou Van Dijk en haar zoon Gerrit zullen velen nog herinneringen hebben. Je was altijd welkom, tenminste zo voelde ik dat als kleine jongen als ik voor mijn moeder het flesje van de Au de Cologne 4711 moest laten vullen. Gerrit pompte dan met een rode knijpbal met slang het bekende reukwater in een bepaalde hoeveelheid uit de grote fles naar boven in het maatglas. Daarna liet hij het reukwater door een piepklein trechtertje in het lege flesje lopen wat ik van mijn moeder had meegekregen. Afrekenen en dan trots naar huis lopen omdat je helemaal alleen om boodschap bent geweest.

In het portaal IJnze en Trijntje in 1938.

In het portaal IJnze en Trijntje in 1938.

In het voorjaar van 1938 was IJnze Willem van Dijk, boerenzoon van Walpertertille bij Wommels, is timmerknecht bij het timmerbedrijf van Goslinga. Trijntje Sipkes is verkoopster bij het winkelbedrijf van de Firma wed. J. Rudolphy & Zonen te Gorredijk. Ynze en Trijntje hebben elkaar leren kennen en hadden het plan opgevat om voor zichzelf te beginnen met een timmerbedrijf. In datzelfde voorjaar hebben ze een timmerbedrijf bezichtigd in Bergum dat te huur was. Maar het niet zover gekomen dat zij zich in Bergum vestigden want in Minnertsga stond het winkelpand van de weduwe Froukje Tuinhof-Wouwenaar (1877-1951) aan de toenmalige Voorstraat (nu Meinardswei).

IJnze en Trijntje waren op de fiets naar Minnertsga gekomen om het winkelpand te bezichtigen. Hun zwager H. Rudolphy was met de auto vanuit Gorredijk naar Minnertsga gekomen om te bemiddelen in de overname. Die overname liet niet lang op zich wachten want in de Leeuwarder courant van 16 maart 1938 staat te lezen: “Dankend voor ’t vertrouwen, dat zij gedurende een lange reeks van jaren heeft genoten, deelt ondergekeekende mede, dat zij vanaf heden haar WINKLEZAAK heeft overgedragen aan den heer IJ. W. van Dijk en dezen ten zeerste aanbeveelt. Wed. J. Tuinhof”.

IJnze en Trijntje laten in diezelfde krant weten: “In aansluiting met bovenstaande advertentie heeft ondergeteekende hiermee kennis aan het geachte publiek van Minnertsga en omgeving, dat hij vanaf heden de zaak in Galanterieën, glas- en aardewerk, annex kruidenierswaren en klompen, met ingang van heden heeft overgenomen van mej. De wed. J. Tuinhof. Hij houdt zich beleefd aanbevolen voor levering van bovengenoemde artikelen en hoopt door een nette bediening zich aller vertrouwen waardig te maken. Minnertsga, 15 maart 1938. IJ. W. van Dijk”.
Hoewel de weduwe Tuinhof de zaak had overgedragen, bleef zij nog wel hand en spandiensten verrichten in de winkel.
Bij IJnze en Trijntje werd in 1939 hun zoon Gerrit IJnze geboren. Gerrit leerde het vak van timmerman en slaagde in 1957 voor zijn examen. Hij kwam vervolgens in dienst bij Roel Bloembergen. Op 27 april van dat jaar overleed plotseling de vader van Gerrit. Zijn moeder kwam alleen te staan om de winkel in bedrijf te houden, maar die kon dat niet alleen. Daarom kwam Gerrit in augustus dat jaar definitief in de winkel te staan. Zijn loopbaan als timmerman bij Roel Bloembergen was daarmee van korte duur geweest.

Omstreeks 1970

Omstreeks 1970

Gerrit en zijn moeder hebben de zaak gerund tot en met juni 1987. Door ziekte moest de zaak helaas worden gesloten. Trijntje van Dijk – Sipkes overleed na drie maanden ziekte in het Bonefatiushospitaal te Leeuwarden. Gerrit lag daar toen zelf ook. Terwijl Gerrit zes maanden lang in het Academisch ziekenhuis in Groningen en drie maanden in Beatrixoord in Haren verpleegd is geweest, hebben goede vrienden en familie van hem de opheffingsleegverkoop van de winkel geregeld. In augustus 1988 heeft Gerrit het winkelpand verkocht, nadat dit dus meer dan 50 jaar eigendom is geweest van de familie Van Dijk. Hij heeft toen nog zes dagen een uitverkoop gehouden van de winkelspullen die nog over waren.
Door de jaren heen werden Gerrit en zijn moeder in de huishouding en winkel bijgestaan door: Tine Wiersma, Femke Weima, Maartje Elsinga (vr. van Oeds Sijbesma), Akke Boomsma (vr. van Wiebe Joostema), Maaike Norbruis, Afke Miedema, Boukje Post, Anne Herder, Tine Herder, Hendrikje van der Zee uit Firdgum en Jantje Vis – Hoogland.

Dooitze Zwart heeft in het verleden een boek gemaakt over de Minnertsgaaster ondernemers en middenstand. Hij herinnert zich de winkel van Van Dijk’s Bazar als volgt: “Als je de winkel in kwam had je rechts onder de vitrine een stapel klompen, daarnaast kwam een hoek met visgerei, die Gerrit ook in de rechtervitrine had uitgestald. Je kon complete snoeren komen, maar ook wel los visdraad. De bestelde meters werden dan al pratend door Gerrit afgemeten met een houten meetstok van een meter lengte. Schrijfbenodigdheden lagen meer achter in de winkel. Op de toonbank stonden meerdere flessen met drop en zoethout. Voor speelgoed moest je naar het gedeelte achter de winkel. Als kind zijnde vond je dit een hele lengte. Wanneer Gerrit bepaalde artikelen niet kon vinden ging hij de trap op naar de zolder. Als dit dan ook nog niet gelukte werd zijn mem nog geraadpleegd. Gerrit en zijn moeder hielden zelf ook veel van vissen en waren geregeld aan het water te vinden b.v. bij Giethoorn. Hier vertelde hij dan weer over als je bij hem in de winkel kwam om visgerei. Gerrit hield van een praatje en vaak gebeurde het dan ook dat als je al bijna weer op de hoge stoep stond, met de deur halfdicht hij nog tegen je aan het praten was. Het was een echte dorpswinkel, in de goede zin van het woord”.

In 1995 verscheen er een artikel in de Leeuwarder courant met als kop: Enthousiasme voor plannen museum Minnertsga. Een paar initiatiefnemers hadden wildtse plannen om van dit prachtige meer dan 250 jaar oude pand een museum te maken. Die plannen zijn nooit verwezenlijkt. De bewoners/eigenaren van het pand zijn al decennia bezig om er wat moois van te maken.

Foto LC/JPaul Janssen

Foto LC/JPaul Janssen

Met dank aan Dooitze Zwart en Gerrit Y. van Dijk.