Deze week heb ik weer een leuke aanwinst kunnen bemachtigen voor mijn privécollectie. En wat kan een mens dan toch gelukkig zijn met een paar knipsels uit een oud tijdschrift. Het zijn beelden van het Minnertsga van vroeger, en wel uit het jaar 1928. Uit de bijschriften blijkt het dat het om een schoolfeest gaat. Ik bestudeer de foto’s nauwkeuring, want . . . . . de beelden roepen direct alweer vragen bij mij op. Waar zijn de foto’s gemaakt en kan ik meer te weten komen om . . . . er bijvoorbeeld een verhaal van te maken voor dit blog.

De knipsels hebben betrekking op een schoolfeest zo blijkt uit de bijschriften van de foto’s. De knipsels komen uit het tijdschrift Fan Fryske Grûn van 1928. Deze eerste foto is van een groep meisjes die een uitvoering geven. De locatie is een stuk grasland dat de Kamp werd genoemd. We zien links de boerderij van ‘Groot Hermana’ waar nu Sinnema woont en de woningen van Bethlem. Rechts, het dak met uilenbord, is de werkplaats van timmerman Bloembergen. De man met hoed, voor de vlag, is waarschijnlijk meester Toornstra. En zo te zien ontbreekt de IJsko-kar ook niet op het feestterrein.

Op de Kamp (1928)

De andere foto is gemaakt van een groep volwassenen die de Elf Provinciën uitbeelden. Het is mij niet direct duidelijk waar deze foto is gemaakt. Dus maar even de collectie prentbriefkaarten van Minnertsga op tafel. Het zijn er ruim 350, dus er moet een match te vinden zijn. En jawel . . . . . de locatie is gevonden!

De foto is gemaakt voor de woningen 3 en 5 aan de Hermanawei. Het dak met kajuit, de 7 zeven raampartijen in de woning, de telefoonpaal en de woning rechts zijn duidelijk terug te vinden op de detailfoto uit mijn collectie.

Maar nu de context van het feest . . . . kan ik daar wat van terug vinden?

Jawel, want het boek van Dooitze Zwart helpt mij daarbij. Dooitze heeft in 1997 vrijwel alle berichten uit de krant met betrekking op Minnertsga in een boek samengevoegd. Zoeken bij 1928 levert het volgende bericht op.

‘Minnertsga, woensdag en donderdag 27 en 28 juni 1928 – Uit de Vereeniging van Volksonderwijs , de Ver. Voor Volksvermaken, de Oudercommissie en het personeel der Op. Lag. School was een commissie benoemd, die het aan durfde een wat grootsch feest op touw te zetten. Men meende hiervoor twee dagen noodig te hebben. Het feest moet beschouwd worden als propaganda voor de Op. Lag. School. Om menschen wat aan te vuren, werd op een openbare vergadering door het waarnemend hoofd der school, de heer G. Toornstra, gesproken en door hem een voorloopig plan aan de vergadering voorgelegd, wat men meende te kunnen uitwerken. Woensdagmorgen om 11 uur trok het volk naar het schoolplein voor de Openbare Lagere School, waar de gecostumeerde optocht zou beginnen. Alles was in de puntjes verzorgt. Mooie groepen kon men er aantreffen, o.a. de elf provinciën, de wolf met de zeven geitjes, boerinnetjes en boertjes, prinses met prins en pages, Arabische kooplieden, prinsesjes met vlindertjes, Tirolertjes, Zwaan Kleefaan, clowns, politieagent, verkeersagent, steltlopers, kabouterwagen, wagen waarop afgebeeld de Friesche kaatssport, kaartspel, Pierot en Pierette, Indiaan te paard en te voet, arreslee, zigeunerswagen enz. Na de optocht, die trots den harden wind goed geslaagd mag heeten, begonnen op het keurig verzorgde feestterrein de kinderspelen.

’s Avonds trad in een tjokvolle feesttent de bekende Friesche humorist Stap op. Het was reeds laat geworden, toen de voorzitter van de commissie, meester Toornstra, de aanwezigen bedankte voor de prachtige samenwerking en de animo, die door allen aan den dag was gelegd. Hij spoorde allen aan, zooveel mogelijk op te trekken naar den landdag van Volksonderwijs ( 8 juni a.s.) op het prachtige gelegen sportterrein te Drachten om daar de belangen van de Openb. Lagere School te hooren verdedigen. Het feest werd beide dagen door een bal champêtre besloten.’

Met dit bericht spreken de prachtige knipsels nog meer tot de verbeelding. De knipsels worden zorgvuldig bewaard in mijn privécollectie met het verhaal er bij. Weer een mooie aanvulling, maar ik wilde u dit ‘feest‘niet onthouden.

Het bericht in het boek van Dooitze Zwart vermeld ook nog de uitslagen van de volkspelen; bijzonder is dat mijn muoike Siementje Bouma de 1steprijs won met linnen ophangen.

En wie was nu de humorist Stap?

Zie hiervoor: Berltsumer kultuer en fermaaklikens waar het volgende staat te lezen.

“Dan wie der de ferneamde humoristyske Berltsumer skearbaas en konferensier Sieger Stap. Hy is de soan fan Bauke Douwes Stap, de skuonmakker, en Aaltsje Gerbens van Kammen. (Aaltsje har foarpake wie wolkammer fan dêr de namme van Kammen). It sa neamde “Stap steegje” docht noch oan him tinken. Der binne destiids opnamen fan him makke, en dêrfoar moast hy nei Londen ta reizgje, nei de doedestiids bekende opname studio “His Masters Voice”. De barbier en humorist is yn 1934 spitigernôch fallyt rekke en ferstoarn yn 1943. Sieger is it grutte foarbyld west foar de lettere konferensier Klaas Westra en Rients Gratema”.