18 01, 2015

Foto’s en een filmfragment ontvangen

2015-01-18T13:57:07+00:0018 januari, 2015|0 Reacties

De database met familiegegevens van Vroegere bewoners Minnertsga wordt langzaam maar zeker steeds omvangrijker. Naast de familiegegevens probeer ik zoveel mogelijk ook foto’s van de vroegere bewoners aan de gegevens te koppelen. Het begint al een mooi geheel te worden maar waarvan het eind nog lang niet in het zicht is. Dus er komen nog veel meer gegevens en foto’s in de database te staan. Wilco Glazema (links) en Ben Melgers   De gegevens die er nu in worden gezet zijn de basisgegevens, maar van heel veel bewoners is ook wel bekend wat voor beroep zij hadden of waar zij hebben gewoond in het dorp en andere bijzonderheden. Ook die zullen ter zijner een tijd aan de database worden toegevoegd. En uiteraard zoveel mogelijk foto’s van de betreffende bewoners. Bij deze doe ik een beroep op de nakomelingen van de vroegere bewoners om de fotodoos of albums te bekijken. Daar zullen ongetwijfeld mooie foto’s in zitten die een plaats verdienen in het digitale monument van Minnertsga vroeger. Van Ben Melgers ontving ik enkele mooie foto’s van hem zelf als kleine jongen en met zijn ouders Bernardus Travaille en Hendrikje Bakker. De foto’s zullen zo spoedig mogelijk aan de database worden toegevoegd. Bauke Tuinhof berichtte mij via Minnertsga vroeger op Facebook dat hij een map met stambomen had die ik mocht gebruiken. De stambomen zijn van de familie Tuinhof, Glazema, Fortuin met nog veel meer informatie over andere vroegere bewoners. In de map zaten zelfs ook nog een paar foto’s die ook een plaats zullen krijgen op de website. Van Willem de Haan ontving ik twee mooie schoolfoto’s die hij op zijn beurt van meester Bauke Tuinhof (niet de Bauke die hiervoor is genoemd) had gekregen. De foto's zijn gemaakt in de winter van 1996 en staan nu ook op Facebook.     Anne Reitsma stuurde mij een video opname - klik hier - van de Gereformeerde Kerk. De opname is gemaakt door Aebe Stienstra uit Amerika die in de zomer van 1996 op bezoek was bij zijn familie, de familie Reitsma. Het Bildts Documentatiecentrum (BDS) heeft een mooie foto in bezit met daarop een dame met boodschappentas die voor een woning staat op de Langedyk. De foto staat op Facebook van het BDS die ik heb gedeeld met Facebook van Minnertsga vroeger. De foto was nog maar net gedeeld en meteen werd er veelvuldig op gereageerd. Binnen een paar minuten was bekend wie de dame in kwestie was. Het bleek Reintje Lautenbach (1900-1962) te zijn die vroeger getrouwd was met Hendrik de Roos (1888-1971).  Zij staat op de foto voor de woning waar zij vroeger woonde. Wat is dat prachtig dat je elkaar zo kunt helpen en dat onbekende foto’s weer bekendheid krijgen en in de belangstelling komen te staan van:  ‘Ja dit is de Langedyk.ijn Beppe Sipkje Lautenbach-Zwart zuster van Reintje Lautenbach heeft na het overlijden van Reintje nog een poos voor Pake Hendrik gezorgd’ zoals Sippy Elsinga op de foto reageerde. Allemaal hartelijk dank voor het Lees meer

30 12, 2014

Armenzorg en Lammert IJbrands Brouwers

2014-12-30T05:17:48+00:0030 december, 2014|6 Reacties

Nederland verandert / de zorg verandert mee; dat is de titel van de folder van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sinds de invoering van de zorg voor onze inwoners, is de zorg ook in beweging. Dat was vroeger niet anders dan nu. Dat was niet alleen bij de gezondheidszorg, maar ook bij de armenzorg. In de Middeleeuwen waren op het platteland alleen kloosters die zich met de zorg, en dan met name met de armenzorg bemoeiden en zich daarmee belasten. In de buurt van Minnertsga zal ongetwijfeld Klooster Lidlum, onder Tzummarum, wel eens hongerigen, daklozen en landlopers voor korte tijd hebben verzorgd, maar dat had toen nog geen naam. Later betitelde men die zorg als Armenzorg. Het was Karel V die in 1531 een voorschrift afkondigde. Waarbij het aanstellen van armenverzorgers in de dorpen werd aanbevolen. Niettemin kwamen er, na de resolutie van de Staten van Friesland van 31 maart 1580, door de opheffing van de kloosters en het verbod van de Rooms Katholieke godsdienst heel wat fondsen vrij die voortaan tot ‘onderhoudenisse van de noodruftigen’ konden worden aangewend, waardoor de armenzorg tot een grote verbetering kwam. Later kreeg ieder dorp een eigen zogenoemd Burgerlijk Armbestuur dat voornamelijk uit kerkvoogden bestond die dan zodanig optraden. De armenzorg in die tijd moest hoofdzakelijk worden gefinancierd uit de opbrengsten van de kerkelijke goederen, zoals huuropbrengsten van percelen land en woningen die de Kerk in eigendom had. Maar veelal waren deze opbrengsten te gering zodat dat meteen gevolgen had voor de ondersteuning van de armen. Om toch wat meer geld in de armenkas te krijgen, werd in een resolutie van 1590 bepaald dat ‘van de stuiver-gelden, door de pachters, van iedere gulden hunner pachtpenningen betaald, een oortje te employeren ten profijte van de armen ter plaatse, daar de verpachting geschied’. Ieder dorp had de verantwoording om voor zijn eigen armlastige inwoners te zorgen, daarom was geen enkel dorp erop gesteld om te zorgen voor de armen uit andere dorpen die, hetzij tijdelijk of permanent, kwamen te wonen in hun dorp. Een mooi voorbeeld hiervan kwam naar voren uit mijn eigen onderzoek naar mijn eigen familiegeschiedenis. In de strenge winter van 1822-1823 kwamen Sipke Sipkes Bouma en zijn vrouw Jantje Joris van Slooten en kinderen met hun schip in Appelscha vast te zitten in de dichtgevroren vaart. Daarom waren zij genoodzaakt om de hele winter in Appelscha te verblijven. Hun thuishaven, althans waar men domicilie had, was Engelum waar zij ook lidmaat waren van de Hervormde kerk. In die winter, die onafgebroken duurde van eind november tot eind februari, ging het met de gezondheid van de huishouding niet goed. Toen ontving de kerk van Engelum het verzoek van de diaconie van Appelscha of zij de gemaakte kosten voor de medicijnen en de dokter, ten gunste van Sipke en zijn vrouw wilden betalen. Inkomsten zijn er kennelijk niet genoeg om de winterperiode te overbruggen want, ook als blijkt dat de winter nogal wat schade aan het schip heeft veroorzaakt, vraagt Sipke in een Lees meer

27 12, 2014

Ruim 600 foto’s grafmonumenten kerkhof doorzoeken

2014-12-27T11:13:22+00:0027 december, 2014|0 Reacties

In 2005 heeft Wietse Leistra foto's gemaakt van grafmonumenten op kerkhoven van de dorpen in de oude gemeente Barradeel. De foto's van de grafmonumenten van het kerkhof in Minnertsga heeft hij mij gegeven. Met de realisatie van de database, waarin allemaal familiegegevens kunnen worden geplaatst, zijn ook al die foto's van de grafmonumenten nu te bekijken. Ruim 600 foto's kunnen in de database worden bekeken en . . . . snel worden doorzocht op familienaam. De foto's kunnen gekoppeld worden aan de familiegegevens. Tot nu tot is slecht een heel klein deel gekoppeld, maar er zullen in de loop der tijd nog veel meer koppelingen worden gelegd. De foto's kunt u - hier  - bekijken en doorzoeken. Jaren geleden heb ik zelf ook foto's gemaakt van grafmonumenten op het kerkhof. Die zijn bijna allemaal zwart/wit en sommigen zijn allang verdwenen doordat graven zijn geruimd. Die foto's zullen ook ter zijner tijd aan de database worden toegevoegd. Met de familiegegevens en foto's van de vroegere bewoners uit het dorp, kunnen nakomelingen op eenvoudige wijze meer te weten komen over hun voorouders en hun onderlinge familiebanden.

23 12, 2014

Brievengaarder Oeno van der Laan

2014-12-24T03:58:42+00:0023 december, 2014|4 Reacties

De laatste dagen houdt ik mij bezig met het invoeren van familiegegevens en foto’s in de database van de vroegere bewoners uit Minnertsga. Al een aantal jaren heb ik ruim 600 honderd foto’s van grafzerken die het kerkhof van Minnertsga staan, of hebben gestaan. De foto’s zijn in 2005 gemaakt door Wietse Leistra die toen heel veel kerkhoven en begraafplaatsen heeft bezocht en van alle grafzerken foto’s gemaakt. Bij het invoeren van de foto’s kwam ik de grafzerk tegen van Oeno van der Laan. Van der Laan’s  zijn er niet zoveel geweest in Minnertsga. Wat mij direct opvalt is dat op de grafzerk het beroep van Oeno is vermeld. Er staat: “in leven brievengaarder”. Het komt niet vaak voor dat het beroep of functie van de betreffende overleden persoon wordt vermeld. Op een paar andere grafzerken op het kerkhof staat ook het beroep/functie, maar in die gevallen gaat het om wat hogere functies dan brievengaarder. Wie is Oeno van der Laan?  Zoals gezegd, de Van der Laan’s kwamen bijna niet voor in Minnertsga en al heel de voornaam Oeno niet. In mijn collectie had ik deze persoon wel geregistreerd met een krantenknipsel van een overlijdensadvertentie uit 1890. Dat is de overlijdensadvertentie van Hillichien Groenier, de vrouw van Oeno van der Laan. Merkwaardig, want op de grafzerk staat dat Wilhelmina Groenier de echtgenoot was van Oeno. Omdat ik niet over de genealogische gegevens van deze mensen beschik, heb ik die toch maar verzameld om een beter beeld te krijgen van deze brievengaarder en zijn familie. Eerst even wat over de brievengaarder; wat dat voor iemand? De brievengaarder was als beheerder van een hulppostkantoor (vaak aan huis) verantwoordelijk voor de inzameling en eerste distributie van brieven en andere poststukken. De aflevering van de stukken werd gedaan door de brievenbesteller, later de postbode en nu tegenwoordig wordt die persoon postbezorger genoemd .     Het inzamelen van te verzenden post was vroeger aanvankelijk geen dagtaak en de functie van brievengaarder werd dan ook meestal gecombineerd met een ander beroep. Pas tegen het eind van de 19e eeuw nam het briefverkeer zodanig toe dat er ook brievengaarders waren zonder extra inkomsten. Het niet met zekerheid te zeggen, maar het zou wel een kunnen zijn dat Oeno van der Laan de eerste postkantoorhouder was in het pand aan de Stasjonstrjitte (nummer 6). Oeno van der Laan was een Groninger van afkomst. Hij is geboren op 18 maart 1850 in Wildervank. Op 10 juni 1880 trouwde hij in Wildervank met Hillechien Groenier. Zij is daar ook geboren. Op 30 september 1890 komt Hillechien te overlijden en Oeno plaatst daarom een overlijdensadvertentie in de Leeuwarder Courant. Uit de advertentie blijkt niet dat het echtpaar kinderen had. Voor de zekerheid heb ik in de openbare registers naar kinderen gezocht, maar niets gevonden. Althans, niet van Oeno en Hillechien. Twee jaar na het overlijden van zijn vrouw, treed hij voor de tweede keer in het huwelijk. Nu met Wilhelmina Groenier, een zuster van zijn eerste vrouw zo blijkt uit Lees meer

15 11, 2014

Dames in de dierentuin Emmen op de foto

2016-07-09T11:43:55+00:0015 november, 2014|2 Reacties

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dit is weer zo'n prachtige foto uit het familiearchief en nalatenschap van Wijbe Westerhuis. Deze keer een groep dames die reisje maakten naar de dierentuin in Emmen. De lichtinval van de zonnestralen maakt deze foto wel heel bijzonder. In het album heeft Wijbe Westerhuis het volgende bijschrift geplaatst: 'Beppe Akke: dierentuin Emmen'. Tja . . . . . en dan wordt het zoeken, deze foto vergelijken met andere foto's waar vrouwen op staan en een paar bekende Minnertsgaasters vragen of zij ook nog namen bij de gezichten kunnen noemen. Dus heb ik de foto per email aan Gauke Reitsma en Neno Plat laten zien. Meestal levert dat resultaat op. Met hun informatie krijgt een dergelijke foto dan weer meerwaarde als er namen bekend zijn. Gauke heeft al een aantal namen aan mij doorgegeven en ik heb zelf ook onderzoek gedaan. Maar er ontbreken nogal wat namen; misschien dat Neno ook nog met namen komt . . . . . . 'vol verwachting klopt ons hart'. Maar wellicht dat er ook bezoekers van deze website zijn die gezichten herkennen en namen weten. Graag verneem ik uw reactie. Naar alle waarschijnlijkheid is dit de Hervormde Vrouwenvereniging. Waarom? Omdat de vrouw in het lichtgrijze mantelpak, de 4e van links in de middelste rij, de echtgenote van ds. Moolhuizen is. Ds. Lucas Moolhuizen is van 1921 tot 1929 dominee geweest van de Hervormde Kerk in Minnertsga. Dus zal de foto ook in deze periode zijn gemaakt. Aan de kwaliteit van de originele foto te zien en die te vergelijken met andere originele foto's dan moet deze opname na 1925 zijn gemaakt. Onderaan de foto staan de namen die bekend zijn vermeld. Door met de muis over de foto te gaan verschijnen er witte cirkeltjes en komt de betreffende naam van de persoon in beeld. De nummers 1 t/m 11 is vlnr de achterste rij. De nummers 12 t/m 19 de middelste rij en de nummers 20 t/m 26 is de voorste rij. Antje Boomstra (1888-1957) gehuwd met Hein Sikkes Groenveld Griet Miedema (1891-1953) vrouw van Sipke Zoodsma Hijlkje Mollema (1881-1974) vrouw van Sikke de Groot Jikke (Jiskje) A. Joostema (1870-1961) gehuwd met Rients Baukes Tuinhof ? Pietje Wetterauw ? Mettje Helder (1875-1954) gehuwd met Hendrik Visbeek Rinske Blanksma (1888-1953) gehuwd met Jan Helder Trijntje Marra (1882-1979) gehuwd met Rienik R. Post Hieke Fortuin (1884-1970) gehuwd met Hilbrand Dijkstra Trijntje van der Woude (1866-1950) gehuwd met Hein A. Joostema Lolkje Faber (1869-1966) gehuwd met Jan Ruurds Viëtor Douma (zie artikel Beppe Ooiervaar) Hieke Faber ?? mevrouw Bergsma (echtgenote van de hoofdmeester) Antje H. Joostema (1888-1959) gehuwd met Piet Haarsma ? ? ? Janke Koopmans ?? gehuwd met Ale Hiddema (Saeaske haar moeder) Jantje Zoodsma (1878-1951) vrouw van Pieter Bierma Wietske Hacquebord huishoudster bij Oepke Sikkes Marra Jeltje (Feye Stienstra) Akke Heins Groeneveld (1875-1953) gehuwd met Wijbe Westerhuis (pake van hiervoor genoemde Wijbe) Anna Reinders Wiersma (1868) ?   17-11-2014: namen 12 en 13 gekregen van Tina Blaauw-Tuinhof 01-07-2016: namen 2, 3, 21, 22, 23 en 25 Lees meer

Ga naar de bovenkant