Miedleane 13

Situatie 2008

Dit is stemplaats nummer 7, “De Kostery” genaamd. In 1543 was deze stemplaats “ses pondematen in Rollinga weer, die Oude Meer ten oesten,  . . . . selven bruykende, die iiij, dore weylandt, die twee halff saedinge”. Na het wegvallen van het priester-kosterambt zal deze zes pondemaat een stem hebben gekregen en is er een boerderij opgezet.

Huisnummering

1925: 411
1931: 430
1953: Miedleane 13

Bewoning en eigenaarsschap

Hylk Buues (eigenaar), 1640
Epe Johannes (gebruiker), 1640
Rinske Haitsma (eigenaar), 1700
Johannes Ipes (gebruiker), 1700
Jan Holwerda
Pieter Zuidema
Johannes Boersma en Janke Zijlstra
Hessel Miedema en Jacoba Boersma (dochter van vorige bewoners)
Herke P. Meersma en Nieskje Jensma, na januari 1926
Herke Boomsma en Jantje Miedema
Gerrit (Gert) Boomsma

Beeldcollectie

Situatie omstreeks 1950

Situatie 1995 – 1996

Situatie 1992

Situatie 1992

Detail kadastrale kaart 1832

Bronnen

Swart, K. en Vogel. G: De boerepleatsen en gerniershuzen út it âlde Barradiel [oktober 1996]

Winsemius, P.B.: Minnertsgea, bydrage ta syn skiednis [ 1952]