Miedleane 4

Situatie 2008

In 1700 is deze stemplaats 105 pondematen groot. De ankers in de gevel geven het jaartal 1817 aan. Dat is niet het jaar van de bouw maar het jaar dat er een (nieuw) beschoten dak op is gekomen.

Huisnummering

1925: 396
1931: 414
1953: Miedleane 4

Bewoning en eigenaarsschap
De Vicary tot Minderscha (eigenaar), 1640
Sicke Alberts (gebruiker), 1640
De Vicary alhier (eigenaar), 1700
Claes Meinders (gebruiker van de huizinge), 1700
Jelle Aerst (gebruiker van de hovinge), 1700
Martinus Palte en Wilhelmina Bernardina Besler
Jan Bos, 2 juni 1932 vertrokken naar St. Annaparochie
Lieme Bos en Trijntje van der Meer, 2 juni 1932, kwam van woning 424
Aart Terpstra en Jacoba Wijbenga
Sietse Hibma
Beeldcollectie

Situatie omstreeks 1950 -1952

Situatie 1995 – 1996 (westzijde)

Situatie 1987

Situatie 1987

Situatie 1987 (2e pand)

Situatie 1987

Bronnen

Swart, K. en Vogel. G: De boerepleatsen en gerniershuzen út it âlde Barradiel [oktober 1996]

Winsemius, P.B.: Minnertsgea, bydrage ta syn skiednis [ 1952]