Het werd nodig tijd om eens weer wat foto- en documentatie materiaal te archiveren. Want zo langzamerhand stapelde zich het materiaal op. En wat is er mooier om de vrije dagen voor Kerst daarvoor te benutten, want het weer werkt mee. Echte donkere dagen, regen en harde wind; dat is precies het weer wat nodig is om in de stemming te komen om orde te scheppen in de wanordelijkheid.

Praalwagen-1927-FanFryskeGrun

Zo bleek dat ik al tijden, ja misschien wel jaren, beschik ik over twee plaatjes van een versierde wagen. Eén van de plaatsjes komt uit het geïllustreerde tijdschrift Fan Fryske Grûn en zit keurig opgeborgen in één van de mappen met de titel: Sport en cultuur. Het andere plaatje lag tussen een flinke wanordelijke stapel met kopieën en andere documentatie. Kwam ik het ene plaatje tegen, dan dacht ik: ‘bekend beeld’, en kwam ik het andere plaatje tegen in de stapel dan dacht ik: ‘hum . . . . . . bekend beeld’. En nu, vlak voor het kerstfeest heb ik de beide plaatjes van een dorpsfeest voor mij liggen en warempel, op beide plaatsjes dezelfde versierde wagen.

Het plaatje dat tussen de stapel lag is een fotokopie die ik van een foto heb gemaakt die ik in der tijd een keer heb mogen lenen van mevrouw Spijksma uit Bergum. Zij heeft mij toen verteld wie er op de foto staan. Links bij het paard zou Jacob Reins Faber (1884-1960) moeten zijn en de man met de teugels is Hendrik Norbruis die kleermakersknecht was bij de frima Schotanus. De 2de man van links op de wagen is Cornelis Jelgerhuis. Als jaartal gaf mevrouw Spijksma mij 1927 mee. Toen moet de foto zijn gemaakt. Klopt dat?

Praalwagen-1927

 

In het bijschrift van de foto in Fan Fryske Grûn staat: ‘Hiernaast in cirkel: in den feeststoet te Minnertsga reed deze aardige Indianen-wagen mee. De Friesche jongelingen zijn hier gemetamorphoseerd tot krijgshaftige Indianen’. Uit het plaatje kon ik niet opmaken waar de foto genomen zou zijn.  Maar de fotokopie geeft wat meer overzicht van de situatie ter plaatse. De foto is gemaakt voor de steeg aan de Meinardswei tussen de nummers 42 en 44.

Een Indianen-wagen moet dit dus voorstellen die deelnam aan de feeststoet. Het boek van Dooitze Zwart er maar weer eens bij pakken. Daarin staan alle artikelen uit die krant over Minnertsga. Daar treft ik bij woensdag 31 augustus 1927 het volgende artikel:

‘Minnertsga- Der traditie getrouw vierde de Oranjevereniging Koninginnefeest is samenwerking met de commissie voor kinderfeesten. Deze commissie, die de medewerking heeft van de ouders van schoolgaande kinderen en kindervrienden, had van een som van fl. 300 bijeen, waarvoor een mooi kinderfeest kon worden gehouden. Om 9 uur ’s morgens werd de feestdag ingeluid en liet het muziekcorps “Oranje” zijn eerste tonen hooren. Als men weet, dat ’s nachts 1 uur nog fanfaremuziek klonk, behoeven we niet te vragen, of dit corps dien dag niet voor een groot deel heeft bijgedragen tot het welslagen van het feest. In den voormiddag werd een ringrijderij met paard en rijtuig gehouden, waaraan een twintig keurig versierde tilbury’s deelnamen. De eerste prijs werd gewonnen door S. Holwerda en mej. S. Groeneveld. De tweede prijs door G. Westerhuis en B. Douma.

FEM12

Des namiddags halftwee werd de optocht opgesteld. Voorop “Oranje”. Allen in ’t wit gekleed en correcte marcheerend. Daarachter de schoolkinderen met bogen, vaandels en vlaggen. Hulde aan hen, die dit jaar zooveel zorg besteedden aan de versiering van de bogen en vaandels. De jongste kinderen van de school werden in open wagens geplaatst. De praalwagens, voorstellende de Friesche maagd, met de Welvaart, Nedelandse maagd, een Indianenwagen, extra mooie voorstelling en een zestal meisjes getooid met oranje. Een India-Friesche ar, die veel bijkijks had, door de gecostumeerde dames en heeren, die er op werden vervoerd. Na afloop van den optocht volgden de volks- en kinderspelen. De uitslag hiervan is: Behendigheidsfietsen 1e S. Groeneveld, 2de R. Andringa. Skiloopen: 1e L. Ypma, de P. Haarsma. Ballen op een blaadje: 1e Marianne Hust, 2de D. v.d. Wal. Stoelendans: 1e Trijntje bij de Ley, 2de Bouke Kramer.

Voor de mooist versierde tilbury kreeg S. Bierma den 1sten prijs, R.R> Post den 2den en D. Boersma den 3den prijs. ’s Avonds had bij fakkellicht en Bengaalsch vuur herhaling van den optocht plaats, waarvan het publiek zich naar het feestterrein begaf en plaats nam voor het podium, waar opgevoerd werd het openluchtspel “Het werk van den Tijd”. Een schitterend vuurwerk besloot dezen feestdag. Bij ’ t avondfeest waren plm. 1500 personen aanwezig’.

 

Zo, het verhaal van de Indianen-wagen is compleet! De plaatsjes zitten nu bij elkaar in een dossiermap. Zo zijn de ‘bekende beelden’ met dit verhaal, samengevoegd tot een ordentelijk geheel.

Bildts Documentatiecentrum: foto muziekkorps 1927