Jelle Feenstra plaatste op Facebook van Minnertsga vroeger een bijzonder kaart met poststempel 1-9-1920. Achterop de kaart de boodschap die Wiego Bergsma (22-05-1904) aan zijn ouders Eelke en Antje Bergsma in Sneek schrijft: Lieve Pa en Ma, Hier is al een berichtje van ons. We komen donderdag al weer thuis met de trein die 6 uur in Sneek is. Wij hebben hier veel plezier en zullen direct op de toren. We zijn naar het JET en naar zee geweest. We hebben gisteren hier feest gehad voorstellende “Aanbieding van ’t smeekschrift van 1566 aan Margaretha” en Jan en ik hebben hiervoor een schild gekleurd. Ik heb niet eerder geschreven want dat blijft er meest bij.

Rechts: Tjerkje Terpstra (1901-1974) met het schild dat waarschijnlijk Margarethe van Parma voor moet stellen.

In de krant stond over het Oranjefeest het volgende verslag.

31 augustus 1920 Minnertsga – Met klokgelui werd deze feestdag begonnen. Hoewel de lucht dreigde en zoo nu en dan een klein regenbuitje viel, werden toch de vlaggen uitgestoken, de feeststemming kwam en bleef de hele dag. Om 9 ½ uur deed het muziekcorps “Oranje” met het bestuur der feestvierende vereeniging een rondgang door het dorp. De wedstrijden, ringrijden met paard en rijtuig en ringfietsen namen dadelijk daarop een aanvang. Uitslag 1e prijs ringrijden: de heer R. de Roos en mej. D. Bierma; 2e prijs de heer A. Posthumus en mej. H. Faber. Ringfietsen, dames 1e prijs mej. B. de Jong-Vlas, 2e prijs mej. L. Bierma. Ringfietsen, heeren 1e prijs de heer J. Bruinsma, 2e prijs de heer Sj. Swart.

1 ½ uur stelden de historische optocht en de schoolkinderen zich op en ging het met de muziek voorop het dorp door naar de “Mooie Paal”, terug tot aan het Koffiehuis van den heer Bierma. Hier werd door de Edelen een onderhoud verzocht met de Landvoogdes Margaretha van Parma (thema: het aanbieden door edelen van het smeekschrift in 1566), waarna de optocht werd ontbonden. In drommen ging het nu naar het feestterrein. Dit, versierd met zijn vele vlaggen en wimpels, consumptietent, muziektent en historisch kasteel, maakte op de feestvierenden den indruk, dat de feestcommissie alles had gedaan om een keurig feest te geven. Ruim 3 uur werd door tromgeroffel de komst der Edelen aangekondigd, ’t gordijn voor ’t kasteel wordt weggeschoven en Margaretha met haar gevolg wacht de aanbieders van het smeekschrift.

Voorop de heer Van Brederode, vervolgens twee aan twee de ridders in hun schitterende kleeding. Met heldere stem richt de heer Van Brederode het woord tot de Landvoogdes, dat onder groote stilte wordt aangehoord. Hierna volgen de volks- en kinderspelen voor de leerlingen van de Chr. school. Uitslag wedstrijden. Wedloop twee in 1 zak. 1e prijs J. van der Wal en N. Tuinhof. 2e prijs A. Hijlkema en H. Moed. Stoelendans. 1e prijs mej. A. Wijngaarden. 2e prijs mej A. Nieholt. Intusschen deed ook de commissie uitslag van den wedstrijd in Gevelversiering. 1e prijs: D. Schotanus; 2e prijs T.A. de Jong; 3e prijs: R.R. Post.

Het weer bleef buiig, zoo nu en dan was de consumptietent vol vluchtenden voor den regen. Om 9 uur herhaling van den optocht bij fakkellicht. Het publiek had op het verzoek om niet met den optocht mee te lopen, voldaan. In dichte rijen stond het opgesteld. Vele personen waren per fiets of trein nog gekomen, om het avondfeest bij te wonen. De commissie had een 40 Bengaalsche potten in het dorp verdeeld, zoodat de optochtstoets in een gekleurde verlichting ging. De vijftig ridders te paard, daarachter op een wagen een versierde boot met geuzen; het geheel was schitterend. Na het ontbinden van den optocht stond het publiek in een lange file voor het terrein. De toeloop van de menschen was groot, zoodat na 45 minuten de laatsten de controle passeerden. Na schatting bezochten 3000 menschen het avondfeest. Om 10 uur werd het antwoord op het smeekschrift gehaald, jammer dat eenige personen wat luidruchtig waren, het geen oorzaak was, dat niet ieder de Landvoogdes kon hooren spreken. Een tableau, gevormd door alle deelnemers van den optocht, was het slot der historische voorstelling. Een woord van hulde voor alle deelneemsters en deelnemers voor hun uitvoering van dit schoone historische gedeelte uit onze geschiedenis. Tot 12 ½ uur werden bij gasverlichting volksspelen gehouden, die door het late avonduur en de groote deelname, niet geheel werden uitgevoerd. De prijzen zullen op de eerste vergadering onder de deelnemers worden verloot. Tot slot werd nog een vuurwerk afgestoken. De feestcommissie kan met voldoening op haar werk terugzien, ’t heeft tijd en moeite gekost, doch zij, die het Oranjefeest in Minnertsga bezochten, zijn niet teleurgesteld.

Tot zover het uitvoerig verslag in de krant. Jelle Feenstra geeft daarop nog de volgende geschiedkundige aanvulling over het smeekschrift: Dit betreft het aanbieden van het smeekschrift der edelen aan Margaretha van Parma in april 1566 door 300 Friese edelen. Margaretha van Parma was een halfzuster van de Spaanse koning Phili[ps II en was na zijn vertrek uit de Nederlanden aangesteld als landvoogdes. Zij voert namens koning Philips, samen met haar zeer gehate adviseur Granville, de strijd tegen de protestanten.

Door de strenge wetgeving van Filips II worden niet-katholieken op bloedige wijze vervolgd. In november 1565 sluiten protestantse en katholieke edelen een verbond, het Compromis der Edelen. Het verbond richt zich tegen de plakkaten met maatregelen tegen de ketters. Belangrijke woordvoerders van de edelen zijn Hendrik van Brederode en Lodewijk van Nassau, broer van Willem van Oranje.

Een paar maanden later bieden de in Brussel bijeengekomen edelen Margaretha van Parma het Smeekschrift aan om de vervolging van niet-katholieken te stoppen. Het smeekschrift veroordeelt de inquisitie, maar richt zich niet tegen het gezag van Filips II. Bang voor onrust, geeft de landvoogdes toe, ook al zeggen haar adviseurs dat de edelen slechts ‘gueux’ (bedelaars) zijn. Opstandelingen, die strijd leveren tegen Spanje tijdens de Tachtigjarige oorlog, dragen de naam geuzen als eretitel.

 

Met dank aan Jelle Feenstra, ook voor de geleverde foto.