Naar aanleiding van het artikel over de postkantoorhouder Minne Vis  (1879 – 1964) en zijn gezin , is er mailcontact ontstaan met een familielid. Die stuurde mij digitaal een aantal prachtige foto’s uit het familiearchief Vis.  Een paar van die foto’s staan in een vervolgartikel, maar er zal nog een vervolg komen want inmiddels heeft het betreffende familielid nog meer foto’s gestuurd. Vorige week ontving ik zelfs een prachtige originele foto waar achterop staat ‘Feestcommissie Minnertsga’.

Het opschrift is duidelijk . . . . dan zal de groep mensen op de foto de feestcommissie zijn. Maar ja, wie zijn dat? Er staat geen jaartal bij en geen enkele naam. Heeft zo’n foto dan nog wel waarde? Voorlopig wel want dan ligt er dé uitdaging om de foto te determineren.

Staande vlnr: W. Terpstra, A. Elsinga, H. Faber, J.

Staande vlnr: W. Terpstra, A. Elsinga, H. Faber, J.

Toen ik de foto uit de envelop haalde, kwam het beeld mij niet onbekend voor. Het was net of ik zo’n foto vaker had gezien. Zonder mij af te vragen waar en hoe ik die foto herken, heb ik de foto gescand en doorgestuurd naar de Minnertsgaaster Neno Plat. Die heeft vanuit zijn werk als oud-bakker, heel veel ‘mensenkennis’. Hij weet feilloos namen te koppelen aan gezichten. Neno vindt het een prachtige foto maar hij komt niet verder dan twee namen en wat suggesties. Dat schiet niet op!

Ondanks dat er geen jaartal op de foto staat is de foto te dateren in de jaren ‘30 van de vorige eeuw. Wat opvalt op de foto is dat de groep voor een decor zit dat ik herken van een andere foto. Maar welke foto? Eerst maar eens het fotoboekje ‘Minnertsgea . . . likas it wie en nea wer wurde sil’ erop naslaan. Warempel, op foto 68 is het zelfde decor te zien met het muziekkorps op de voorgrond. De auteurs van het boekje hebben  het jaartal 1938 er bij gezet en menen dat dit in ‘it greidsje’ was toen ‘Het beleg van Steenwijk’ werd opgevoerd. Dan is de foto die ik toegezonden kreeg naar alle waarschijnlijkheid ook in 1938 gemaakt voor het zelfde decor.

Muziekkorps in 1931, toen nog zonder dames

Vervolgens zoek ik de oude krantenberichten er op na, maar ik ontdek in de jaargangen van 1938  geen artikel over deze feestelijkheden. Wat nu? Dan maar eens breder zoeken en andere jaargangen raadplegen. In jaargang 1931 staat op 13 augustus dit bericht in de krant van de Oranje Vereniging Minnertsga: ‘Agendapunt “Feest op 31 augustus” leverde een drukke bespreking op. De meerderheid wenste een feest zoals voorheen werd gevierd: gekostumeerde optochten in verband met de historie. Besloten werd op te voeren ‘De inneming van Steenwijk’. Een twintigtal personen gaf zich op als medewerker’.

Wat opvalt is dat de vergadering vlak voor 13 augustus is geweest en dat het feest al op 31 augustus moet plaatsvinden. Er moet dan nogal wat worden georganiseerd. En waarom feest op 31 augustus? Wel, dat was de verjaardag van de toenmalige koningin Wilhelmina en dan was het in het land Koninginnedag. Tot 1948 werd Koninginnedag gevierd op de laatste van augustus.

In de krant van 4 september 1931 staat het volgende bericht:

‘Het Oranjefeest werd hier woensdag gehouden. De dag werd begonnen met het luiden van de klok. Hierna maakte het muziekkorps zijn optocht door het dorp. Een viertal mooi versierde wagens, voorstellende verschillende groepen, volgde. Daarna werd een ringrijderij met versierde tilbury’s gehouden. ’s Middags werd weer een optocht gehouden waaraan ook deelgenomen werd door de kinderen van de Christelijke school. Op het feestterrein volgden nu volks- en kinderspelen. Bij fakkellicht werd ’s avonds een optocht gehouden gevormd door de deelnemers aan het openluchtspel “Het kasteel van Steenwijk”. Hiervoor bestond heel wat belangstelling. Ruim 2000 personen woonden het avondfeest bij’.

Maar nu? Nog steeds geen namen; behalve dan de twee namen die Neno Plat mij mailde. Dat ik de foto eerder heb gezien laat mij niet los. Mijn eigen collectie nog maar eens doorneuzen . . . . en jawel. In de map Scholen en onderwijs zit een kopie van deze foto die ik jaren terug heb gekregen van mevrouw Spyksma uit Bergum. Waarom die foto in deze map zit blijkt uit het feit dat op de achterkant van de foto staat: ‘Skoalfeestkommisje fan it keninginnefeest te Minnertsgea, 2 september 1931’. En nog mooier . . . . . alle namen staan er ook bij vermeld.

De namen heb ik zoveel als mogelijk was gecontroleerd en ik stel vast dat we inderdaad te maken hebben met de schoolfeestcommissie omdat een aantal namen ook in het jubileumboek van 125 jaar christelijk onderwijs terug te vinden zijn. Het jaartal 1938 uit het fotoboekje van Minnertsga is in mijn beleving onjuist door de auteurs vermeld.

Zo . . . met deze vondst is er weer een foto gedetermineerd en dat geeft een meerwaarde aan deze goed bewaard gebleven foto.

Namen feestcommissie: Staande vlnr: W. Terpstra, A. Elsinga, H. Faber, J. Groeneveld, J. de Boer, schoolbestuurslid B.S. Tuinhof en hoofdmeester A.J. Bergsma. Zittend vlnr: H.S. Groeneveld, juf A. Remmers, S.C de Groot, juf N. H. Schaap, schoolbestuurslid D. Schotanus en A. Kornelis.

Namen muziekkorps: Achterste rij vlnr: Simon Jensma, Gerrit Faber, Johannes Mulder, Bauke Jager (met vaandel), Kees Vis, Sikke Lautenbach, Johannes Goffes Jensma, Jan Zuidema, Sietse Hibma,. Tweede rij: Simon Jippes Miedema, Lieuwe Kloostra, Piet Simons Miedema, Chris Schotanus, Sipke S. Zoodsma, Rienik Post, Goffe Jans Jensma, Kees Hibma, Simon Visbeek, Gerrit Wybes Westerhuis, Jan Jacobs Zoodsma. Derde rij: Piet Ulbes Wassenaar, Durk Sipkes Vis, Jan Jippes Miedema, Klaas Norbruis, Tjipke Hibma, Johannes Boersma, Jan S. Vis, Bauke de Jong, Bauke Bleeker, Bram Joostema, Cees de Groot. Voorste rij: Sietse Mulder, Oeds de Roos, Sikke Norbruis, Douwe Elsinga en Jan Hibma.