Het onderstaande artikel is geschreven voor de dorpskrant ‘Nijs út eigen doarp’ en is gepubliceerd in het novembernummer van 2020 (jaargang 47 nr. 5).

Internet en Facebook gebruikers weten Minnertsga Vroeger maar al te goed te vinden en dankzij die belangstelling is Minnertsga Vroeger zo langzamerhand een begrip geworden binnen het dorp maar ook ver daarbuiten.

Hoe is Minnertsga Vroeger ontstaan?
Sinds de begin jaren ’80 is oud-Minnertsgaaster Gerrit Bouma begonnen met het uitzoeken van de familiestambomen van de Bouma’s en de Zoodsma ’s. Daardoor raakte hij steeds meer geïnteresseerd in de geschiedenis van het dorp waar hij is opgegroeid en verzamelde hij oude foto’s en documentatie over Minnertsga maar vooral ook over de families die er wonen of er gewoond hebben. Eind jaren ’90 schreef hij ook verhalen in de dorpskrant over het Minnertsga in vroegere jaren. Later is hij begonnen te  experimenteren met het maken van een eigen website waarop hij zijn verhalen publiceerde en waar zijn verzameling foto’s en documenten ook kon worden bekeken. Zo kon een grotere groep mensen kennis maken met Minnertsga hoe het vroeger was. De experimentele website werd in de loop van de tijd steeds meer bezocht en dat heeft er toe geleid dat eind 2012 is besloten een professioneler website te maken met een toepasselijke domeinnaam www.minnertsgavroeger.nl

Naast de website is Gerrit toen ook gebruik gaan maken van Facebook onder de titel Minnertsga Vroeger. Regelmatig worden daar oude foto’s op geplaatst met een kort verhaal of wordt de hulp ingeroepen van de Facebook-vrienden om namen te achterhalen van onbekende Minnertsgaaster die op foto’s staan. Met behulp van al die Facebook-vrienden zijn al vele namen achterhaald waardoor ook heel veel oude foto’s veel meer waarde hebben gekregen.

Dorpsgezicht omstreeks 1963

‘t Bildsdokumintaasysintrum
In 1990 is op initiatief van de gemeente Het Bildt en Stichting Ons Bildt het Bildts dokumintasy sintrum opgericht met als doel allerhande informatie van de Bildtdorpen vast te leggen in geschrift, beeld of geluid en dat te rangschikken, te ontsluiten en te archiveren voor latere generaties. Dit initiatief is bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst door de hiervoor genoemde partijen en de Stichting Openbare Bibliotheken Noordwest Fryslân waarbij de laatst genoemde partij het documentatiecentrum faciliteerde in huishoudelijke zin en archiefruimte beschikbaar stelde in de bibliotheken in St. Annaparochie en Minnertsga. In ‘t Bildtsdokumintaasysintrum hebben in de loop der jaren verschillende Minnertsgaasters zitting gehad in de vrijwilligerscommissie. Namens Minnertsga zitten tot op heden Aalzen de Haan en oud-Minnertsgaaster Gerrit Bouma in de vrijwilligerscommissie.

Met het oog op de toen aankomende gemeentelijke herindeling van 1 januari 2018, is de Stichting Bildts Aigene opgericht waarin Stichting Ons Bildt en het Bildtsdokumintasysintrum zijn opgegaan. Die stichting heeft in het beleidsplan staan dat het gebied, dat de stichting omvat, zich strekt binnen de grenzen van de gemeente Het Bildt van voor 1 januari 1984. Minnertsga hoorde toen bij de gemeente Barradeel en valt daarmee buiten de doelstelling van de Stichting Bildts Aigene. Daarom is besloten om Minnertsga ‘los te weken’  van de Stichting Bildts Aigene en is het fysieke archief en de digitale collectie van Minnertsga overgedragen aan Minnertsga Vroeger. De officiële overdracht was in maart 2019 in het MFA De Dorpsfinne.

Dorpsarchief Minnertsga Vroeger
In de loop van de jaren zijn door veel dorpsbewoners en Minnertsgaasters om útens, foto’s, documenten en andere waardevolle historische spullen met betrekking tot Minnertsga en zijn vroegere bewoners overgedragen of in beheer gegeven. Het dorpsarchief bestaat uit meer dan 5000 foto’s en honderden documenten, maar ook boeken over Minnertsga, oude films, dia’s en kleine voorwerpen die een aantoonbare en waardevolle relatie hebben met Minnertsga. Al die spullen worden zorgvuldig bewaard in de archiefruimte van de bibliotheek in St. Annaparochie. Aalzen en Gerrit zijn de beheerders van het dorpsarchief en zorgen voor inventarisatie en publicatie op de website van Minnertsga Vroeger.

Achter vlnr: Jacob Reins Faber (1884-1960), Klaas Reins Faber (1889-1972), Cornelia Reins Faber (1885-1925), Jan Reins Faber (1891), Marten Jager (1883) en Jitske Faber (1888-1916). Voor: Frederik Reins Faber (1893-1968), Rein Jacobs Faber (1860-1935), Dirk Reins Faber (1903), Sijtske Meijer (1862-1944) en Sijbe Reins Faber (1896-1961).

Voorbeelden uit het dorpsarchief
Onlangs stuurde een mevrouw uit Sneek een mooie gezinsfoto uit de nalatenschap van haar overgrootvader Marten Eibert Jager (1883-1974) uit St. Jacobiparochie. Zij vertelde erbij dat de mensen op de foto waarschijnlijk familie waren van haar overgrootvader z’n eerste vrouw Jitske Faber, geboren in 1888 in Minnertsga. Na enig zoekwerk werd al snel duidelijk dat dit inderdaad een familiefoto van Jitske Faber haar ouders en broers en zusters moest zijn, maar . . . . . er staat een manspersoon te veel op. Jitske had vijf broers en geen zes. Gelet op de hand die de meest rechtse persoon op de linker schouder van de dame voor hem heeft, is het aannemelijk dat die persoon Marten Eibert Jager is en dat de dame Jitske Faber (1888-1916) is. Met die constatering klopt het aantal personen met de gezinssamenstelling waar Jitske deel van uit maakte.

De foto is waarschijnlijk gemaakt vlak voor het huwelijk van Jitske Faber en Marten Eibert Jager. Jitske is kort na de geboorte van haar kindje Sijtske overleden. Marten Eibert Jager is later hertrouwd. Dankzij de mevrouw uit Sneek hebben tien oud-bewoners van Minnertsga weer een gezicht gekregen en is het dorpsarchief weer omvangrijker geworden. Op de website Minnertsga Vroeger zijn de familiegegevens van de familie Faber te vinden en familiegegevens van nog bijna andere 7.000 personen en hun onderlinge familiebanden.

Sietske Jager -Miedema stuurde onlangs een mooie foto van het gezin Ale Hiddema (1883-1968) en Janke Koopmans (1886-1966) en hun dochter Saeaesek (1908-2001). Ale Hiddema had vroeger een rijwielhandel op de hoek Tilledyk-Tsjillen. In dat pand werd later de schoenenwinkel van de familie De Vries gevestigd. Ook met deze prachtige foto krijgen een paar  vroegere dorpsbewoners weer een gezicht. Sietske stuurde ook nog een paar foto’s mee van de eerste schoentjes van Saeaeske die Sietske in haar bezit heeft.

Vlnr: Janke Koopmans (1886-1966), Saeaeske (1908-2001) en Ale Hiddema (1883-1968). Rechts de schoentjes van Saeaeske.

Als klapper van de afgelopen tijd is een grote fotocollectie van de herbouw van de kerk en toren 1951-1955 die voor het licht kwam. Ruim 200 losse foto’s en ook nog veel foto’s die in het bouwverslag van de herbouw zijn geplakt en foto’s van de klokken van vermoedelijk voordat die in beslag werden genomen door de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog. Een prachtige aanwinst die door de kerkrentmeesters van de Meinardskerk zijn overgedragen aan het dorpsarchief van Minnertsga Vroeger. De foto’s worden digitaal gemaakt en komen te zijner tijd op de website te staan.

Gooi geen foto’s en oude documenten weg
Bij het opruimen worden vaak foto’s en oude documenten vernietigd en dat terwijl er vaak hele waardevolle beelden tussen zitten van het Minnertsga en vroegere bewoners. Vandaar dat hier de oproep wordt gedaan: Gooi geen foto’s en oude documenten weg, maar laat ze beoordelen door de vrijwilligers van het dorpsarchief. Er zullen ook ongetwijfeld nog oude films en video’s zijn van dorpsfeesten e.d. Ook daar is belangstelling voor om die te bewaren in het dorpsarchief.