23 10, 2019

It is dochs mar wat om Nocht en Wille . . .

2019-10-23T13:49:03+00:0023 oktober, 2019|0 Reacties

Met deze kop stond in een seizoenkrant, waarschijnlijk van 1979, van de Christelijke Friese Kaatsbond (C.F.K.) onderstaand artikel over de geschiedenis van de kaatsvereniging in Minnertsga. Het artikel is overgenomen van de originele pagina uit de krant. Deze pagina wordt bewaard in het dorpsarchief, maar de inhoud van het artikel is het niet waard om ‘onzichtbaar’ te blijven. Vandaar deze publicatie. De tekst is letterlijk overgenomen. Adam Piers Elsinga, eerste voorzitter van Nocht en Wille Wanneer een jubileum wordt gevoerd is het altijd weer interessant te weten hoed een vereniging is ontstaan. Weliswaar heeft “Nocht en Wille” dit jaar geen jubileum, maar nu de Bond haar 45-jarig lustrum viert rijzen er ook vragen van aangesloten kaatsverenigingen hoe men zelf in die beginperiode draaide, alsook over het ontstaan van de kaatsvereniging. In het kader van het 45-jarig bestaan van de C.F.K. vond het bestuur van “Nocht en Wille” aanleiding, om als één van de eerste aangesloten afdelingen, iets te publiceren over het wel en wee van deze Minnertsgaaster kaatsvereniging. De “Pripper” is hiervoor de aangewezen krant waarin dit het beste tot uitdrukking komt. Zoals bekend is het kaatsen op de meeste dorpen ontstaan uit een jongelingsvereniging. In Minnertsga is omstreeks 1927 de Hervormde Jongelingsvereniging Fraternitas begonnen met het kaatsen. Zij wisten ook Gereformeerde jongeren te activeren en ziedaar, het begin van de vereniging was aanwezig. De oprichtingsvergadering volgde al spoedig en het was Johannes Feikes Vogel (1876-1941) en Johannes Mooiweer – de toenmalige kastelein in Minnertsga – die zich geweldig hebben ingezet voor “Nocht en Wille”. Johannes Mooiweer ging zelfs zover dat hij op het dorp leden stond te winnen. Zo langzamerhand ontstond er al een vereniging met een groot aantal leden onder het eerste bestuur bestaande uit: Adam Pieters Elsinga (1886-1963). Tot 1934 voorzitter, Johannes Feikes Vogel, secretaris, Rienik R. Post penningmeester, Hans Jans Faber en Jacob Smidts. “Simmerdeis wie it keatsfjild jouns grôtfol mei keatsers”, aldus Jabob Smidts (69), thans wonende te St. Annaparochie, van wie deze gegevens afkomstig zijn. De perken lagen dan overdwars omdat de helft van de nu nog als kaatsveld in gebruik zijnde “greide” van Sake Holwerda maar gebruikt kon worden. De andere helft bestond uit bouw. Dat men toen ook al over zeer goede uitslagers beschikte bewees Romke Wijngaarden, die menig balletje over de achter de opslag liggende tuintje sloeg. Maar ook Goffe Jensma (opslag) en Jan Obbes de Roos (perk) wisten zich goed te kwalificeren. In 1934 werd de Christelijke Friese Kaatsbond opgericht. Dat hield in dat de organisatie van wedstrijden uitging van de Bond. Wanneer men dus ’s zaterdags aan een wedstrijd wilde deelnemen - en dat speelde vooral bij de jongeren onder de leden - was het noodzakelijk dat “Nocht en Wille” zich aan ging sluiten bij de CFK. Een dergelijke aansluiting betekende dat “Nocht en Wille” een christelijke kaatsvereniging werd, wat voorheen niet het geval was. Eerst was het een algemene kaatsvereniging. Vele leden, met name zij die niet van christelijken huize kwamen, hadden bezwaar tegen deze aansluiting, Lees meer

10 08, 2014

Familie Zuidema (deel I)

2014-08-10T14:52:41+00:0010 augustus, 2014|1 Reactie

In een vorig bericht heb ik gemeld over de foto's die ik van Age Posthumus had ontvangen, maar ik had ook foto's ontvangen van Huig Dolleman uit Amsterdam. Hij stuurde mij foto's van de Zuidema familie. Van de Zuidema's had ik nog geen foto's, tenminste niet van deze mooie. Uit de mailwisseling met Huig Dolleman blijkt dat Andries Zuidema ook contact met Huig heeft gehad. Met de informatie van de beide mannen en met mijn aanvullende gegevens heb ik onderstaand verhaal gemaakt.    Handtekeningen onderaan de trouwakte We beginnen bij Sijtse Berends Zuidema (1835-1902) en Sijtske Pieters Porte (1838-1915). Dit echtpaar woonde in Hallum waar vijf kinderen worden geboren: Sijtske, Andries, Pieter, Sijtske en Berber. Hun eerste kindje Sijtske wordt slechts vijf maanden oud. Na de geboorte van Berber, in april 1868, verhuisde het gezin naar Minnertsga. In Minnertsga werden nog eens zes kinderen geboren: Grietje, Berend, Janke, Antje, Berend en Berendtje. Vóór 1862 wonen er (volgens het bevolkingsregister) wel Zuidema's in Minnertsga, maar het lijkt er nu nog op dat dit een andere familie is en dat er geen relatie is met Sijtse Berends Zuidema. Waar het gezin is komen te wonen in Minnertsga, is niet bekend. Maar de overlijdensakte van hun zoontje Berend in maart 1878 vermeld dat het gezin in het huis met nummer 71 woont. Links het pand waar Sijtse en Sijtske gewoond hebben Dit huis zou volgens de oude nummering het huis moeten zijn op de hoek Meinardswei-Tilledyk-Tsjillen waar vroeger schoenmaker De Vries woonden. De woning bestond toen uit twee wooneenheden. Nummer 71a was het voorste gedeelte en nummer 71 het achterste gedeelte. Sijtske baarde tijdens haar leven maar liefst elf keer. Maar naast het geluk van nieuw leven, was er ook verdriet. Het echtpaar heeft drie van hun kinderen op zeer jonge leeftijd verloren. Hun eerste kindje werd slechts 5 maanden oud en hun eerste Berend ook slechts 5 maanden oud. Hij overleed in maart 1877 toen Sijtske zwanger was van haar 10de kind dat in september 1877 werd geboren. Het bleek een jongetje te zijn. Hij kreeg de naam Berend, van zijn overleden broertje. Andries was het tweede kind van Sijtse en Sijtske. Hij trouwde op 23-jarige leeftijd in oktober 1886 met de 20-jarige Rinske Franses Nieuwhof die afkomstig was uit Wier. Rinske is vóór haar huwelijk, thuis in Wier bij haar ouders, al van een kind bevallen; Antje (juli 1886). Naar alle waarschijnlijkheid was Andries de vader van het kind, want bij de huwelijksvoltrekking erkend Andries het kind als het zijne. Andries Zuidema (1862-1950) Andries kwam uit een groot gezin, maar hij stichtte zelf ook een groot gezin. In het gezin worden 13 kinderen geboren. Op Antje na, zijn al die kinderen in Minnertsga geboren en gedoopt in de Nederlands Hervormde kerk, nu de Meinardskerk. Waar Andries met zijn grote gezin heeft gewoond, is nog niet helemaal duidelijk. In de notariële archieven komt zijn naam een aantal keren in verband met aan- en verkoop van een Lees meer

Ga naar de bovenkant