It is dochs mar wat om Nocht en Wille . . .

2019-10-23T13:49:03+00:0023 oktober, 2019|0 Reacties

Met deze kop stond in een seizoenkrant, waarschijnlijk van 1979, van de Christelijke Friese Kaatsbond (C.F.K.) onderstaand artikel over de geschiedenis van de kaatsvereniging in Minnertsga. Het artikel is overgenomen van de originele pagina uit de krant. Deze pagina wordt bewaard in het dorpsarchief, maar de inhoud van het artikel is het niet waard om ‘onzichtbaar’ te blijven. Vandaar deze publicatie. De tekst is letterlijk overgenomen. Adam Piers Elsinga, eerste voorzitter van Nocht en Wille Wanneer een jubileum wordt gevoerd is het altijd weer interessant te weten hoed een vereniging is ontstaan. Weliswaar heeft “Nocht en Wille” dit jaar geen jubileum, maar nu de Bond haar 45-jarig lustrum viert rijzen er ook vragen van aangesloten kaatsverenigingen hoe men zelf in die beginperiode draaide, alsook over het ontstaan van de kaatsvereniging. In het kader van het 45-jarig bestaan van de C.F.K. vond het bestuur van “Nocht en Wille” aanleiding, om als één van de eerste aangesloten afdelingen, iets te publiceren over het wel en wee van deze Minnertsgaaster kaatsvereniging. De “Pripper” is hiervoor de aangewezen krant waarin dit het beste tot uitdrukking komt. Zoals bekend is het kaatsen op de meeste dorpen ontstaan uit een jongelingsvereniging. In Minnertsga is omstreeks 1927 de Hervormde Jongelingsvereniging Fraternitas begonnen met het kaatsen. Zij wisten ook Gereformeerde jongeren te activeren en ziedaar, het begin van de vereniging was aanwezig. De oprichtingsvergadering volgde al spoedig en het was Johannes Feikes Vogel (1876-1941) en Johannes Mooiweer – de toenmalige kastelein in Minnertsga – die zich geweldig hebben ingezet voor “Nocht en Wille”. Johannes Mooiweer ging zelfs zover dat hij op het dorp leden stond te winnen. Zo langzamerhand ontstond er al een vereniging met een groot aantal leden onder het eerste bestuur bestaande uit: Adam Pieters Elsinga (1886-1963). Tot 1934 voorzitter, Johannes Feikes Vogel, secretaris, Rienik R. Post penningmeester, Hans Jans Faber en Jacob Smidts. “Simmerdeis wie it keatsfjild jouns grôtfol mei keatsers”, aldus Jabob Smidts (69), thans wonende te St. Annaparochie, van wie deze gegevens afkomstig zijn. De perken lagen dan overdwars omdat de helft van de nu nog als kaatsveld in gebruik zijnde “greide” van Sake Holwerda maar gebruikt kon worden. De andere helft bestond uit bouw. Dat men toen ook al over zeer goede uitslagers beschikte bewees Romke Wijngaarden, die menig balletje over de achter de opslag liggende tuintje sloeg. Maar ook Goffe Jensma (opslag) en Jan Obbes de Roos (perk) wisten zich goed te kwalificeren. In 1934 werd de Christelijke Friese Kaatsbond opgericht. Dat hield in dat de organisatie van wedstrijden uitging van de Bond. Wanneer men dus ’s zaterdags aan een wedstrijd wilde deelnemen - en dat speelde vooral bij de jongeren onder de leden - was het noodzakelijk dat “Nocht en Wille” zich aan ging sluiten bij de CFK. Een dergelijke aansluiting betekende dat “Nocht en Wille” een christelijke kaatsvereniging werd, wat voorheen niet het geval was. Eerst was het een algemene kaatsvereniging. Vele leden, met name zij die niet van christelijken huize kwamen, hadden bezwaar tegen deze aansluiting, Lees meer