27 04, 2020

Siebe Bergsma (1878-1954) houtsnijder – beeldhouwer – garagehouder

2020-04-27T06:51:12+00:0027 april, 2020|0 Reacties

Siebe Bergsma werd geboren in Minnertsga op 5 mei 1878. Na de lagere school ging hij werken als boerenknecht, maar zijn belangstelling lag op een ander terrein. Een huisarts ontdekte zijn bijzonder talent voor tekenen en houtsnijden en stelde hem in staat zich hierin verder te bekwamen. Aan het begin van de twintigste eeuw behaalde hij een meestergraad in de houtsnijkunst en beeldhouwkunst aan de Kunstnijverheidsschool in Haarlem. Tijdens zijn opleiding daar werden er werken van hem bekroond op de wereldtentoonstelling van Luik (1905) en Milaan (1906). Siebe Annes Bergsma (1878-1954) Siebe zijn vader Anne kwam van oorsprong uit Oosterlittens en was bakkersknecht toen die trouwde met de Minnertsgaaster Aaltje Sijbes Faber. Het is niet ondenkbaar dat Siebe zijn vader en moeder elkaar in Minnertsga hebben getroffen doordat zijn vader werkzaam was bij één van de bakkers in het dorp. Siebe is het tweede kind uit het gezin. Hij had nog een oudere zus, genaamd Bieke en een jongere zus genaamd Grietje. Op 25 april 1901 trouwde Siebe Annes Bergsma met Jaike Hoekstra uit Oosterbierum. In 1907 raakte zijn vrouw voor het eerst zwanger, maar het kindje, een zoontje, werd halverwege de middag van 29 januari 1908 levenloos geboren. In 1913 raakte zijn vrouw weer zwanger en op 24 mei 1914 werd hun dochter Tietje geboren. Siebe was een kunstenaar, houtsnijder en beeldhouwer. Die uitstraling laat ook de foto zien waarop hij in een smetteloze witte overjas samen met zijn vrouw Jaike staat afgebeeld met in zijn handen een houten hamer en beitel en de Schotse Collie die aan zijn voeten ligt. In het begin van de vorige eeuw werd vanuit het Koninklijk Huis nijverheid in het algemeen, maar dus ook de Friese houtsnijkunst, gestimuleerd. Siebe Bergsma kreeg in 1909 de opdracht om versieringen aan te brengen aan een kast op Paleis Het Loo in Apeldoorn. Welgestelde, adellijke families, werden op die manier ook op het spoor van de getalenteerde kunstenaar gezet. Zo kreeg Siebe Bergsma onder andere opdrachten van de familie Van Harinxma thoe Slooten uit Leeuwarden.Bij dit alles bleef hij bescheiden en heeft hij uiteindelijk mogelijk te weinig publiciteit gehad. Maar van de kunst alleen kon hij zijn gezin niet onderhouden. Siebe was technisch ook vernuft en hij bleek ook een gedegen vakman in de automobielbranche te zijn. Links Siebe met zijn vrouw Jaike. Midden Siebe als leraar op de ambachtsschool en rechts beeldhouwwerk van zijn hand: Petrus bij de hemelpoort. Voor 1913 staan er aan de zuidzijde van de Hermanawei bijna nog geen panden. Vanuit het dorp gezien  was de Openbare Lagere School met het huis van de hoofdmeester het laatste pand. Maar in 1913 laat Siebe op de hoek Hermanwei-Skoalstrjitte een woonhuis met winkel bouwen. Achter de winkel waarschijnlijk een kleine werkplaats. Als we de foto uitvergroten kunnen we een kijkje nemen in de etalage van de winkel. Zo te zien hangen er verschillende olielampen voor de verkoop. Op de zijgevel een reclamebord met Bates Tyres, autobanden. Dat geeft aan dat hij Lees meer

15 11, 2015

VIVO kruideniers- en textielwinkel Boersma

2015-11-15T09:51:45+00:0015 november, 2015|0 Reacties

Dooitze Zwart heeft in 2004 een boek samengesteld over de middenstand en ondernemers vanaf 1956 tot en met 2004. Hij heeft besloten al die beschrijvingen van de verschillende middenstanders en ondernemers ook te publiceren op Minnertsga vroeger. Dat is natuurlijk een prachtig initiatief! Zo kunnen nog meer mensen genieten van wat er vroeger allemaal is geweest aan bakkers, slagers, kruideniers, groenteboeren en ondernemers in Minnertsga. De eerste in deze serie de VIVO-winkel van de familie Boersma. Vroeger deed je de klompen uit als je de winkel inging   Het familiebedrijf werd opgestart in 1935 door weduwe Eva Boersma – Runia. De zaak werd eerst vele jaren uitgeoefend op de Hermanawei 38, tegenwoordig bewoond door familie G.O. Terpstra. In 1958 verhuisden ze naar het pand aan de Hermanawei nummer 6. Vele jaren had de familie Leicht hier een slagerij in gehad maar toen weduwe Boersma met haar zoon en dochter het huis kochten op 8 september 1958 werd het alleen maar gebruikt als woonhuis. Deze woning werd gedeeltelijk verbouwd tot een kruideniers- en textielwinkel. Deze winkel is gestart in maart 1959. Op 1 januari 1960 is het bedrijf overgenomen door Johannes Boersma, zoon van Dirk en Eva Boersma. Op 10 mei 1961 is Johannes getrouwd met Lottie van der Veen en werden zij samen eigenaar van de Vivo-winkel. Vlnr: Lottie Boersma-van der Veen, Johannes Boersma, Janke D. Meersma-Boersma en Eva Boersma-Runia   In 1961 is de zaak weer groter gemaakt door een verbouwing. Weduwe Boersma was inmiddels verhuisd naar Hermanawei 38a. Van 1961 tot 1968 hebben er drie verbouwingen plaats gevonden. In 1968 was de laatste verbouwing. Deze leidde tot de eerste zelfbedieningszaak van het dorp. Ook al met de eerste winkelwagentjes. In deze jaren veranderde er ook heel wat aan de werkwijze. In het begin haalde Johannes de bestellingen per boekje op bij de klanten. Ook werden de boodschappen, die afgerekend werden bij de kassa, daar dan met de pen opgeteld. Alle artikelen werden nog voor de bedragen geschreven, wat in deze tijd bijna niet meer is voor te stellen. Verder werd er een kaartenbak bijgehouden met de namen van de klanten, die doordeweeks hun boodschappen lieten opschrijven en deze aan het eind van de week betaalden. In 1968 kwam er een elektrische kassa en werd het assortiment flink uitgebreid, vooral in textiel. Eerst werkten Johannes en Lottie samen met Janke Boersma in de zaak. In verband met haar huwelijk in februari 1963 stopte Janke met werken en werd ze opgevolgd door Tytsje Terpstra Daarna in volgorde: Klaske Stellingwerf, Tryntsje Binnema en Jantsje de Vries. In 1974 heeft de heer Joop Bloem de zaak overgenomen wegens ziekte van Johannes en werd Vivo veranderd in Mikromarkt. Vanaf 1978 is er in dit winkelpand geen kruidenierszaak meer gevestigd. Dit artikel is geschreven op basis van gegevens uit een brief Lottie Boersma – van der Veen, Minnertsga.  

22 12, 2013

Opening moderne gymnastiekzaal (1955)

2014-01-05T11:36:44+00:0022 december, 2013|0 Reacties

‘Alles is van het beste", zei burgemeester J. Duker van Barradeel op 28 maart 1955 tijdens de opening van de het nieuwe gymnastiekzaal aan de Hermanawei. Daarmee bewees hij, dat de gemeente aan de ene kant vasthield aan een oeroud principe, maar daarnaast een open oog had voor eisen van die tijd. Rechts schoolwoning   Na de afbraak van de schoolwoning werd, op die plaats en voor die tijd, een zeer moderne gymnastiekzaal gebouwd. Kosten nog moeite waren gespaard om een goede accommodatie te maken. Alles zag er keurig uit: de vloeren, de zaal de werktuigen de garderobe, de wasgelegenheid, de toiletten enz. De sportverenigingen en de schooljeugd konden er buitengewoon tevreden mee zijn. En . . . . . dat waren ze ook! De toespraken van de ‘hoofden der scholen’ en de vertegenwoordigers van de oudere sportbeoefenaren lieten dat ook weten. Als dank voor deze prachtige gymnastiekzaal, hadden de oudere sportbeoefenaars een klok aangeboden. Verder zei iemand - die het weten kon -, dat de gymnastiekzaal een voorbeeld was voor andere plaatsen. Een pluim te meer op de hoed van het gemeentebestuur, want bij de opening van het gymnastiekgebouw te Sexbierum werd precies hetzelfde beweerd.   Het nieuwe gebouw besloeg het gehele oppervlak van de afgebroken oude schoolmeesterswoning en vormde één geheel met het gebouw van de openbare school. De hoofdmeester van die school, meester P. Bloembergen, had eerst wel bezwaar tegen de bouw. Immers, de uitoefening van gymnastiek gaat vaak ook gepaard met luidruchtigheid. Maar toen hij zag hoe gemeentewerken daarvoor maatregelen zou treffen, verdwenen de bezwaren van de hoofdmeester als sneeuw voor de zon. Niets werd onbenut gelaten om de hinder te beperken. Het hoofd van de christelijke school, de heer J. Steenstra, was ook blij met de gedachte dat er maatregelen waren getroffen om geluidsoverlast te voorkomen. Want de gymnastiekzaal was gebouwd voor algemeen gebruik, dus ook de leerlingen van meester Steenstra zijn school mochten er gebruik van maken. En meester Steenstra wilde niet dat de verstandhouding met zijn collega’s van de openbare school werd verstoord door geluidsoverlast. 2de man rechts burgemeester Duker                 De heer K. Schotanus en M. van der Sluis brachten de dank over van de (sport/gymnastiek)verenigingen, terwijl de gymnastiekwerktuigenfabriek een volleybal aanbood. Na het openen van de deur door burgemeester J. Duker kreeg het gezelschap gelegenheid het gebouw te bezichtigen. Een groepje leden van de verschillende verenigingen toonde daarna de mogelijkheden van de nieuwe inrichting. Bron: Leeuwarder Courant, 29-03-1955  

Ga naar de bovenkant