Leeuwarder Courant 6 februari 1952

Met zijn scherpe trekken, zijn schrandere, lichte ogen, zijn martiale snor en nog altijd fiere houding is prof. mr. A. Anema een markante figuur in ons parlementaire leven.

Het bevolkingsregister van Barradeel (prof. Anema werd in Minnertsga geboren) liegt niet. Daar staat als zijn geboortedatum 10 februari 1872. Zondag a.s. bereikt hij dus de tachtigjarige leeftijd. Men zou hem deze eerbiedwaardige ouderdom echter nog niet geven. Aan zijn hoge leeftijd paart hij een opvallende frisheid van geest en een niet tanende belangstelling in vele nationale en internationale, vooral politieke vraagstukken.

Het is altijd weer een genot deze stoere Calvinist, lid van de antirevolutionaire fractie, in de eerste Kamer, waar hij bij ontstentenis van de voorzitter menigmaal het presidium heeft bekleed, te horen spreken. Hij getuigde steeds weer van een hecht geloof in de beginselen van zijn partij. Doch nimmer heeft hij zich daardoor tot een eng standpunt laten drijven. Met brede blik en scherp inzicht behartigde hij altijd de belangen van het land.

Prof. Anema bezocht het gymnasium in Leeuwarden, studeerde korte tijd in de klassieke letteren aan de gemeentelijke universiteit en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en vervolgens in de rechten aan de Rijksuniversiteit in Leiden, waar hij in 1894 tot doctor in de rechtswetenschap promoveerde. Hij vestigde zich in deze plaats als advocaat en procureur en is later raadheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof in Amsterdam geweest.

Gymnasium in Leeuwarden

Van 1904 tot 1945 was prof. Anema hoogleraar in de juridische faculteit der Vrije Universiteit in Amsterdam. Met dankbaarheid denken velen terug aan de lessen, die zij daar van hem ontvangen hebben. Talrijke geschriften van zijn hand zagen het licht, terwijl hij ook op journalistiek gebied zijn sporen verdiend heeft. Hij is rustend lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen en lid van het Permanente Hof van Arbitrage.

Op 20 september 1921, dus ruim dertig jaar geleden, werd hij tot lidmaatschap van de Eerste Kamer geroepen. In deze functie heeft hij veel nuttig werk verricht. Woensdag zal hij in het gebouw dier Kamer gehuldigd worden. Het initiatief daartoe is genomen door de president van de Eerste Kamer, mr. Jonkman, een comité van oud-leerlingen en een ere comité. Het zal stellig een hartelijke huldiging met een grote belangstelling worden.

Prof. Anema op latere leeftijd

 

NB. Prof. Anema is overleden in februari 1966 op 94-jarige leeftijd. Hij is begraven op de begraafplaats Westerveld.

Voor meer informatie zie: website Parlement & Politiek