Met de verhalen over Minnertsga vroeger probeer ik mij, topografisch gezien, te beperken tot het dorpsgebied van Minnertsga. Maar af en toe zijn er gegevens bekend en heb je prachtige foto’s om een verhaal te schrijven, maar dat verhaal gaat dan verder dan het dorpsgebied van Minnertsga. En dan zit je met het dilemma; zet ik het verhaal en de foto’s wel op de website of doe ik het niet. Het verhaal van Auke Wierda en Lijsbert (Lijske) Douwes van der Weg uit Firdgum, zet ik toch maar op de website want via-via komen we toch weer in Minnertsga terecht.

Boerderij Camstrawei, Firdgum

Boerderij Camstrawei, Firdgum

Het verhaal begint bij de foto die ik toegezonden kreeg van Gijs Vlothuizen. Hij had mij al meer foto’s gestuurd van de Miedema’s, maar nu stuurde hij een foto van een boerderij met de vraag: “Waar is dit?” Die vraag te beantwoorden was voor mij niet zo moeilijk. Het is de boerderij aan de Camstrawei onder Firdgum op de hoek met de Hoarnestreek. Gijs kon de foto van de boerderij niet helemaal plaatsen binnen zijn familie. De foto kwam uit de stapel foto’s van zijn oma Liesbeth Jantje Miedema. Dat gaf dus aanleiding om op onderzoek uit te gaan.

De boerderij komt voor in het boek dat Gosse Vogel en Klaas Sweart in 1996 hebben samengesteld. Daarin staan vrijwel alle boerderijen en gernierspleatskes binnen de grenzen van de voormalige gemeente Barradeel. In het boek staat: Yn’t begjin fan dizze ieuw waard dizze pleats troch bebuorke Auke Wierda [ . . .].

Auke Wierda (1846-1922) was getrouwd met Lijsbert Douwes van der Weg. Auke is in Genum geboren in de gemeente Ferwerdaradeel en Lijsbert is geboren in Hallum. Zij trouwden op 15 mei 1869. Na zeven maanden werd hun eerst kind, Antje, geboren toen zij nog in Hallum woonden. Op 16 januari 1872 werd hun tweede kind Douwe geboren en wel in Tzummarum. Daarna kregen Auke en Lijsbert nog vier kinderen die allemaal in Tzummarum zijn geboren: Jacob (1874-1950), Sijtske (1876-1958), Janke (1878) en Dirkje (1881).

Auke Wierda en Liesbeth Douwes van der Weg

Auke Wierda en Liesbeth Douwes van der Weg

Wanneer Auke en Lijsbert naar Firdgum zijn verhuisd, is mij niet bekend. Maar op enig moment werd Auke Wierda pachter van de boerderij aan de Camstrawei die eigendom was van Jonkheer H.W. de Blocq van Scheltinga in Velp. Een advertentie uit de Leeuwarder Courant vermeld dat Auke en Lijsbert in mei 1894 hun 25-jarig huwelijk vieren. Zij woonden toen in Firdgum. In de Leeuwarder Courant heeft Auke ook een paar keer een advertentie geplaatst waarin hij vraagt om een vaste arbeider die met melken en met het bouwboerenwerk bekend is. In een andere advertentie vraagt hij om twee vaste arbeiders die goed kunnen melken. Uit de Leeuwarder Courant wordt ook de indruk gewekt dat hij goed boer is. Hij won regelmatig prijzen met zijn paarden.

Auke was ook kerkvoogd van de Nederlands Hervormde Kerk van Firdgum en uit de overlijdens advertentie van Jelte Botes Posthumus (1852-1902) blijkt dat hij Auke een sociaalvoelend mens was. Daarin staat: [ . . .] Tevens bij deze een woord van dank aan allen die zijn lijden hebben helpen verzachten, ingezonderdheid aan den heer A. Wierda, die hem gedurende zijn lijden met raad en daad bijstond, alsmede aan de Armen-administratie van Barradeel met de H.H. Kerkvoogden van Firdgum, die steeds financieel hem steunden, en eindelijk aan H.H. Bestuurders van het Academisch Ziekenhuis te Groningen voor de uitstekende behandeling, die hij tot tweemalen toe mocht genoten. [ . . .]

Kinderen van Auke en Lijsbert:

  1. Antje werd geboren op 7 november 1869 in Hallum. Meer is er van haar tot nu toe niet bekend.
  2. Douwe is geboren op 16 januari 1872 in Tzummarum en is overleden in de gemeente Westdongeradeel op 14 september 1943. Hij trouwde in mei 1894 met Akke Anema van Reid. Het echtpaar kreeg drie kinderen: Liesbert (1895), Wiebe (1897) en Auke (1898). Van Liesbert is te melden dat zij Rijksnormaallessen (kweekschool) heeft gevolg in Franeker en in april 1910 is geslaagd voor de eerste klasse. In november 1915 is zij in Groningen geslaagd voor de akte vrije- en ordeoefeningen der gymnastiek.
  3. Jacob werd geboren op 14 juni 1874 in Tzummarum en is overleden op 3 september 1950 in Leeuwarden. Hij trouwde eerst met Ytje Bokma (1889) en zij kregen twee kinderen: Auke (1903) en Sijke (1906). Ytje overleed in 1926 in Cornjum. Jacob trouwde voor de tweede keer, op 12 mei 1928 met Janna Dijkstra.
  4. Sijke werd geboren op 20 februari 1876 in Tzummarum en is overleden op 7 januari 1958. Zij trouwde i november 1919 in Barradeel met Jacob Tolsma. Jacob is op 18 augustus 1887 geboren in Firdgum en overleed op 1 april 1960 in Hoornsterzwaag. Van dit echtpaar zijn verder geen gegevens bekend.

    Janke Wierda en Ane Miedema

    Janke Wierda en Ane Miedema

  5. Janke werd geboren op 15 november 1878 in Tzummarum. Zij trouwde in september 1903 met Ane Cornelis Miedema van Minnertsga (zoon van Cornelis Andries Miedema en Jantje Joostema). Het echtpaar kreeg een dochter: Liesbeth Jantje (de oma van Gijs Vlothuizen).
  6. Dirkje werd geboren op 16 november 1881 in Tzummarum. Zij trouwde op 2 oktober 1913 met Douwe G. Waiier uit Oudehaske.

Auke Wierda zijn vrouw, Lijsbert Douwes van der Weg overleed op 21 september 1912 in de ouderdom van 66 jaar. Dat Auke goed boer is geweest blijkt niet alleen uit de prijzen die hij heeft gewonnen me t zijn paarden, maar financieel boerde hij kennelijk ook goed. In de Leeuwarder Courant van 8 mei 1917 staat een lijst met 239 namen van mensen die de hoogste rijks directe belastingen moesten betalen. Bij de laatste tien namen staat Auke Wierda.
Als Auke 73 jaar is, houdt hij op 19 maart 1919 een boelgoed van zijn boerenbedrijf. Hij is daarna kennelijk naar de omgeving van Heerenveen verhuist om daar bij zijn dochter Sijke en schoonzoon Jacob Tolsma van zijn laatste levensjaren te genieten. Auke overleed op 20 januari 1922 in Aengwirden.

Wat begon met een foto van een boerderij in Firdgum, leidde tot dit verhaal over de familie Wierda. Met deze publicatie heb ik de stille hoop nog wat meer te weten te komen over deze familie. Wie weet met nog wat foto’s van de nakomelingen van Auke Wierda en Lijsbert Douwes van der Weg. De foto van de boerderij die Gijs Vlothuizen mee stuurde, heeft in ieder

Janke Wierda, Liesbeth Jantje, Ane Miedema

Janke Wierda, Liesbeth Jantje, Ane Miedema

geval meer betekenis gekregen. Als u goed kijkt, staan voor de boerderij een groep mensen. Waarschijnlijk zijn dat Auke en Lijsbert met hun vier dochters.