9 04, 2012

Toneelvereniging ‘Nocht en Keunst’

2012-12-31T07:11:59+00:009 april, 2012|0 Reacties

De toneelvereniging 'Nocht en Keunst' is opgericht in 1937 of in 1938 op de bovenzaal van het café van Thijs van der Lei. Oprichters en leden van het eerste uur waren: - Douwe R. de Valk, voorzitter - Meester Terpstra, secretaris - Tryntsje (D.A.) van der Wal, penningmeester - Johannes Hannema, regiseur - J. Nijholt, kapper en grimeur - Bouwe de With, verlichting - Germ Laanstra, algemeen medewerker Vlnr: Kapper Nijholt, Johannes Hannema, Dirk Kuipers, Ynze de Boer, Bauke Kuipers (broer van Dirk), Siepie Vogel (dochter van Sjouke en Eva), Feitsma, Pieter van der Wal en Germ Laanstra. Zittend vlnr: Rinse de Valk, Jannigje (Jannie) Kuipers en Tsjitske de Boer.

29 01, 2012

Lûdsopnames fan jieren lyn

2013-02-02T07:26:04+00:0029 januari, 2012|2 Reacties

Sa no en dan doch ik wat oan strunerij op ynternet. Net ferkeard begripe . . . . it hat te krijen mei it sykjen nei de skiednis oer myn berte doarp. Sa stadichoan is der al hielwat by elkoar skarrele. Fan 'e wike bin ik op in jûn nei Frjentsjerwest wer't in lêzing hâlden waard torch in meiwurker fan Tresoar út Ljouwert. Hy broch my op it spoar fan de webside fan it Meertens instituut dy't harren presentearje as: 'Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. Het Meertens Instituut is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen'. Ik hie wol ris faker op dy webside sjoen, mar no kaam ik dochs wat tsjin dat hiel nijsgjirrich is. It binne twa lûdsopnames dy't jieren lyn makke binne ynferbân mei ûndersyk nei dialekten. By it belústerjen fan de opnames binne jo benijd wa as dy Minnertsgeasters binne. Op de earste opname set it petear yn mei in frou dy't frege wurdt oer de brân fan de tsjerke in 1947. Ik werken de stim net mar letter komt der ek in mannestim by en oan it praat te hearen - en ek oan de stim - is dat Bouwe de With. Dat kin net misse. Bouwe hie in winkel op 'e hoeke Meinardswei - Hegebuorren en hannele yn saneamt wytguod, radio's en tillevyzjjes. Ik kaam der wol gauris om Witte Kat batterijen op te heljen foar de bûslampe dy't ik op myn karre hie. De oare opname kin hast net oars wêze as wy heare de stim fan Anne Gaukes Reitsma. Hy fertelt prachtig oer de gernierkeij, oer it flaaksbraken en oer de Douma's. Ek is letter syn frou noch te belústerjen dy't in dochter wie fan de Minnertsgeaster bakker Teake Oberman. Anne Gaukes Reitsma fertelt ek dat er yn in âld doktershûs wennet. Dit is it hûs oan de lofter kant fan de froegere slachterij fan Bonnema. En dat kloppet ek wol want in dat hûs wenne froeger de 'heelmeester' Petrus Lucas Hannema. Dat wie sawat fan 1835 - 1875. Om de lûdopnames te belústerjen klik hjir

21 01, 2012

Meinardswei 30

2013-02-02T06:43:17+00:0021 januari, 2012|0 Reacties

Op oude fotokaarten is duidelijk te zien dat het pand in 1913 nog een café is en dat de uitstraling van het pand in 1916 veranderd is in een winkel. In deze tussenliggende 3 jaar hebben Bernardus Winsemius en zijn vrouw Antje Jacobs Bouma het pand overgenomen en zijn zij een winkel begonnen in kruidenierswaren en manufacturen. Bernardus was venter van beroep en Antje was voor haar huwelijk al ‘winkeliersche’. Bernardus overleed in oktober 1922 daarna werd de zaak voortgezet onder de naam ‘Wed. B. Winsemius’. Later is deze naam gewijzigd in de firma P. B. Winsemius.   Begin jaren 1950 stond een heel klein artikeltje in de krant dat de dorpswinkel als volgt omschreef: ‘Een voorbeeld van een degelijke dorpswinkel die reeds 40 jaren lang in ‘t centrum van Minnertsga is gevestigd als manufacturenhandel, drogist en kruidenierswaren. Een goede bediening deed hier de clientèle steeds toenemen, zoodat men ver in de omgeving thans zijn klanten met een eigen auto kan bedienen’. In 1950 heeft Bouwe de With het pand gekocht. Bouwe was eerst in dienst bij Ale Hiddema die op de Tsjillen een fietsenhandel had en vanuit dat pand ook de draadomroep verzorgde voor het dorp. Toen de draadomroep een onderdeel van de toenmalige PTT werd, mocht Ale Hiddema de uitzending niet meer verzorgen en was Bouwe de aangewezen man. Aan het Oosteinde 425f (Hermanawei) begon Bouwe een handel voor zich zelf en verzorgde van daaruit de draadomroep. In 1950 ging hij verhuizen naar de Meinardswei en opende daar een nieuwe winkel en handelde o.a. in radio’s, lampen, schemerlampen, Witte Kat batterijen, wasmachines, en later ook televisies. In de begin jaren zestig van de vorige eeuw was hij regelmatig op daken te zien waarop hij televisieantennes aan de schoorstenen bevestigde. De televisie deed toen bij het grote publiek zijn intrede. In het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw werden de woningen, die haaks op het pand aan de Hegebuorren stonden, afgebroken en is ook de oude schuur die er achter stond met de grond gelijk gemaakt. Met de vrijgekomen ruimte wist men eerst geen raad. Men was het er niet over eens of het nu een groenvoorziening moest worden of een parkeerterrein. Enkele jaren later zijn ook de woningen tussen het pand van Bouwe de With en het Hervormd gebouw afgebroken. In 1979 begon het voor Bouwe de With spannend te worden want ook zijn pand stond kennelijk op de nominatie om gesloopt te worden. Bouwe de With had, nadat hij zijn zaak had beëindigd, plannen om het pand in oude stijl terug te brengen om zo afbraak te voorkomen. Er zou een handtekeningenactie worden gehouden maar dat is er nooit van gekomen. Desondanks is het pand toch blijven bestaan en is het in 1994 door de erfgenamen van De With verkocht.  

Ga naar de bovenkant