Bonkaart Algemeen
Bonkaart inlegvel
Bonkaart Tabaken versnaperingen
Bonkaart brood
Bonkaart vlees, brood en reserve
Voetbalvereniging Minnertsga
Dameselftal bij internationaal vrouwen voetbaltoernooi in Gramsbergen 2011.jpg
Rouwbrief Pieter de Swart
Rouwbrief Jan de Swart
Rouwbrief Aafke Haijma
Rouwbrief Jarig Dirk Wetterauw
Plaatsbewijs LABO
Plaatsbewijs LABO
Plaatsbewijs LABO
Programma kerkconcert Martini kerk Franeker
Programma Grote kerk Harlingen
Inschrijving veilinggebouw 1926 aannemer J. S. Helder
Inschrijving veilinggebouw 1926 J. D. Wetterauw
Inschrijving veilinggebouw 1926 G. Bloembergen
Transportbedrijf Joostema & Wijngaarden
Rouwbrief Akke de Groot (1875-1956)
Rouwbrief Arjen Steensma (1887-1956)
Rouwbrief Hijlkje Mollema (1884-1960)
Rouwbrief Sikke Marra (1880-1958)
Rouwbrief Geertje de Groot (1877-1939)
Rouwbrief Sijke Mollema - Elsinga (1934)
Rouwbrief Baukje Siegersma - Mollema (1959)
Rouwbrief Gerben H Meersma (1871-1952)
Rouwbrief Geeske Mollema
Doopkaart Cornelis Nagel (1933-1997)
Doopkaart Cornelis Nagel (1933-1997) (2).jpg
Rouwkaart Rikje Miedema - Vogel
Bedankbrief N.C.G.O.V.
Rouwkaart Grietje Kamstra (1882-1957)
Rouwkaart Jacob Appelhof (1879-1960)
Rouwkaart Tettje Kamstra (1885-1964)
Rouwkaart Reinder Renzes (1854-1940)
Ondertrouwkaart Johannes Krotje - Hesseltje Kamstra
Rouwkaart Hesseltje Kamstra (1889-1963)
Rouwkaart Aafke Kamstra - Ennema
Trouwkaart Jan Kamstra en Aafke Ennema
Persoonsbewijs Tjerk Ennema (1891)
Schildersbedrijf Outger Terpstra
Van Dijk's Bazar
Schildersbedrijf Terpstra
J. Reitsma
Fa. Chr. Schotanus
Acte van lidmaatschap Onderlinge hulp
Uittreksel burgelijke stand Gatze de Valk
Trouwbrief Rinze de Valk en IJtje Boomsma
FRAM 10 rittenkaart 1972
Thomas Sijbrens Sipsma huurcontract tjalkschik De Jong Evert 1842-1847
L. van Dokkumburg - Berlikum
Bedankkaart Y. Stienstra - Coehoorn
Nota Groeneveld Handelsonderneming V.O.F.
Speciaal treinkaartje N.F.L.S.
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
Woningkaart Stasjonstrjitte 15
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma
Bilbliotheekboek Johannes G. Jensma
F. Post - smederij
Kerlien - Hengst Electro technisch bedrijf
R.K. Wiersma - smederij
D.J. Wetterauw - timmerbedrijf
Van Dijk's Bazar
R.R. Post & zn
Wiersma's zuivelhuis
Joostema & Wijngaarden
Glazema's verfhandel
Frans Verhagen - molen De Welkomst
Joostema & Wijngaarden
Frans Verhagen - St. Jacobiparochie
Garage Swierstra
Fa. H. Wieringa - molen De Welkomst
Fa. M. Kerlien
Fa. L. Glazema & zn - schildersbedrijf
Fa. Chr. Schotanus
Bosma & zn - Complete Woninginrichting
Fa. P.K. Hamer
O. Terpstra - schilders
Bosma - complete woninginrichting
B. de With - radio en electro technisch bedrijf
O. Terpstra - schilders
J. Dijkstra - smederij
Huisarts J. Hibma
J. Reitsma - rijwielhandel en huishoudartikelen
J.W. de Roos - brandstofhandel
Technisch bureau Zonderland
Technisch bureau Zonderland
Bakkerij F. Feenstra
A. Meersma bloemen, groenten en fruit
Bloemenboetiek Hermana
Hibma's aardappelen- groenten- en fruithandel
Bouwbedrijf G. Bloembergen
Bouwebedrijf Bloembergen
Trouwboekje Theunis Noordstra - Trijntje Staphorsius
Samenvatting begrafenisrede Trijntje Noordstra-Staphorsius
Rouwbrief Trijntje Noordstra-Staphorsius
Rekening B. de With - F. Boonstra febr. 1961
Rekening B. de With - F. Boonstra sept. 1962
Rekening Machinale Steenhouwerij F. Cuperus & zn
Telefoongids 1954
Telefoongids 1954
Telefoongids 1954
Wijbe Binnema 1921-1948
Presentielijst 1946 Nut en Genoegen
Kwitantie Douwe Klases Lieuwes 22 oktober 1847.jpg
Herinnering 25 jaar lid CNV Klaas de Haan
CNV 40 jaar Klaas de Haan
Bescherming Bevolking Klaas de Haan
Rekening C.J. Tjessinga
Oorkonde J Wassenaar Orde Oranje Nassau Brons 16-09-1949.jpg
Uitnodiging inwijding Ned. Herv. Kerk
Geloofsbelijdenis Pieter Joostema
Geloofsbelijdenis Mettje Meerstra
Geloofsbelijdenis Antje Miedema
Wijbe bij de Leij en Antje de Jong
Eibert van der Wal (1902-1960)
Kennisgeving Hinderwetvergunning (1952)
Kennisgeving Hinderwetvergunning (1952)
Rekening Poppe Nauta - Harlingen
Rekening Bildts Meubelhuis (Kapenga)
Rekening Fa. Schotanus
Cijferlijst D(ouwe) Elsinga
Kwitantie Bloembergen Minnertsga
Rouwkaart Hiltje Terpstra
Rouwkaart Trijntje Oberman
Rouwbrief Cornelis Hoekstra 11-04-1967-resize.jpg
Rouwbrief Rinske Terpstra
Rouwbrief Rinse Jans Terpstra
Rouwbrief Trijntje de Vries
Rouwbrief Inke de Jong
Rouwbrief Feike Vogel
Rouwbrief Gerbrigje Terpstra
Rouwbrief Antje Steinfort
Rouwbrief Wijtse G. Hoekstra
Rouwbrief Aafke van Dijk
Rouwbrief Akke Brok
Rouwbrief Jasper Vogel
Persoonsbewijs Frouwkje van der Meulen (buitenkant)
Persoonsbewijs Sijbrigje Wettearauw (buitenkant)
Persoonsbewijs Frouwkje van der Meulen (binnenkant)
Persoonsbewijs Johannes Muller (buitenkant)
Persoonsbewijs Sijbrigje Wettearauw (binnenkant)
Persoonsbewijs Johannes Muller (binnenkant
Persoonsbewijs Hendrik Muller (buitenkant)
Persoonsbewijs Hendrik Muller (binnenkant)
Militair J. van Dijk
Familiewapen Tjessens tot Minnertsga
Distributie stamkaart Dirkje van Dijk (09-11-1939)
Distributie stamkaart Dirkje van Dijk (09-11-1939)
Postzegel Minnertsga
Uitnodiging Oranje
uitnodiging Oranje. 1jpg.jpg
Oorkonde Brandweer Klaas de Haan (1921-1994)
Oorkonde vrijwilliger (1969)
Oorkonde BB voor Klaas de Haan-resize.jpg
Bakkerij R. Feenstra
Bakkerij R. Feenstra
Bonboekje Bakkerij Feenstra-resize.jpg
Huwelijk Doeke Bekius en Aaltje Krol
Reglement op de administratie bij de hervormde uit 1870 gemeentejpg.jpg
Trouwkaart Sipke Zoodsma en Gerry Faber
Fa. Chr. Schotanus
Sj. Kerlien
Fa. R.R. Post
Coöperatieve Raiffeisenbank
Fa. Kerlien - Hengst
O. Terpstra
Sj. Wiersma
P.A. Plat
J. Reitsma
Joh. Boersma
A. Meersma
A. en E. van der Wal
Ferversbedriuw O. Terpstra
M. Kerlien
Kwitantie M. Kerlien
Kwitantie M. Kerlien
Garage Kerlien & zn
Garage Kerlien & zn
Automobielbedrijf Kerlien
Kerlien autobedrijf rekening Vrieswijk 12-resize.jpg
Fa. Chr. Schotanus
Fa. Chr. Schotanus
Circulaire Abe Vogel
Fa. Joostema & Wijngaarden
Nota Gebr. J. & D. Helder 1930
Nota S. Harmanni 1933
Rekening Schildersbedrijf Terpstra
Kwitantie Hiddema - De With 1939
Nota Garage Kerlien 1938
Nota C. Bonnema 1937
Briefkaart A. Hiddema
Nota J. Travaille 1929
Nota S.A. Bergsma 1928
Nota H.J. Pettinga 1927
Rekening S. Bergsma 1925
Nota W. Hijlkema 1921
Nota Gebr. J. & D. Helder 1924
Nota B. Winsemius 1922
Nota gebr. J. & D. Helder 1930
Rekening Schildersbedrijf Terpstra 1939
Publieke verkoping voor Gijsbert Boomsma (1939)
Belijdenis Jan de Schiffart
Nota LABO
Nota Meersma voor Vrieswijk (1987)
Rouwbrief Dirk Joukema-resize.PNG
Omslag verkoopakte Dirk Sijes-pôle
HCR Dijkstra
Overlijdensadvertentie Ide Tilstra
Trouwkaart Boomsma - Kuiper
Huwelijks-bekendmaking Anema - Bruinsma
Huwelijks-bekendmaking Van Dijk - Wettearauw
Trouwkaart Van der Zwaag - Muller
Huwelijks-bekendmaking Post - Bouma
Doopkaart Gerrit Westerhuis
Doopkaart Beitske Meerstra
Pamflet Buitengewone Oproeping Algemeene Mobilisatie 1939
Rouwbrief Dirk Schotanus
Winkelboekje
Brief van bestuur St. Anthony Gasthuis
Brief van bestuur St. Anthony Gasthuis
Briefkaart notaris Poelstra Holwerd
Inentingskaart Lutske Osinga
Rouwkaart Doede Binnema
Trouwbrief echtpaar Steensma - Boersma
Rouwkaart Gerrit Wijbes Westerhuis
Dieuwke Kramer
Klaaske Baarda
Johannes de Schiffart
Gedachtenis Belijdenis Gerrit Westerhuis
Bellen bij brand
Rouwbrief Trijntje Zuidema - Jeltema
Rouwbrief Pieter S. Zuidema
Trouwkaart Terpstra - Jellema
Trouwkaart Boomsma - De Valk
Nota S. J. Helder Timmerman - Aannemer
Trouwkaart Klaas Struiksma en Gerritje de Vries
Rouwbrief Trijntje Zondervan
Boekje Bedrijfspensioenfonds voor het Schildersbedrijf (IV)
Boekje Bedrijfspensioenfonds voor het Schildersbedrijf (V)
Boekje Bedrijfspensioenfonds voor het Schildersbedrijf (I)
Boekje Bedrijfspensioenfonds voor het Schildersbedrijf (II)
Boekje Bedrijfspensioenfonds voor het Schildersbedrijf (III)
Trouwboekje echtpaar Kramer - Sijbesma
Trouwboekje echtpaar Kramer - Sijbesma
Trouwbrief Kramer - holwerda
Poeziealbum Johanna Ynskje Boomsma
Bonkaart Textiel
Bonkaart Textiel
Bonkaart Algemeen
Bonkaart inlegvel
Bonkaart Tabaken versnaperingen
Bonkaart brood
Bonkaart vlees, brood en reserve
Voetbalvereniging Minnertsga
Dameselftal bij internationaal vrouwen voetbaltoernooi in Gramsbergen 2011.jpg
Rouwbrief Pieter de Swart
Rouwbrief Jan de Swart
Rouwbrief Aafke Haijma